Årsmöte

Vid föreningens årsmöte rapporterar styrelsen det gångna årets verksamhet. Årsmötet utser ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna. På samma sätt äger årsmöten rum i lokalavdelningarna, dessa utser respektive lokalavdelnings ordförande och styrelse.

Styrelse

Föreningens nationella styrelse leder förenings övergripande arbete. Styrelsen sammanträder vanligen 3-5 gånger per år.

Styrelse – ordförande, ledamöter och adjungerade

Arbetsutskott (AU)

Styrelsens arbetsutskott förbereder styrelsens sammanträden, koordinerar och ansvarar för verksamheten mellan styrelsens möten.
AU består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, PLAN-redaktör och webbredaktör samt en av styrelsens ledamöter enligt ett rullande schema.

Övriga arbetsgrupper och utskott

En del av styrelsens arbete sker inom arbetsgrupper. Dessa gruppers uppgifter och deltagare varierar från år till år.

Råd

FFS har tillskapat ett seniort råd i syfte att diskutera föreningens olika strategiska utveckling.

Kansli

Kansliet ansvarar för medlemsregister, bokföring och övrig administration, tar emot publikationsbeställningar och förfrågningar. Föreningens kansli är även kansli för tidskriften PLAN. Vet du inte till vem inom FFS du ska vända dig så kan kansliet hänvisa rätt.

PLAN/ePLAN

PLAN är föreningens medlemstidskrift. För tidskriften ansvarar PLAN:s redaktör, redaktionssekreterare och redaktionskommitté. Redaktionen skickar också ut ett elektroniskt nyhetsbrev, med namnet FFS ePLAN, till alla medlemmar. 
PLAN – tidskrift för samhällsplanering
PLAN:s redaktion

Lokalavdelningar

Föreningens lokalavdelningar fungerar som regionala aktivitetsgrupper.

  • Sydöstra Sverige
  • Södra Sverige
  • Umeå-Norrland 
  • Västra Sverige
  • Stockholm-Mälardalen
  • Östergötland

Sociala medier

FFS har även utvecklat ett antal olika sociala medier i form av bl.a. en webbplats www.planering.org, en blogg, och en facebooksida.

Revisorer

FFS:s revisorer granskar styrelsens arbete och föreningens räkenskaper.

Valberedning

Valberedningen förbereder val av ordförande, styrelse och revisorer inför FFS:s årsmöte.