Samfundet St:Erik och FFS Stockholm Mälardalen arrangerar seminaret "Stockholm på väg" den 12/11 2013

När: Tisdagen den 12 november kl 13.00-17.00 Var: Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Syfte: Diskutera strategier för Stockholms tillväxt och trycket på transportinfrastrukturen som följer därav

Vilka: Alla med professionellt eller ideellt engagemang för Stockholms utveckling

Bakgrund

Samfundet S:t Eriks årsbok 2013 uppmärksammar stadens transportinfrastruktur. I anslutning till årsbokens publicering arrangeras ett stadsbyggnadsseminarium om dessa frågor i samarbete med Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelningen för Stockholm- Mälardalen.

Stockholm växer mer än på länge. Nya stockholmare flyttar in, det brukar sägas att de kan fylla två bussar om dagen. Första halvåret 2013 ökade takten, 17 856 invånare anlände. Många skulle ha fått stå i bussarna, om de nu inte hittat andra färdmedel. Stockholm hör till globaliseringens vinnare i befolkningsfrågan, få städer växer snabbare i krisens Europa.

Med tillväxten följer ett växande tryck på vägar, järnvägar, tunnelbanor, hamnar och flygplatser. Från hösten 2012 och tio år framåt ska 100 miljarder gå till Trafiksatsning Stockholm. En ny planeringsomgång och nya förhandlingar om ytterligare satsningar pågår.

Vilka prioriteringar är de rätta? Hur kommer åtgärderna att förändra staden? Ett paradigmskifte ser ut att vara på väg, den spårbundna trafiken blir allt viktigare medan privatbilismen trängs tillbaka. Stockholms infrastruktur för person- och varutransporter är en av nycklarna till att förstå hur staden vuxit fram och hur den kan utvecklas i framtiden.

Infrastrukturen för våra transporter bidrar inte bara till stadens utveckling och invånarnas rörlighet, den kan också låsa människorna i sina strukturer, binda dem till särskilda trafiklösningar och skapa segregerande enklaver; hur trafiksystem byggs i dag kommer att få djupgående inverkan på morgondagens stad. Diskussionen om infrastrukturen måste ta avstamp i en tydlig diskussion om vilken typ av stad och region vi vill försöka skapa.

Seminariet ger tillfälle till historisk tillbakablick, belyser framtida utmaningar och ger en orientering om läget i den pågående planerings- och förhandlingsomgången. Naturligtvis ges också tillfälle till gemensam diskussion.

Välkommen till en viktig eftermiddag!

Samfundet S:t Erik i samarbete med Föreningen för samhällsplanering

Stockholm på väg

PROGRAM

13.00 Välkomna, Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik

13.05 Är vi på väg mot en attraktivare, sundare och tillgängligare stad med minskat bilberoende? Susanne Ingo, strateg vid Trafikverket

13.25 Stockholms trafikfrågor i historiens ljus, Bo Wijkmark, fd regionplanedirektör

13.45 Stockholm stads framkomlighetsstrategi, Mattias Lundberg, avdelningschef, Trafikkontoret, Stockholms stad

14.05 Riktigt bra cykelvägar, när kommer dom? Ebba Larsson, Långsiktig planerare, Trafikverket, Region Stockholm

14.25 Finns det en framtid för feedertrafik på ostkusten? Carola Alzén, VD Mälarhamnar

14.40 PAUS

15.00 Stockholms tillgänglighet, viktigt för hela Mälardalen. Bengt Andersson, stadsbyggnadsstrategi i Södertälje kommun

15.20 Vilka åtgärder planerar staten, landstinget och kommunerna? Karin Eklund, strategisk planerare, Trafikverket, Region Stockholm

15.40 Hur kan åtgärderna finansieras? Vad händer i Stockholmsförhandlingen? Anna Modin, Utredningssekreterare, 2013 års Stockholmsförhandling

16.00 DISKUSSION

16.55 – 17.00 Avslutning. Monica Andersson, Samfundet S:t Erik och Bengt Andersson, Föreningen för samhällsplanering

Moderator: Susanne Ingo

Anmälan: Senast den 6 november till samfundet.st.erik@telia.com / 08-21 09 24.

Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till annan person.

Deltagaravgift: 300 kr för medlemmar i Samfundet S:t Erik (bok ingår ej) och/eller Föreningen för samhällsplanering. 100 kr för heltidsstuderande. För övriga är avgiften 700 kr.

I avgiften ingår kaffe/te, frukt och kaka som serveras i pausen samt boken ”Stockholm på väg” (SEÅ 2013). Betalning sker efter bekräftelse från samfundets kansli. Vill Du bli fakturerad uppge fakturaadress och eventuellt referensnummer.

Om Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och som verkar för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som målmedvetet verkade för bevarande och utveckling av historiska och estetiska kvaliteter och naturvärden vid Stockholms omdaning. www.samfundetsterik.se

Om Föreningen för samhällsplanering (FFS)

Föreningen för samhällsplanering (FFS) bildades 1947 och verkar nationellt och regionalt genom att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt för en sakkunnig behandling av såväl städernas som landsbygdens planeringsfrågor. Viktiga delar i verksamheten är tidskriften PLAN, föreningens sociala medier samt lokalavdelningarna. Mer information om FFS finns på föreningens webbsida www.planering.org