Stadgar beslutade vid föreningens årsmöte den 29/3 2011.

§ 1 Föreningens syfte

Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell kunskap.

§ 2 Lokalavdelningar

Lokalavdelningar kan bildas efter godkännande av föreningens styrelse. En lokalavdelning har att verka inom ett av föreningens styrelse definierat geografiskt område och i föreningens syfte enligt § 1. I ekonomiska frågor ansvarar lokalavdelnings styrelse inför föreningens kassör och styrelse.

Beslut om lokalavdelnings upplösning fattas av föreningens styrelse.

§ 3 Medlemskap och årsavgift

Fysisk eller juridisk person som står bakom föreningens syfte är välkommen att bli medlem i föreningen. Inträde erhålls genom inbetalning av den årsavgift som fastställs av föreningens årsmöte. Medlemskapet upphör vid utebliven inbetalning av årsavgift.

§ 4 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsens ordförande väljs på ett år och ledamöter på två år. Vid varje årsmöte väljs hälften av ledamöterna.

För en lokalavdelnings styrelse gäller att ledamöter och ordförande väljs vid ett lokalt årsmöte i enlighet med vad som sägs i första stycket.

Föreningens styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Tidskriften PLAN:s redaktör och en representant från respektive lokalavdelning adjungeras till föreningens styrelsemöten. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare personer för att fullfölja föreningens uppgifter enligt §1.

§ 5 Arbetsutskott och redaktion

Föreningens och lokalavdelnings styrelse kan inom eller utom sig utse de arbetsutskott och andra grupper som styrelsen finner lämpligt med hänsyn till föreliggande arbetsuppgifter. Ett arbetsutskott, liksom annan av styrelse utsedd grupp, är ansvarigt inför den styrelse som utsett detsamma och har att följa denna styrelses anvisningar.

Föreningens styrelse utser redaktion för tidskriften PLAN och övriga funktionärer som behövs för att fullfölja föreningens uppgifter enligt §1.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte inom föreningen skall hållas senast under mars månad.

Vid årsmöte skall förekomma:
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justerare av mötets protokoll
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. Val av valberedning
11. Fastställande av årsavgift till föreningen

För lokalavdelningarna utgår punkterna 5, 6, 9 och 11.

På förslag av styrelsen kan föreningens årsmöte utse hedersledamöter i föreningen.

§ 9 Beslut och omröstning

Vid omröstning äger varje medlem en röst. Öppen omröstning äger rum om inte annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ett föreningsmöte är beslutsmässigt, då kallelse aviserats senast tre veckor före mötet och handlingar finns tillhanda minst sju dagar i förväg.

Ett styrelsemöte är beslutsmässigt, då kallelse utgått minst sju dagar i förväg. En styrelse är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 10 Stadgeändring, föreningens upplösning

För ändring av stadgarna och för upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut ska tas med två tredjedelars majoritet och ärendet ska ha aviserats i kallelserna till respektive möte.

Vid föreningens upplösning ska det finnas en plan för vad som skall hända med föreningens tillgångar. Planen skall beslutas vid båda mötena, varvid vad som sägs i § 9, första stycket ska gälla.