Planeringsbloggen

Light houses - pågående utställning om ung nordisk arkitektur

Light Houses, är en pågående utställning vid Arkitektur- och designcenter fd Arkitekturmuseet i Stockholm.  Där presenteras trettiotvå svenska, norska och finska arkitektkontor. Genom varsitt föremål förmedlar de sina idéer om vad arkitektur kan vara. Objekten kompletteras av arkitekternas egna texter. Sammantaget speglar utställningen många av de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna. Utställningen pågår till den 16 februari 2014. Uställningskatalogen kan laddas ned här. ow72ekqyzzzchlhhrfup

Light hosues - en uppdatering av nordiska paviljongen vid Arkitekturbienalen Light Houses är en uppdaterad version av den samnordiska utställning som gjordes för Arkitekturbiennalen i Venedig 2012. Utgångspunkten då var både 50-årsjubileet av Sverre Fehns nordiska paviljong i Venedig och biennalens allmänna tema ”common ground”. Inför utställningen beställdes ett skulpturalt verk 32 finska, svenska och norska arkitekter födda efter paviljongens tillkomstår 1962. Verket skulle utgöra essensen av kontorens filosofi och samtidigt uttryckligen stå i samklang med Sverre Fehns modernistiska byggnad. Urvalet av medverkande kontor gjordes av ansvarig curator Peter MacKeith, professor i arkitektur vid Sam Fox School of Design & Visual Arts, St.Louis, Missouri.

Utställande arkitekter ALA Architects, Anttinen Oiva Architects, Avanto Architects, Lundén Wikar Österlund, Hollmen Reuter Sandman, JKMM, K2S Architects, Lassila Hirvilammi architects, NOW, Sanaksenaho Architects, Verstas Architects, Atelier Oslo, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS; Fantastic Norway; Haugen/Zohar Architects, Helen & Hard, Jarmund Vigsnæs Arkitekter, MANTHEY KUL, Reiulf Ramstad Arkitekter; Rintala Eggertson Arkitekter, SPACE GROUP, TYIN Tegnestue, Arkitektstudio Widjedal Racki, Elding Oscarson, General architecture, happyspace, In praise of Shadows arkitektur, Kjellander + Sjöberg Architects, Marge Arkitekter, Nordmark & Nordmark, petra gipp arkitektur, THAM & VIDEGÅRD, (nod) COMBINE

ik8pc4jdune301txhevq

(nod) COMBINE, ett svenskt arkitektkontor som deltar i utställningen Light houses

Dokumentation från FFS Sthlm Mälar & St:Eriks seminarium "Stockholm på väg"

Den 12/11 på eftermiddagen samarrangerade FFS Stockholm Mälardalen ett seminarium tillsammans med samfundet St:Erik. Samfundet S:t Eriks årsbok 2013 uppmärksammar stadens transportinfrastruktur. I anslutning till årsbokens publicering arrangerades ett stadsbyggnadsseminarium den 12/11 om dessa frågor i samarbete med Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelningen för Stockholm- Mälardalen. Dokumention finns nu tillgänglig här. Stockholm på väg

Samfundet St:Erik och FFS Stockholm Mälardalen arrangerar seminaret "Stockholm på väg" den 12/11 2013

När: Tisdagen den 12 november kl 13.00-17.00 Var: Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Syfte: Diskutera strategier för Stockholms tillväxt och trycket på transportinfrastrukturen som följer därav

Vilka: Alla med professionellt eller ideellt engagemang för Stockholms utveckling

Bakgrund

Samfundet S:t Eriks årsbok 2013 uppmärksammar stadens transportinfrastruktur. I anslutning till årsbokens publicering arrangeras ett stadsbyggnadsseminarium om dessa frågor i samarbete med Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelningen för Stockholm- Mälardalen.

Stockholm växer mer än på länge. Nya stockholmare flyttar in, det brukar sägas att de kan fylla två bussar om dagen. Första halvåret 2013 ökade takten, 17 856 invånare anlände. Många skulle ha fått stå i bussarna, om de nu inte hittat andra färdmedel. Stockholm hör till globaliseringens vinnare i befolkningsfrågan, få städer växer snabbare i krisens Europa.

Med tillväxten följer ett växande tryck på vägar, järnvägar, tunnelbanor, hamnar och flygplatser. Från hösten 2012 och tio år framåt ska 100 miljarder gå till Trafiksatsning Stockholm. En ny planeringsomgång och nya förhandlingar om ytterligare satsningar pågår.

Vilka prioriteringar är de rätta? Hur kommer åtgärderna att förändra staden? Ett paradigmskifte ser ut att vara på väg, den spårbundna trafiken blir allt viktigare medan privatbilismen trängs tillbaka. Stockholms infrastruktur för person- och varutransporter är en av nycklarna till att förstå hur staden vuxit fram och hur den kan utvecklas i framtiden.

Infrastrukturen för våra transporter bidrar inte bara till stadens utveckling och invånarnas rörlighet, den kan också låsa människorna i sina strukturer, binda dem till särskilda trafiklösningar och skapa segregerande enklaver; hur trafiksystem byggs i dag kommer att få djupgående inverkan på morgondagens stad. Diskussionen om infrastrukturen måste ta avstamp i en tydlig diskussion om vilken typ av stad och region vi vill försöka skapa.

Seminariet ger tillfälle till historisk tillbakablick, belyser framtida utmaningar och ger en orientering om läget i den pågående planerings- och förhandlingsomgången. Naturligtvis ges också tillfälle till gemensam diskussion.

Välkommen till en viktig eftermiddag!

Samfundet S:t Erik i samarbete med Föreningen för samhällsplanering

Stockholm på väg

PROGRAM

13.00 Välkomna, Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik

13.05 Är vi på väg mot en attraktivare, sundare och tillgängligare stad med minskat bilberoende? Susanne Ingo, strateg vid Trafikverket

13.25 Stockholms trafikfrågor i historiens ljus, Bo Wijkmark, fd regionplanedirektör

13.45 Stockholm stads framkomlighetsstrategi, Mattias Lundberg, avdelningschef, Trafikkontoret, Stockholms stad

14.05 Riktigt bra cykelvägar, när kommer dom? Ebba Larsson, Långsiktig planerare, Trafikverket, Region Stockholm

14.25 Finns det en framtid för feedertrafik på ostkusten? Carola Alzén, VD Mälarhamnar

14.40 PAUS

15.00 Stockholms tillgänglighet, viktigt för hela Mälardalen. Bengt Andersson, stadsbyggnadsstrategi i Södertälje kommun

15.20 Vilka åtgärder planerar staten, landstinget och kommunerna? Karin Eklund, strategisk planerare, Trafikverket, Region Stockholm

15.40 Hur kan åtgärderna finansieras? Vad händer i Stockholmsförhandlingen? Anna Modin, Utredningssekreterare, 2013 års Stockholmsförhandling

16.00 DISKUSSION

16.55 – 17.00 Avslutning. Monica Andersson, Samfundet S:t Erik och Bengt Andersson, Föreningen för samhällsplanering

Moderator: Susanne Ingo

Anmälan: Senast den 6 november till samfundet.st.erik@telia.com / 08-21 09 24.

Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till annan person.

Deltagaravgift: 300 kr för medlemmar i Samfundet S:t Erik (bok ingår ej) och/eller Föreningen för samhällsplanering. 100 kr för heltidsstuderande. För övriga är avgiften 700 kr.

I avgiften ingår kaffe/te, frukt och kaka som serveras i pausen samt boken ”Stockholm på väg” (SEÅ 2013). Betalning sker efter bekräftelse från samfundets kansli. Vill Du bli fakturerad uppge fakturaadress och eventuellt referensnummer.

Om Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och som verkar för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som målmedvetet verkade för bevarande och utveckling av historiska och estetiska kvaliteter och naturvärden vid Stockholms omdaning. www.samfundetsterik.se

Om Föreningen för samhällsplanering (FFS)

Föreningen för samhällsplanering (FFS) bildades 1947 och verkar nationellt och regionalt genom att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt för en sakkunnig behandling av såväl städernas som landsbygdens planeringsfrågor. Viktiga delar i verksamheten är tidskriften PLAN, föreningens sociala medier samt lokalavdelningarna. Mer information om FFS finns på föreningens webbsida www.planering.org

FFS Sydöstra Sverige inbjuder till temakväll 10 oktober på temat "Cradle to Cradle"

Välkommen torsdag 10 oktober 2013 kl 18.15 till Ronneby!Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man kan använda.

Program

Tåg från Karlskrona avgår 17.34 och kommer fram till Ronneby 17.56

 • 18.15-18.45      Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby).
 • 18.45-19.00      Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.
 • 19.00-19.30      rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.
 • 19.30-20.00       Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar  om sitt arbete med utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

Tåg från Ronneby avgår 20.19 och kommer fram till Karlskrona 20.59

Anmäl dig senast 5 oktober till eric.markus@bth.se.

Avgift: gratis!

Välkomen!

Styrelsen FFS Region Sydost.

FFS nyårslöften för år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyårslöften för år 2013 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS.  Gott nytt år!

Tidskriften PLAN - sex stycken nya nummer

Utgivning av sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN. Årets teman bla Smarta städer i nr 2/3. Utgivning med manus- och annonsstopp syns nedan och här kommer du i kontakt med PLAN:s redaktion.

Nummer Utgivning Manusstopp Annonsbokning
1 Vecka 13 18 januari 8 mars
2-3 Vecka 25 12 april 3 juni
4 Vecka 42 9 augusti 1 oktober
5-6 Vecka 51 14 oktober 30 november

plan2011-56

Utgivning av engelsk bok om svensk samhällsplanering 

Som vi tidigare berättat om här är det klart att vi under 2013 kommer att ge ut en bok på engelska om svensk samhällsplanering. FFS har tídigare gjort detta, senast år 2001, men den utgåvan är slutsåld sedan länge. FFS medlemmar kommer att erbjudas köpa boken i samband med inbetalningen av medlemsavgiften 2013 till extra förmånligt pris. Övriga kan också beställa boken här, fram till den 31/1 till specialpris.

ffs-bok-2012

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationslokaler

Vi lovar att under 2013 fortsätta vår påbörjade utveckling av våra digitala informationskanaler. Det innebär fortsatt prioritering av vår - webbsida, www.planering.org, - blogg, planeringsbloggen.wordpress.com - facebooksida www.facebook.com/planering - elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Inriktningen på utveckling kommer framförallt ligga på att utveckla dels vår webb dels vårt nyhetsbrev e-PLAN, i övrigt handlar det om konsolidering av upparbetad publiceringstakt.

Fortsätta arrangera lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack

Det var länge sedan vi lyckades genomföra så många lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack som vi gjorde år 2012. Ambitionen blir därför att konsolidera denna höga nivå under år 2013 men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet.

Introducering av en ny sammanhållande grafisk profil 

Vi har under senare år arbetat med att tydligare koppla samman våra olika aktiviteter, PLAN-Mötesplatser-Digitala kanaler. Under år 2013 är det dags att ta ytterligare ett steg genom att etablera en ny sammanhållen grafisk profil för FFS. Styrelsen har arbetat med att utveckla en sådan profil under 2012 och den kommer under 2013 att införas.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att tappa medlemmar. Det visar sig att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter som exempelvis: 1. Medlemsrekrytering av fler FFS-medlemmar, enskilda medlemmar 2. Rekrytering av fler FFS-medlemmar, organisation samt fler som väljer att vara  FFS-partner 3. Rekrytering av fler aktiva medlemmar i föreningens verksamhet. Vi är en ideell förening där stora som små insatser välkomnas. Insatserna kommer i hög grad även fortsättningsvis inte kunna ekonomiskt ge någon ersättning utan ersättningen är möten och kunskapsutbyte med andra planerare.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

FFS summerar år 2012

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av år 2012: - Utgivning av sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN med totalt 250 sidor. Årets teman var: Gestaltning, Planeringsprocesser, Visioner, Handel/Transporter och Äldres livsmiljöer.

- Totalt 25 stycken lokala träffar, över hela landet, i form av seminarier, mötesplatser, snick-snack mm.

- En översyn och uppdatering av vår webbsida, www.planering.org, samt cirka ett nytt blogginlägg per vecka och mellan 3-7 stycken facebookinlägg per vecka. Utvecklande av och påbörjat utgivningen av ett nytt elektroniskt nyhetsbrev e-PLAN.

Rapport från pågående uppdrag att vidareutveckla FFS digitala informationskanaler

Föreningen för samhällsplanering (FFS) styrelse har via ett arbetsutskott vid FFS Stockholm-Mälardalen under år 2011 bedrivit ett utvecklingsarbete av föreningens digitalainformationskanaler. Vi har valt att löpande informera om detta arbete via de digitala kanaler som föreningen har och på såm vis öppna upp för synpunkter. Här nedan finns det återrapportering som skett till FFS styrelse inför deras möte den 16/12 2011. Som synes nedan så har vi nu hittat fram till en struktur ch prioritering, men behöver nu hitta fler personer som är intresserade av att hjälpa till att hålla uppe en rimlig aktualitet och kvalité på dessa informationskanaler. Hör av dig till arbetsutskottet om du är intresserad., kontaktuppgifter nedan.   Vid FFS styrelsemöte den 18/10 beslutades följande:

 • Fortsatt utvecklingsarbete och återrapportering sker till FFS styrelse
 • Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb
 • Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation
 • Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen
 • Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas (detta bör göras i samråd med de föreslagna personerna för respektive kanal)
 • Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent om ebrev

Bakgrund

Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2011 avseende att utveckla föreningens digitalainformationskanaler har varit praktiskt och konkret inriktat. Vi har prövat oss fram och på så sätt vinner vi kunskap och erfarenhet om hur dessa frågor bör prioriteras och organiseras.

Prioriterat fyra digitala infokanaler: Webb, Blogg, Facebook och Ebrev

Vi har föreslagit följande prioritering av digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitalainformationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar
 • Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år.

Strategi för att binda ihop dessa kanaler sinsemellan och med FFS Plan och FFS lokalt

Strategin som vi föreslagit innebär att fokusera på dessa fyra digitalainformationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebär också ett ökat samspel med föreningens viktigasteinformationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Organisation efter publiceringstakt

Karaktären mellan de fyra digitalainformationskanalerna skiljer sig åt avseende rekommenderad publiceringstakt. Därför har förslaget till organisation blivit att organisera sig efter publiceringstakt.

Webb och Ebrev – vi föreslår en publiceringstakt på ca 10 ggr per år. Sociala kanalerna i form av Blogg och Facebook bör ha en helt annan frekvens på åtminstonde 50/100 ggr/år, för att väcka intresse. Organisationen blir därför en utpekad redaktör för Webb/Ebrev med en assistent kopplad till sig (gärna med kunskap i webb) och en redaktör för sociala medier (blogg/facebook) med en assistent kopplad till sig. Totalt 4 personer.

Lägesredovisning

Läget för de fyra digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, har länge varit avsaknad av aktualitet och kvalité. Ett kortsiktigt arbete har nyligen inletts i avseende att göra enkla men effektiva justeringar.
 • Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ har startats upp under sommaren/hösten och har en publiceringstakt på mellan 2-3 nyheter per vecka. En mycket snabb utveckling av antalet besökare kan konstateras.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, har startas upp under sommaren/hösten och har i dagsläget 155 medlemmar. Här publiceras nyheter från FFS blogg samt egna nyheter, nu även från FFS lokalavdelningar. Publiceringstakten har varierat mellan 2-7 ggr vecka.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Enbart enklare undersökningar har gjorts avseende de ekonomiska kostnaderna. Dessa bedöms rimliga på 3500 kr i uppstartskostnad och en prenumerationsavgift på mellan 350-650 kr/år. Förslaget är att starta upp arbetet med detta när FFS webb har en bra nivå.

Nedan finns en lägesredovisning utifrån de beslutspunkter som antogs i samband med FFS styrelsemöte den 18/10:

Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb

Arbetsutskottet har genomfört ett gemensamt möte med FFS nye webbredaktör den 7/11. Vid mötet medverkade även PLAN:s redaktör. Vid mötet diskuterades huvudsakligen hur FFS webb ska utvecklas samt hur denna ska samspela med FFS blogg och FFS facebook.

Vi föreslår att man i första hand gör smärre justeringar av FFS webb utifrån den befintliga webbsidan som nu finns så att den upplevs ha en bättre aktualitet än vad som idag är fallet.

Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation

Arbetsutskottet har inte arbetat vidare med att förfina strategierna, detta bör göras i samspel med de personer som blir en del av organisationen.

Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen

Arbetet pågår med att föreslå namn för de olika funktionerna.

Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas

Arbetsutskottet har sedan förra styrelsemötet koncentrerat sig på att arbeta med förslag på hur FFS webb ska kunna utvecklas.

Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent

Ett samarbete finns med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent och arbetsutskottet finns sedan tidigare. Inriktningen är möjliggöra en snabbare diskussion av PLAN:s innehåll via de digitala kanalerna samt att genom publicering marknadsföra PLAN och därmed FFS för den publik som följer FFS digitala kanaler. I samband med varje nytt nummer av PLAN har det presenterats en artikel på FFS blogg där det också finns möjlighet att göra snabba inlägg. För PLAN nr 4 var det Christian Rydberg Åkesson artikel ”Sommaren med Nacka som publicerades den 28/10 artiklarna och Linnea Wigforss artikel ”När radikala idéer implementerades till Göteborg” som publicerades den 29/10.

Förslag till beslut vid FFS styrelsemöte 16/12

Vårt förslag kommer vara att fortsätta arbeta med de beslutspunkter som fattades vid FFS styrelsemöte den 18/10, och att ett kommande förslag tas fram inför FFS årsmöte. Vi föreslår också att styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till redogörelse över det arbete som bedrivits under året. En redogörelse som kan nyttjas i föreningens kommande årsredovisning.

FFS arbetsutskott för vidareutveckling av föreningens digitala kanaler: Bengt Andersson, Jakob Uddeholt, Jacob Witzell Epost: ffs.stockholm@planering.org

Rapport från pågående arbete med utveckling av FFS digitala informationskanaler

Detta nedan är den återrapportering som gjordes vid FFS styrelsemöte den 6/9 avseende den pågående utvecklingen av föreningens digitala informationskanaler. På slutet återfinns även de beslut som FFS styrelse fattade om det fortsatta arbetet. Beslutet innebär fortsatt utvecklingsarbete, men att också utveckla ett förslag till  strategi för innehållet i de olika digitala infokanalerna samt en organisation för att kunna upprätthålla en rimlig kvalite på innehåll och aktualitet. Bengt Andersson & Jakob Uddeholt, FFS Stockholm-Mälardeln - arbetsutskott för utveckling av föreningens digitala informationskanaler

Uppdrag FFS styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte den 31/5 2011 att -          lokalavdelningen Stockholm - Mälardalen utvecklar sin idé med elektroniskt nyhetsbrev till lokalavdelningens medlemmar samt utveckla och testa en Facebooksida -          återkomma till styrelsen med resultatet av utvecklingsarbetet samt bedömd kostnad för beslut om eventuellt igångsättande

Återrapportering Frågorna om en föreningens informationskanaler för att nå ut med information till sina medlemmar är av yttersta vikt och har under årens lopp diskuterats vid flera tillfällen inom FFS. Föreningens viktigaste informationskanal är tidskriften PLAN.

Föreningen har också sedan ett antal år tillbaka följande digitala informationskanaler: Föreningens webbplats www.planering.org Föreningens blogg http://planeringsbloggen.wordpress.com/ Föreningens youtubekanal http://www.youtube.com/user/planeringskanalen/

Föreningens digitala informationskanalers innehåll, aktualitet och kvalité har under flera år inte levt upp till många medlemmars önskemål, vilket bla framgår av den enkät som genomfördes bland FFS medlemmar förra året. En av anledningarna till att föreningens digitala informationskanaler inte utvecklats på ett tillfredställande sätt är att de personella resurserna som avsatts varit små.

Det är viktigt att föreningens arbete med att utveckla informationskanaler hålls samman. Organisationsfrågan är viktig att tydliggöra. Oavsett vilka digitala informationskanaler som föreningen vill utveckla är ett samarbete med tidskriften Plans redaktion nödvändig. Plans redaktion har informerats om att detta arbete påbörjats och har också bidragit med material och synpunkter.

Det är också viktigt att i en ideell verksamhet prioritera vilka informationskanaler som används och se till att dessa har både relevans och aktualitet samt skapar medlemsnytta. Trots detta har vi i lokalavdelningen velat utveckla ytterligare två digitala informationskanalerna, dels en facebooksida och dels ett digitalt nyhetsbrev. Vi skulle då nämligen, enligt vår mening, få en tydligare struktur på de digitala informationskanalerna enligt följande förslag:

 • Föreningens webbplats, föreningens centrala stomme i sin digitala informationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev enbart för FFS medlemmar
 • Facebooksida, föreningens huvudsakliga sociala medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.

Vi vill dock av även bibehålla både den blogg och den youtubekanal som finns. Dessa digitala informationskanaler är det ibland lättare att publicera visst material på, så av praktiska skäl bör de bibehållas men informationsspridningen bör huvudsakligen ske utifrån de tre informationskanaler som ovan beskrivits. Ambitionen bör också vara att få igång en trafik mellan de tre prioriterade informationskanaler genom att länka sinsemellan.

Vi har informerat andra lokalavdelningar inom FFS om att vi påbörjat detta utvecklingsarbete med en facebooksida och ett eventuellt elektroniskt nyhetsbrev. Vi har då nåtts av åsikten att det också är viktigt att prioritera arbetet med föreningens webbsida. Även vi i lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen instämmer i detta, liksom många av de medlemmar som svarade på FFS enkät förra året. Det handlar både om webbsidans innehåll/layout/form samt att möjliggöra för fler personer att kunna lägga upp information på webbsidan dvs organisation. I dagsläget finns en ansvarig webbredaktör.

Återrapportering från arbete med facebooksida ”Föreningen för samhällsplanering” Utifrån det som ovan beskrivits har en facebooksida för ”Föreningen för samhällsplanering” skapats. Detta är kostnadsfritt. I arbetet har det skrivits fram ett förslag på inriktning: -          Facebooksidan ska vara gemensam för hela FFS verksamhet -          Facebooksidan syftar till flera saker, dels ökad medlemsnytta dels väcka intresse för intresserade personer att bli medlemmar i FFS -          Facebooksidan ska fungera som en vägvisare till FFS egna aktiviteter och nyheter -          Facebooksidan ska också vara en vägvisare till, utifrån föreningens syfte och inriktning, annat intressant och relevant webbaserat material eftersom att vi själva inte kommer orka producera tillräckligt mycket eget material -          Facebooksidan ska vara öppen för inlägg, kommentarer, diskussioner

Utifrån denna inriktning har facebooksidan börjat nyttjas. Ett 20 tal olika typer av nyheter har publicerats. Utan någon större informationsinsats har facebooksidan fått knappt 100 medlemmar. Informationen sprids succesivt genom de nätverkande medlemmarna.

Bedömningen är att arbetet med facebooksidan inte kommer innebära några ytterligare kostnader för föreningen. Däremot så bedrivs facebooksidan genom ett fåtal personer och är därmed sårbar. Det bör byggas en starkare organisation av personer som tillsammans kan hjälpas åt i arbetet med publicering.

Återrapportering från arbete med digitalt nyhetsbrev ”Föreningen för samhällsplanering” Arbetet med att utveckla ett förslag till digitalt nyhetsbrev för FFS har påbörjats men är inte klart. Det finns olika typer av webbaserade tjänster för att utveckla digitala nyhetsbrev. En del av dessa är kostnadsfria, men finansieras av ibland störande reklam. Vi rekommenderar därför ett reklamfritt epostbrev. Prisuppgiften för ett sådant epostbrev för FFS ligger ungefär på 3500 kr i startavgift samt en månadskostnad på 650 kr/månad för fyra utskick/månad. Med fyra utskick per månad täcker man in både behovet av att skicka ut centrala nyhetsbrev och riktade lokala nyhetsbrev. Kostnaden för ett utskick per månad, dvs enbart ett nationellt epostbrev, är 300 kr/månad. Det är viktigt att i det fortsätta arbetet hitta en bra gränsdragning innehållsmässigt mellan Plan och ett elektroniskt nyhetsbrev. Det är därför även här viktigt att se på organisationen.

Beslut FFS styresle är mycket positiva till det arbete som bedrivs med att utveckla föreningens digitala informationskanaler. Det är en viktig del i arbetet med att synliggöra föreningen. -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen utifrån diskussionen den 6/9 fortsätter sitt utvecklingsarbete med en facebooksida och ett digitalt nyhetsbrev och även fortsättningsvis återkopplar till styrelsen om det fortskridande arbetet -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen uppdrag utökas genom att skriva fram ett förslag till strategi för prioritering av och samspel mellan föreningens digitala informationskanaler -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen uppdrag utökas till att också ta fram ett förslag kring hur en organisation kan byggas upp för att hålla föreningens digitala informationskanaler innehåll, aktualitet och kvalité på en rimlig nivå.

FFS på Facebook - hjälp till att hitta rätt inriktning och ambition

Nu finns vi, Föreningen för samhällsplanering (FFS), även på facebook. Facebooksidan heter "Föreningen för samhällsplanering". Vi i FFS lokalavdelning Stockholm-Mälardalen har fått i uppdrag av föreningens styrelse att börja testa detta och försöka hitta fram till en bra ambitionsnivå avseende innehåll och uppdateringar. Vi tänkte pröva oss fram för att hitta rätt nivå på innehåll och uppdateringar. Vi har börjat att skrivit ned ett antal förslag på inriktningar, som ni gärna får ha synpunkter och kommentarer på:

 • Facebooksidan ska vara gemensam för hela FFS verksamhet
 • Facebooksidan syftar till flera saker, dels ökad medlemsnytta dels väcka intresse för intresserade personer att bli medlemmar i FFS
 • Facebooksidan ska vara öppen för alla dvs både medlemmar och potentiella medlemmar
 • Facebooksidan ska fungera som en vägvisare till FFS egna aktiviteter
 • Facebooksidan ska också vara en vägvisare till annat intressant och relevant webbaserat material

Facebooksidan ska förslagsvis innehålla följande:

 • Uppmärksamma egenproducerat material och aktiviteter - länk till FFS blogg med uppdaterade Planartikel (förslagvis en artkel per nummer av Plan) eller andra egenproducerade artiklar - länk till FFS webb med nyproducerat material, både kommande och genomförda aktiviteter - foton från FFS arrangemang - filmklipp från FFS arrangemang - frågor och omröstningar
 • Visa upp material producerat av andra som är relevant utifrån föreningens syfte, eftersom att vi själva inte kommer orka producera tillräckligt mycket eget material - intressanta blogginlägg - intressanta nätverksdiskussioner - intressanta webbartiklar
 • I syfte att väcka intresse för FFS och generera trafik till facebooksidan ska vi också testa - facebooks taggfunktion - möjligen testa facebooks annonsfunktio

Vi vill skapa ökad nytta för medlemmar av FFS och samtidigt locka nya personer att bli medlemmar. Är vi på rätt väg med denna facebooksida? Vad är en rimlig kontinuitet i att uppdatera denna facebooksida? Har du material eller tips som du vill sprida, kontakta oss. Tyck till antingen genom att lämna kommentar här vid detta blogginlägg eller genom att kommentera på facebooksidan. Ha tålamod så hittar vi rätt inriktning och nivå gemensamt.

Bengt Andersson & Jakob Uddeholt, FFS Stockholm-Mälardalen och administratörer för FFS facebooksida

Välkommen till Planeringsbloggen!

Föreningen för Samhällsplanering har startat Planeringsbloggen för att förmedla nyheter och diskutera samhällsplanering. Bloggen öppnades den 22 juni 2010 för att testa bloggen som form och WordPress som verktyg. Under en inledande testperiod kommer troligen bloggens utseende m.m. att förändras en del.