Rapport från pågående uppdrag att vidareutveckla FFS digitala informationskanaler

Föreningen för samhällsplanering (FFS) styrelse har via ett arbetsutskott vid FFS Stockholm-Mälardalen under år 2011 bedrivit ett utvecklingsarbete av föreningens digitalainformationskanaler. Vi har valt att löpande informera om detta arbete via de digitala kanaler som föreningen har och på såm vis öppna upp för synpunkter. Här nedan finns det återrapportering som skett till FFS styrelse inför deras möte den 16/12 2011. Som synes nedan så har vi nu hittat fram till en struktur ch prioritering, men behöver nu hitta fler personer som är intresserade av att hjälpa till att hålla uppe en rimlig aktualitet och kvalité på dessa informationskanaler. Hör av dig till arbetsutskottet om du är intresserad., kontaktuppgifter nedan.   Vid FFS styrelsemöte den 18/10 beslutades följande:

 • Fortsatt utvecklingsarbete och återrapportering sker till FFS styrelse
 • Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb
 • Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation
 • Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen
 • Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas (detta bör göras i samråd med de föreslagna personerna för respektive kanal)
 • Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent om ebrev

Bakgrund

Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2011 avseende att utveckla föreningens digitalainformationskanaler har varit praktiskt och konkret inriktat. Vi har prövat oss fram och på så sätt vinner vi kunskap och erfarenhet om hur dessa frågor bör prioriteras och organiseras.

Prioriterat fyra digitala infokanaler: Webb, Blogg, Facebook och Ebrev

Vi har föreslagit följande prioritering av digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitalainformationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar
 • Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år.

Strategi för att binda ihop dessa kanaler sinsemellan och med FFS Plan och FFS lokalt

Strategin som vi föreslagit innebär att fokusera på dessa fyra digitalainformationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebär också ett ökat samspel med föreningens viktigasteinformationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Organisation efter publiceringstakt

Karaktären mellan de fyra digitalainformationskanalerna skiljer sig åt avseende rekommenderad publiceringstakt. Därför har förslaget till organisation blivit att organisera sig efter publiceringstakt.

Webb och Ebrev – vi föreslår en publiceringstakt på ca 10 ggr per år. Sociala kanalerna i form av Blogg och Facebook bör ha en helt annan frekvens på åtminstonde 50/100 ggr/år, för att väcka intresse. Organisationen blir därför en utpekad redaktör för Webb/Ebrev med en assistent kopplad till sig (gärna med kunskap i webb) och en redaktör för sociala medier (blogg/facebook) med en assistent kopplad till sig. Totalt 4 personer.

Lägesredovisning

Läget för de fyra digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, har länge varit avsaknad av aktualitet och kvalité. Ett kortsiktigt arbete har nyligen inletts i avseende att göra enkla men effektiva justeringar.
 • Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ har startats upp under sommaren/hösten och har en publiceringstakt på mellan 2-3 nyheter per vecka. En mycket snabb utveckling av antalet besökare kan konstateras.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, har startas upp under sommaren/hösten och har i dagsläget 155 medlemmar. Här publiceras nyheter från FFS blogg samt egna nyheter, nu även från FFS lokalavdelningar. Publiceringstakten har varierat mellan 2-7 ggr vecka.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Enbart enklare undersökningar har gjorts avseende de ekonomiska kostnaderna. Dessa bedöms rimliga på 3500 kr i uppstartskostnad och en prenumerationsavgift på mellan 350-650 kr/år. Förslaget är att starta upp arbetet med detta när FFS webb har en bra nivå.

Nedan finns en lägesredovisning utifrån de beslutspunkter som antogs i samband med FFS styrelsemöte den 18/10:

Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb

Arbetsutskottet har genomfört ett gemensamt möte med FFS nye webbredaktör den 7/11. Vid mötet medverkade även PLAN:s redaktör. Vid mötet diskuterades huvudsakligen hur FFS webb ska utvecklas samt hur denna ska samspela med FFS blogg och FFS facebook.

Vi föreslår att man i första hand gör smärre justeringar av FFS webb utifrån den befintliga webbsidan som nu finns så att den upplevs ha en bättre aktualitet än vad som idag är fallet.

Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation

Arbetsutskottet har inte arbetat vidare med att förfina strategierna, detta bör göras i samspel med de personer som blir en del av organisationen.

Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen

Arbetet pågår med att föreslå namn för de olika funktionerna.

Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas

Arbetsutskottet har sedan förra styrelsemötet koncentrerat sig på att arbeta med förslag på hur FFS webb ska kunna utvecklas.

Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent

Ett samarbete finns med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent och arbetsutskottet finns sedan tidigare. Inriktningen är möjliggöra en snabbare diskussion av PLAN:s innehåll via de digitala kanalerna samt att genom publicering marknadsföra PLAN och därmed FFS för den publik som följer FFS digitala kanaler. I samband med varje nytt nummer av PLAN har det presenterats en artikel på FFS blogg där det också finns möjlighet att göra snabba inlägg. För PLAN nr 4 var det Christian Rydberg Åkesson artikel ”Sommaren med Nacka som publicerades den 28/10 artiklarna och Linnea Wigforss artikel ”När radikala idéer implementerades till Göteborg” som publicerades den 29/10.

Förslag till beslut vid FFS styrelsemöte 16/12

Vårt förslag kommer vara att fortsätta arbeta med de beslutspunkter som fattades vid FFS styrelsemöte den 18/10, och att ett kommande förslag tas fram inför FFS årsmöte. Vi föreslår också att styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till redogörelse över det arbete som bedrivits under året. En redogörelse som kan nyttjas i föreningens kommande årsredovisning.

FFS arbetsutskott för vidareutveckling av föreningens digitala kanaler: Bengt Andersson, Jakob Uddeholt, Jacob Witzell Epost: ffs.stockholm@planering.org