Facebook

FFS sociala medier - bakgrund, strategi och utkast till publicitisk idé

Ett längre blogginlägg som försöker ge en beskrivning av bakgrund, strategi och publicistisk idé kring FFS sociala medier, med anledning av att vi söker en redaktör/biträdande redaktörer. Bakgrund om FFS sociala medier

Frågorna om en föreningens informationskanaler/sociala medier för att nå ut med information till sina medlemmar är av yttersta vikt och har under årens lopp diskuterats vid flera tillfällen. Föreningens viktigaste informationskanal är tidskriften PLAN. Föreningen har också, sedan ett antal år tillbaka, följande digitala informationskanaler: en webbplats, en blogg, en facebooksida, men även en youtubekanal, wikipediaord, linkedin-forum.

Det arbete som påbörjats under 2011 avseende att utveckla föreningens digitala informationskanaler har varit framgångsrikt, men också nödvändigt och viktigt utifrån en rad olika aspekter. Först och främst en nödvändighet för att se till att de har en relevans och aktualitet, men även att möjliggöra en snabbare information/kommunikation till och mellan föreningens existerande medlemmar. De digitala informationskanalerna som är tillgängliga för alla spelar med all sannolikhet också en allt viktigare roll i både rekryteringen av nya medlemmar och aktörer som är intresserade av att annonsera via föreningen.

Samtidigt som arbetet under 2011 med att utveckla föreningens digitala informationskanaler varit framgångsrikt med att bygga upp och förnya, så är det nu mycket viktigt att ta nästa steg och bygga en starkare organisation. Inriktning bör vara att involvera fler medlemmar som kan göra små insatser och på så sätt totalt sätt skapa ett intressant och relevant innehåll.

Framtagande under 2011 av strategi och prioritering av FFS sociala medier

Arbetsutskottet som utarbetade strategin under 2011 föreslog följande prioritering av de digitala informationskanalerna, vilket dåvarande styrelse ställde sig bakom:

Webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitala informationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar

Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.

Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.

Layoutat elektroniskt nyhetsbrev FFS ePLAN, med information enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år. Utvecklas i nära samspel med PLAN:s redaktion.

Tanken var att föreningen inte skulle sprida informationen på för många digitala kanaler/sociala medier, utan att de kanaler man prioriterar har ett flöde av aktuella nyheter. Prioriteringen innebar att den youtubekanal och de wikipediasidor med orden ”Samhällsplanering” och ”Föreningen för Samhällsplanering” som föreningen startat upp bör bibehållas, men inte skulle vara någon prioriterad verksamhet.

Strategin som arbetsutskottet föreslog och styrelsen ställde sig bakom innebar att fokusera på dessa fyra digitala informationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebar också ett ökat samspel med föreningens viktigaste informationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Det tydliggjordes redan då att strategin samtidigt behöver vara flexibel, nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Utkast till gemensam publicistisk idé för FFS sociala medier

Föreningen för samhällsplanering ska enligt stadgarna, portalparagrafen, ha följande syfte:

”Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell kunskap.”

Denna paragraf rymmer också mycket av den publicistiska idé som borde finnas för föreningens digitala kanaler/sociala medier:

- Samhällsplanering. Planeringen, förberedelse inför handling, av samhällen dvs samhällsplanering är till sin natur mycket bred och omfattar många sakområden. Detta bör poängteras att det inte bara innebär fysiska sakområden även om denna dimension är särskilt intressant.

- Samhällsplaneringens mål/medel. Mål i form av en hållbar utveckling av samhällen. Olika nya metoder och arbetssätt liksom lagstiftningens ramverk. Både plan och process.

- Sakkunnig behandling. Inläggen från föreningen bör vara neutrala, utan att ta ställning dvs. i enlighet med hur många planerare idag arbetar i en politiskt styrd miljö. Detta är särskilt viktigt att poängtera att föreningen är politiskt obunden, vilket innebär att ingen politisk ställning ska tas i inlägg. I de fall det finns en osäkerhet bör det poängteras att det inte är föreningen utan personen som står bakom förslagen. Detta eftersom det ska finnas utrymme att föra fram och diskutera ett brett spektrum av tankar rörande samhällsutvecklingen inom föreningen och därmed stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte.

- Tätort likväl som Landsbygd. Mycket av samhällsplaneringen idag fokuserar på städernas utveckling, men inläggen bör i lika hög grad beskriva landsbygdens utmaningar.

- PLAN överordnat. Många är medlemmar i FFS för att få PLAN, stadgarna är tydliga på att detta är prioriterat och de digitala informationskanalerna bör därför i möjligaste mån stötta och komplettera PLAN. Den koppling som sker mellan PLAN och de digitala kanalerna i samband med varje nytt nummer bör fortsätta.

- Byta erfarenhet. Vid diskussioner i samband med inlägg så bör vi uppmuntra diskussionen utan att ta ställning. Ovidkommande diskussioner och inlägg bör bemötas alternativt tas bort.

- Medlemmarnas behov. Föreningen är en professionell förening, öppen för alla aktörer inom samhällsbyggandet. Utgångspunkten bör därför vara att läsarna har en relativt hög kunskapsnivå om och kring samhällsplanering.

- Aktuell kunskap. Det är viktigt att de informationskanaler som föreningen har ett flöde av nyheter, så att de uppfattas som relevanta och därmed skapar medlemsnytta. Även om föreningens egna aktiviteter är viktiga inslag så innebär kravet på att ha aktuell kunskap att även inkludera andra nyheter från andra aktörer i nyhetsflödet.

Behov av en stabilare organisation för FFS social medier

Nu när vi tagit ett steg i utvecklingen av föreningens digitala informationskanaler är det dags att ta nästa steg genom att bygga en stabilare organisation kring varje prioriterad kanal. Detta för att utifrån nuvarande uppbyggd plattform få upp ett ännu bättre flöde av nyheter. Det är av denna anledning vi nu söker en redaktör/biträdande redaktörer, se här. I och med att strategin, se ovan, togs fram år 2011 kan det vara värt att poängtera att det kan behövas en översyn av vilka som ska vara de prioriterade kanalerna för FFS, och täcka in nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Tankar om framtida utveckling av respektive kanal

Några tankar om respektive kanals utveckling:

Webbplats, www.planering.org

Under hösten 2011 och våren 2012 har webbplatsen utvecklats. Det har varit ett antal enkla saker som rättats till. Sedan dess har webbplatsen kunnat hållas mycket bättre aktuell än tidigare. Samtidigt är den tekniska plattform som valts allt mer daterad och behöver ses över. Den tekniska utvecklingen innebär också att på sikt tydligare föra samman bloggens innehåll med webbsidan. En viktig framtida insats är att digitalisera alla tidigare nummer av PLAN. Hittills finns de femton senaste årens utgivning digitalt.

Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/

På sikt bör föreningens blogg läggas ned och istället bli en naturlig del av föreningens webbsida. Redan nu kan man se de senaste bloggnyheterna på webbsidan, men det behöver utvecklas vidare. Men det arbete som bedrivs kring bloggen idag är ockspå framgent viktigt: nämligen att skapa ett innehåll dvs nyheter, inlägg, information. En rimlig ambition skulle kunna vara att det skapas en nyhet i veckan dvs 50 inlägg per år.

Föreningens facebooksida, www.facebook.com/planering

Ambitionen bör vara att presentera  ca fem nyheter i veckan dvs 250 inlägg om året. Samtidigt så bör inte informationsflödet vara mer än 7 ggr/vecka. Om detta ska kunna uppnås så krävs det att andra informationskällor än föreningens egen verksamhet nyttjas. Här finns många källor, inriktningen för publicering av nyheter bör hämtas utifrån den publicistiska idén ovan. En från varje lokalavdelning bör vara engagerad för att kunna sprida information om lokala arrangemang.

Nyhetsbrev FFS ePLAN

Nyhetsbrevet FFS ePLAN har sedan arbetet påbörjades 2011 funnits sin form, utgivning och organisation. Redaktionen för FFS ePLAN är nu en del av PLAN:s gemensamma organisation. Anton Sjöblom är nu utsedd att vara FFS ePLANs redaktör. Inriktningen bör fortsatt vara att det är blandning av eget material och PLAN:s nuvarande ”Nytt & noterat”. Det är mycket viktigt att det sker ett samspel med PLAN så att FFS ePLAN kompletterar PLAN. Ambitionen bör vara att FFS ePlan kommer ut 8-10 nr/år. Tanken är det enbart ska skickas enbart till FFS-medlemmar för att skapa en ökad medlemsnytta. Genom en tätare utgivning kan också FFS ePLAN utgöra ett intressantare val för annonsörer.

FFS söker redaktör för våra sociala medier

Som framgick i senaste numret av FFS tidskrift PLAN så söker vi en redaktör för föreningen sociala medier. Vi har redan fått in flera intressanta intresseanmälningar men väljer att ändå, också här, publicera annonsen - då vi ser ett behov av att skapa ett team av människor som kan hjälpa till med föreningens sociala medier. FFS söker en redaktör/biträdande redaktörer för våra sociala medier

FFS har valt att för närvarande fokusera på att utveckla sociala medier i form av webb, blogg och facebook. Men det finns också en youtubesida, wikisida samt ett linkedin-forum. Vi söker nu en redaktör/biträdande redaktörer som kan hålla ihop arbetet med FFS sociala medier och  fokusera på att producera nyheter på egen hand och i samspel med PLAN/ePLAN:s redaktion samt med lokalavdelningarna. FFS sociala medier spelar en viktig roll att hålla samman och synliggöra FFS hela verksamhet, ta del av hela verksamheten i form av en bild här. Det ska märkas på de sociala medierna när ett nytt nummer av PLAN kommer eller det arrangeras en lokal mötesplats. Inriktningen för FFS sociala medier är de ska uppleveas vara aktuella och samtidigt neutrala i ställningstagande till olika publicerade nyheter, en samlad publicistisk idé finns att utgå ifrån. Det kan finnas anledning att ompröva vilka sociala medier som FFS ska finnas på, exempelvis ska vi starta upp ett twitterkonto eller inte. Det allra viktigaste är att du är eller ska arbeta med samhällsplanering i men det är också meriterande om du är tekniskt kunnig kring sociala medier. Viss ersättning kommer utgå för arbetet. Mer information lämnas av FFS ordförande Bengt Andersson på email: bengt_e_a@live.se

FFS nyårslöften år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyårslöften för år 2014 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS.  Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN - sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

En ny organisation för framtagande av PLAN är på plats. Det blir en samlad redaktion som tar fram både PLAN och ePLAN. Höga ambitioner och mycket planering har redan gjorts av nya redaktionen. Utgivning av sex nummmer av vår tidskrift PLAN under år 2014, ambitionen är sex stycken enkelnummer. Årets teman kommer tillkännages på FFS webb/blogg/facebook ca den 15/1, men det ryktas om att ett av numren som kommer i augusti handlar om planering och politik. FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationskanaler under 2014

Vi lovar att under 2014 fortsätta vår påbörjade utveckling av våra digitala informationskanaler. Det innebär fortsatt prioritering av vår

Inriktningen på utveckling under år 2014 kommer framförallt ligga på att utveckla en ännu starkare organisation som i första hand ska utveckla vår webb, i övrigt handlar det om konsolidering av upparbetad publiceringstakt.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under 2014

Ambitionen blir att under 2014 kunna komma upp i samma höga nivå som under år 2012 då hela 25 lokala mötesplatser genomfördes, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet.

Vi hoppas också inom kort återkomma med ett spännande seminarium i samband med FFS årsmöte.

EU projektet Special går in en mer aktiv fas

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt går in en mer aktiv fas under år 2014. Vilket vi hoppas kommer synas på olika sätt. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2014: FFS+1 & FFS partner

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att tappa medlemmar. Det visar sig att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter. Under 2013 har därför en kampanj utarbetats och lanserats: FFS+1. Den innebär att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Många små insatser ger stor effekt. Läs mer här.

Vi bör också rimligen med den stärkta organisationen och verksamheten locka till oss ännu fler FFS partners under år 2014.

Genom vår nya organisation med en tydligt avdelad person för att locka annonsörer hoppas vi också kunna stärka FFS ekonomi.

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi kommer under 2014 se på möjligheterna att justera villkoren, som idag är mycket höga, för att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

FFS summerar år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av år 2013, det 66:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2012 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2014, men först uppföljning av år 2013:

Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer under 2013 med totalt över 225 sidors läsning

Enligt målsättningen utgavs sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN med totalt 225 sidor. Årets teman var:

 • PLAN #1 2013 - Planera för bostäder
 • PLAN #2-3 2013 - En djupdykning i parkeringsfrågan
 • PLAN #4 2013 - Värdeskapande i planeringen
 • PLAN #5-6 2013 - Media/Makt & Barn/Unga

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i likhet med övriga verksamheten i FFS.

Men den största förändringen var den nya organisationen för tidskriften PLAN. Under år 2013 avtackades Mats J Lundström som varit redaktör i över tio års tid. Ett stort tack till dig Mats! Även ett tack till Charlotta Fredriksson som varit biträdande redaktör och till Björn Adolfsson som svarat för tidskriftens layout under många år. En ny redaktör och biträdande redaktör utsågs, och en layoutfirma är under upphandling. Välkommen Björn Eklund & Malin Marntell! Till sin hjälp har Björn och Malin en ny redaktionskommitte. I redaktionen kommer också ePLAN:s redaktör Anton Sjöblom ingå.

plan2013-5-6

Ny grafisk profil på FFS tidskrift PLAN introducerades under år 2013.

Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN: utkom med tio nummer under 2013

Försöksverksamheten under år 2012 med att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla FFS-medlemmar har utvecklats till att bli en naturlig del av verksamheten under 2013. Tio stycken nummer under år 2013, är helt enligt den uppsatta målsättningen. Vanligtvis utskickade den 20:e i varje månad förutom semestermånaderna. FFS ePLAN har kommit att bli en viktig del i att visa upp och knyta samman FFS hela verksamhet genom att informera om PLAN artiklar, FFS bloggnyheter, kommande lokala FFS arrangemang mm. Tack Anton Sjöblom för ditt arbete som redaktör för FFS ePLAN under år 2013. Anton kommer att fortsätta som redaktör, men vara en del av PLAN:s samlade redaktion under 2014 tillsammans med Björn Eklund och Malin Marntell.

Utgivning under år 2013 av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Den senaste utgåvan av FFS på samma tema från 2001 var slutsåld sedan länge, och en uppföljare var efterlängtad. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 på KTH i Stockholm, se mer information om det här. Mer information om själva boken och dess innehåll samt hur man kan beställa den finns här. Tack till redaktörerna: Mats J Lundström, Charlotta Fredriksson och Jacob Witzell. Tack till författarna för era bidrag. Tack för faktagranskning: Carl-Johan Engström och Eva Hägglund. Slutligen tack till Delegationen för hållbara städer/Boverket för visst ekonomiskt stöd för att kunna genomföra detta projekt.

2013-planbok-omslag

Omslaget på FFS nya bok, som utkom i maj 2013, om svensk samhällsplanering på engelska

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationslokaler: Fler blogginlägg och fler facebookföljare

Allt är naturligtvis inte "guld och gröna skogar" när man följer upp verksamheten för en ideel förening. Ambitionerna var att under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier. Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en kontinuerligt hög nivå. Tack till Bengt Andersson och Jacob Witzell för detta. Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Fler blogginlägg än under år 2012 producerades 2013, 54 stycken år 2013, samt en stor ökning av facebookföljare skedde under 2013, nu uppe i 815 följare jämfört med 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Under år 2013 har också layouten anpassats till FFS nya grafiska profil för webb, blogg och facebook.

blogg-toppbild-2013.png

Fler inlägg under år 2013 på FFS planeringsblogg, totalt 53 blogginlägg. En uppdatering av layout i enlighet med FFS nya grafiska profil har också genomförts under året.

Fortsatt hög nivå under år 2013 på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack

Det var länge sedan vi lyckades genomföra så många lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack som vi gjorde år 2012: 25 stycken lokala arrangemang. Ambitionen var därför att konsolidera denna höga nivå under år 2013 men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Detta har inte riktigt lyckats, men den lokala verksamheten har varit hög i alla de fem aktiva lokalföreningarna. Totalt har 21 stycken lokala mötesplatser arrangerats år 2013.

Introducerat en ny sammanhållande grafisk profil för FFS under år 2013

Vi har under senare år arbetat med att tydligare koppla samman våra olika aktiviteter, PLAN-Lokala arrangemang-Sociala medier. Under år 2013 var det dags att ta ytterligare ett steg genom att etablera en ny sammanhållen grafisk profil för FFS. Samtliga nummer av tidskriften PLAN under 2013 skedde i den nya layouten. Under året uppdaterades även succesivt föreningens webb, blogg och facebooksida i enlighet med den nya grafiska profilen.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi: kampanjer kring FFS Partner och FFS+1 under år 2013

Trots mer och bättre verksamhet under senare år så fortsätter FFS att ha ungefär samma antal medlemmar. Det visar att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också som förening göra mer utåtriktade aktiviteter. Under år 2013 har i huvudsak tre aktiviteter genomförts: 1. FFS styrelse har genom sina ledamöter bedrivit en rekryteringskamanj av nya sk FFS Partners. 2. En ny medlemrekryteringskampanj har tagits fram och lanserats FFS+1. Den innebär att varje medlem ska rekrytera en ny medlem, och på så sätt vara med i en utlottning om ett fritt medlemskapsår 3. En förändrad organisation som innebär att en ny roll inrättas, annonsrekryterare, som ska driva aktivt uppsökande arbete. Tidigare har detta arbete bedrivits av PLAN:s, ePLAN:s redaktöterer, nu avlastas de detta och kan koncentrera sig på det innehållsliga. Annonsrekryterare kommer att bli Mats J Lundström, PLAN:s tidigare redaktör. Den nya rollen framgår i den organisationsskiss som presenterades här på planeringsbloggen igår - se här.

ffsplus1

Logga för den nya kampanjen: FFS+1 

FFS i en figur

I samband med ett möte med PLAN:s nya och avgående redaktörer, ePLAN:s redaktör samt FFS ordförande i förra veckan så ritades en figur upp över Föreningen för samhällsplanering (FFS) organisation och verksamhet. Vi väljer att dela dena figur på FFS blogg, eftersom den förhoppningsvis ger överblick av FFS hela verksamhet. Bland annat eftersom vi de nästkommande dagarna ska presentera nya blogginlägg med uppföljning av 2013 år verksamhet och framåtblick mot år 2014. ffs organisation

FFS nyårslöften för år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyårslöften för år 2013 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS.  Gott nytt år!

Tidskriften PLAN - sex stycken nya nummer

Utgivning av sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN. Årets teman bla Smarta städer i nr 2/3. Utgivning med manus- och annonsstopp syns nedan och här kommer du i kontakt med PLAN:s redaktion.

Nummer Utgivning Manusstopp Annonsbokning
1 Vecka 13 18 januari 8 mars
2-3 Vecka 25 12 april 3 juni
4 Vecka 42 9 augusti 1 oktober
5-6 Vecka 51 14 oktober 30 november

plan2011-56

Utgivning av engelsk bok om svensk samhällsplanering 

Som vi tidigare berättat om här är det klart att vi under 2013 kommer att ge ut en bok på engelska om svensk samhällsplanering. FFS har tídigare gjort detta, senast år 2001, men den utgåvan är slutsåld sedan länge. FFS medlemmar kommer att erbjudas köpa boken i samband med inbetalningen av medlemsavgiften 2013 till extra förmånligt pris. Övriga kan också beställa boken här, fram till den 31/1 till specialpris.

ffs-bok-2012

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationslokaler

Vi lovar att under 2013 fortsätta vår påbörjade utveckling av våra digitala informationskanaler. Det innebär fortsatt prioritering av vår - webbsida, www.planering.org, - blogg, planeringsbloggen.wordpress.com - facebooksida www.facebook.com/planering - elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Inriktningen på utveckling kommer framförallt ligga på att utveckla dels vår webb dels vårt nyhetsbrev e-PLAN, i övrigt handlar det om konsolidering av upparbetad publiceringstakt.

Fortsätta arrangera lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack

Det var länge sedan vi lyckades genomföra så många lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack som vi gjorde år 2012. Ambitionen blir därför att konsolidera denna höga nivå under år 2013 men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet.

Introducering av en ny sammanhållande grafisk profil 

Vi har under senare år arbetat med att tydligare koppla samman våra olika aktiviteter, PLAN-Mötesplatser-Digitala kanaler. Under år 2013 är det dags att ta ytterligare ett steg genom att etablera en ny sammanhållen grafisk profil för FFS. Styrelsen har arbetat med att utveckla en sådan profil under 2012 och den kommer under 2013 att införas.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att tappa medlemmar. Det visar sig att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter som exempelvis: 1. Medlemsrekrytering av fler FFS-medlemmar, enskilda medlemmar 2. Rekrytering av fler FFS-medlemmar, organisation samt fler som väljer att vara  FFS-partner 3. Rekrytering av fler aktiva medlemmar i föreningens verksamhet. Vi är en ideell förening där stora som små insatser välkomnas. Insatserna kommer i hög grad även fortsättningsvis inte kunna ekonomiskt ge någon ersättning utan ersättningen är möten och kunskapsutbyte med andra planerare.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

FFS summerar år 2012

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av år 2012: - Utgivning av sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN med totalt 250 sidor. Årets teman var: Gestaltning, Planeringsprocesser, Visioner, Handel/Transporter och Äldres livsmiljöer.

- Totalt 25 stycken lokala träffar, över hela landet, i form av seminarier, mötesplatser, snick-snack mm.

- En översyn och uppdatering av vår webbsida, www.planering.org, samt cirka ett nytt blogginlägg per vecka och mellan 3-7 stycken facebookinlägg per vecka. Utvecklande av och påbörjat utgivningen av ett nytt elektroniskt nyhetsbrev e-PLAN.

Rapport från pågående uppdrag att vidareutveckla FFS digitala informationskanaler

Föreningen för samhällsplanering (FFS) styrelse har via ett arbetsutskott vid FFS Stockholm-Mälardalen under år 2011 bedrivit ett utvecklingsarbete av föreningens digitalainformationskanaler. Vi har valt att löpande informera om detta arbete via de digitala kanaler som föreningen har och på såm vis öppna upp för synpunkter. Här nedan finns det återrapportering som skett till FFS styrelse inför deras möte den 16/12 2011. Som synes nedan så har vi nu hittat fram till en struktur ch prioritering, men behöver nu hitta fler personer som är intresserade av att hjälpa till att hålla uppe en rimlig aktualitet och kvalité på dessa informationskanaler. Hör av dig till arbetsutskottet om du är intresserad., kontaktuppgifter nedan.   Vid FFS styrelsemöte den 18/10 beslutades följande:

 • Fortsatt utvecklingsarbete och återrapportering sker till FFS styrelse
 • Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb
 • Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation
 • Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen
 • Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas (detta bör göras i samråd med de föreslagna personerna för respektive kanal)
 • Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent om ebrev

Bakgrund

Det utvecklingsarbete som bedrivits under 2011 avseende att utveckla föreningens digitalainformationskanaler har varit praktiskt och konkret inriktat. Vi har prövat oss fram och på så sätt vinner vi kunskap och erfarenhet om hur dessa frågor bör prioriteras och organiseras.

Prioriterat fyra digitala infokanaler: Webb, Blogg, Facebook och Ebrev

Vi har föreslagit följande prioritering av digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitalainformationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar
 • Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år.

Strategi för att binda ihop dessa kanaler sinsemellan och med FFS Plan och FFS lokalt

Strategin som vi föreslagit innebär att fokusera på dessa fyra digitalainformationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebär också ett ökat samspel med föreningens viktigasteinformationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Organisation efter publiceringstakt

Karaktären mellan de fyra digitalainformationskanalerna skiljer sig åt avseende rekommenderad publiceringstakt. Därför har förslaget till organisation blivit att organisera sig efter publiceringstakt.

Webb och Ebrev – vi föreslår en publiceringstakt på ca 10 ggr per år. Sociala kanalerna i form av Blogg och Facebook bör ha en helt annan frekvens på åtminstonde 50/100 ggr/år, för att väcka intresse. Organisationen blir därför en utpekad redaktör för Webb/Ebrev med en assistent kopplad till sig (gärna med kunskap i webb) och en redaktör för sociala medier (blogg/facebook) med en assistent kopplad till sig. Totalt 4 personer.

Lägesredovisning

Läget för de fyra digitalainformationskanaler:

 • Föreningens webbplats, www.planering.org, har länge varit avsaknad av aktualitet och kvalité. Ett kortsiktigt arbete har nyligen inletts i avseende att göra enkla men effektiva justeringar.
 • Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ har startats upp under sommaren/hösten och har en publiceringstakt på mellan 2-3 nyheter per vecka. En mycket snabb utveckling av antalet besökare kan konstateras.
 • Facebooksida, www.facebook.com/planering, har startas upp under sommaren/hösten och har i dagsläget 155 medlemmar. Här publiceras nyheter från FFS blogg samt egna nyheter, nu även från FFS lokalavdelningar. Publiceringstakten har varierat mellan 2-7 ggr vecka.
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev medinformation enbart till FFS medlemmar. Enbart enklare undersökningar har gjorts avseende de ekonomiska kostnaderna. Dessa bedöms rimliga på 3500 kr i uppstartskostnad och en prenumerationsavgift på mellan 350-650 kr/år. Förslaget är att starta upp arbetet med detta när FFS webb har en bra nivå.

Nedan finns en lägesredovisning utifrån de beslutspunkter som antogs i samband med FFS styrelsemöte den 18/10:

Arbetsutskottet utökas med Jakob Witzell, med särskilt fokus på utveckling av FFS webb

Arbetsutskottet har genomfört ett gemensamt möte med FFS nye webbredaktör den 7/11. Vid mötet medverkade även PLAN:s redaktör. Vid mötet diskuterades huvudsakligen hur FFS webb ska utvecklas samt hur denna ska samspela med FFS blogg och FFS facebook.

Vi föreslår att man i första hand gör smärre justeringar av FFS webb utifrån den befintliga webbsidan som nu finns så att den upplevs ha en bättre aktualitet än vad som idag är fallet.

Utifrån diskussion vid styrelsemöte 18/10 utveckla förslag till strategi och organisation

Arbetsutskottet har inte arbetat vidare med att förfina strategierna, detta bör göras i samspel med de personer som blir en del av organisationen.

Ta fram förslag på 4 namn/personer på de olika posterna i organisationen

Arbetet pågår med att föreslå namn för de olika funktionerna.

Påbörja arbete med att förfina förslag till hur respektive digital kanal ska utvecklas

Arbetsutskottet har sedan förra styrelsemötet koncentrerat sig på att arbeta med förslag på hur FFS webb ska kunna utvecklas.

Fortsatt nära samarbete med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent

Ett samarbete finns med PLAN:s redaktör/redaktionsassistent och arbetsutskottet finns sedan tidigare. Inriktningen är möjliggöra en snabbare diskussion av PLAN:s innehåll via de digitala kanalerna samt att genom publicering marknadsföra PLAN och därmed FFS för den publik som följer FFS digitala kanaler. I samband med varje nytt nummer av PLAN har det presenterats en artikel på FFS blogg där det också finns möjlighet att göra snabba inlägg. För PLAN nr 4 var det Christian Rydberg Åkesson artikel ”Sommaren med Nacka som publicerades den 28/10 artiklarna och Linnea Wigforss artikel ”När radikala idéer implementerades till Göteborg” som publicerades den 29/10.

Förslag till beslut vid FFS styrelsemöte 16/12

Vårt förslag kommer vara att fortsätta arbeta med de beslutspunkter som fattades vid FFS styrelsemöte den 18/10, och att ett kommande förslag tas fram inför FFS årsmöte. Vi föreslår också att styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till redogörelse över det arbete som bedrivits under året. En redogörelse som kan nyttjas i föreningens kommande årsredovisning.

FFS arbetsutskott för vidareutveckling av föreningens digitala kanaler: Bengt Andersson, Jakob Uddeholt, Jacob Witzell Epost: ffs.stockholm@planering.org

Rapport från pågående arbete med utveckling av FFS digitala informationskanaler

Detta nedan är den återrapportering som gjordes vid FFS styrelsemöte den 6/9 avseende den pågående utvecklingen av föreningens digitala informationskanaler. På slutet återfinns även de beslut som FFS styrelse fattade om det fortsatta arbetet. Beslutet innebär fortsatt utvecklingsarbete, men att också utveckla ett förslag till  strategi för innehållet i de olika digitala infokanalerna samt en organisation för att kunna upprätthålla en rimlig kvalite på innehåll och aktualitet. Bengt Andersson & Jakob Uddeholt, FFS Stockholm-Mälardeln - arbetsutskott för utveckling av föreningens digitala informationskanaler

Uppdrag FFS styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte den 31/5 2011 att -          lokalavdelningen Stockholm - Mälardalen utvecklar sin idé med elektroniskt nyhetsbrev till lokalavdelningens medlemmar samt utveckla och testa en Facebooksida -          återkomma till styrelsen med resultatet av utvecklingsarbetet samt bedömd kostnad för beslut om eventuellt igångsättande

Återrapportering Frågorna om en föreningens informationskanaler för att nå ut med information till sina medlemmar är av yttersta vikt och har under årens lopp diskuterats vid flera tillfällen inom FFS. Föreningens viktigaste informationskanal är tidskriften PLAN.

Föreningen har också sedan ett antal år tillbaka följande digitala informationskanaler: Föreningens webbplats www.planering.org Föreningens blogg http://planeringsbloggen.wordpress.com/ Föreningens youtubekanal http://www.youtube.com/user/planeringskanalen/

Föreningens digitala informationskanalers innehåll, aktualitet och kvalité har under flera år inte levt upp till många medlemmars önskemål, vilket bla framgår av den enkät som genomfördes bland FFS medlemmar förra året. En av anledningarna till att föreningens digitala informationskanaler inte utvecklats på ett tillfredställande sätt är att de personella resurserna som avsatts varit små.

Det är viktigt att föreningens arbete med att utveckla informationskanaler hålls samman. Organisationsfrågan är viktig att tydliggöra. Oavsett vilka digitala informationskanaler som föreningen vill utveckla är ett samarbete med tidskriften Plans redaktion nödvändig. Plans redaktion har informerats om att detta arbete påbörjats och har också bidragit med material och synpunkter.

Det är också viktigt att i en ideell verksamhet prioritera vilka informationskanaler som används och se till att dessa har både relevans och aktualitet samt skapar medlemsnytta. Trots detta har vi i lokalavdelningen velat utveckla ytterligare två digitala informationskanalerna, dels en facebooksida och dels ett digitalt nyhetsbrev. Vi skulle då nämligen, enligt vår mening, få en tydligare struktur på de digitala informationskanalerna enligt följande förslag:

 • Föreningens webbplats, föreningens centrala stomme i sin digitala informationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar
 • Layoutat elektroniskt nyhetsbrev enbart för FFS medlemmar
 • Facebooksida, föreningens huvudsakliga sociala medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.

Vi vill dock av även bibehålla både den blogg och den youtubekanal som finns. Dessa digitala informationskanaler är det ibland lättare att publicera visst material på, så av praktiska skäl bör de bibehållas men informationsspridningen bör huvudsakligen ske utifrån de tre informationskanaler som ovan beskrivits. Ambitionen bör också vara att få igång en trafik mellan de tre prioriterade informationskanaler genom att länka sinsemellan.

Vi har informerat andra lokalavdelningar inom FFS om att vi påbörjat detta utvecklingsarbete med en facebooksida och ett eventuellt elektroniskt nyhetsbrev. Vi har då nåtts av åsikten att det också är viktigt att prioritera arbetet med föreningens webbsida. Även vi i lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen instämmer i detta, liksom många av de medlemmar som svarade på FFS enkät förra året. Det handlar både om webbsidans innehåll/layout/form samt att möjliggöra för fler personer att kunna lägga upp information på webbsidan dvs organisation. I dagsläget finns en ansvarig webbredaktör.

Återrapportering från arbete med facebooksida ”Föreningen för samhällsplanering” Utifrån det som ovan beskrivits har en facebooksida för ”Föreningen för samhällsplanering” skapats. Detta är kostnadsfritt. I arbetet har det skrivits fram ett förslag på inriktning: -          Facebooksidan ska vara gemensam för hela FFS verksamhet -          Facebooksidan syftar till flera saker, dels ökad medlemsnytta dels väcka intresse för intresserade personer att bli medlemmar i FFS -          Facebooksidan ska fungera som en vägvisare till FFS egna aktiviteter och nyheter -          Facebooksidan ska också vara en vägvisare till, utifrån föreningens syfte och inriktning, annat intressant och relevant webbaserat material eftersom att vi själva inte kommer orka producera tillräckligt mycket eget material -          Facebooksidan ska vara öppen för inlägg, kommentarer, diskussioner

Utifrån denna inriktning har facebooksidan börjat nyttjas. Ett 20 tal olika typer av nyheter har publicerats. Utan någon större informationsinsats har facebooksidan fått knappt 100 medlemmar. Informationen sprids succesivt genom de nätverkande medlemmarna.

Bedömningen är att arbetet med facebooksidan inte kommer innebära några ytterligare kostnader för föreningen. Däremot så bedrivs facebooksidan genom ett fåtal personer och är därmed sårbar. Det bör byggas en starkare organisation av personer som tillsammans kan hjälpas åt i arbetet med publicering.

Återrapportering från arbete med digitalt nyhetsbrev ”Föreningen för samhällsplanering” Arbetet med att utveckla ett förslag till digitalt nyhetsbrev för FFS har påbörjats men är inte klart. Det finns olika typer av webbaserade tjänster för att utveckla digitala nyhetsbrev. En del av dessa är kostnadsfria, men finansieras av ibland störande reklam. Vi rekommenderar därför ett reklamfritt epostbrev. Prisuppgiften för ett sådant epostbrev för FFS ligger ungefär på 3500 kr i startavgift samt en månadskostnad på 650 kr/månad för fyra utskick/månad. Med fyra utskick per månad täcker man in både behovet av att skicka ut centrala nyhetsbrev och riktade lokala nyhetsbrev. Kostnaden för ett utskick per månad, dvs enbart ett nationellt epostbrev, är 300 kr/månad. Det är viktigt att i det fortsätta arbetet hitta en bra gränsdragning innehållsmässigt mellan Plan och ett elektroniskt nyhetsbrev. Det är därför även här viktigt att se på organisationen.

Beslut FFS styresle är mycket positiva till det arbete som bedrivs med att utveckla föreningens digitala informationskanaler. Det är en viktig del i arbetet med att synliggöra föreningen. -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen utifrån diskussionen den 6/9 fortsätter sitt utvecklingsarbete med en facebooksida och ett digitalt nyhetsbrev och även fortsättningsvis återkopplar till styrelsen om det fortskridande arbetet -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen uppdrag utökas genom att skriva fram ett förslag till strategi för prioritering av och samspel mellan föreningens digitala informationskanaler -          Att lokalavdelningen Stockholm-Mälardalen uppdrag utökas till att också ta fram ett förslag kring hur en organisation kan byggas upp för att hålla föreningens digitala informationskanaler innehåll, aktualitet och kvalité på en rimlig nivå.

FFS på Facebook - hjälp till att hitta rätt inriktning och ambition

Nu finns vi, Föreningen för samhällsplanering (FFS), även på facebook. Facebooksidan heter "Föreningen för samhällsplanering". Vi i FFS lokalavdelning Stockholm-Mälardalen har fått i uppdrag av föreningens styrelse att börja testa detta och försöka hitta fram till en bra ambitionsnivå avseende innehåll och uppdateringar. Vi tänkte pröva oss fram för att hitta rätt nivå på innehåll och uppdateringar. Vi har börjat att skrivit ned ett antal förslag på inriktningar, som ni gärna får ha synpunkter och kommentarer på:

 • Facebooksidan ska vara gemensam för hela FFS verksamhet
 • Facebooksidan syftar till flera saker, dels ökad medlemsnytta dels väcka intresse för intresserade personer att bli medlemmar i FFS
 • Facebooksidan ska vara öppen för alla dvs både medlemmar och potentiella medlemmar
 • Facebooksidan ska fungera som en vägvisare till FFS egna aktiviteter
 • Facebooksidan ska också vara en vägvisare till annat intressant och relevant webbaserat material

Facebooksidan ska förslagsvis innehålla följande:

 • Uppmärksamma egenproducerat material och aktiviteter - länk till FFS blogg med uppdaterade Planartikel (förslagvis en artkel per nummer av Plan) eller andra egenproducerade artiklar - länk till FFS webb med nyproducerat material, både kommande och genomförda aktiviteter - foton från FFS arrangemang - filmklipp från FFS arrangemang - frågor och omröstningar
 • Visa upp material producerat av andra som är relevant utifrån föreningens syfte, eftersom att vi själva inte kommer orka producera tillräckligt mycket eget material - intressanta blogginlägg - intressanta nätverksdiskussioner - intressanta webbartiklar
 • I syfte att väcka intresse för FFS och generera trafik till facebooksidan ska vi också testa - facebooks taggfunktion - möjligen testa facebooks annonsfunktio

Vi vill skapa ökad nytta för medlemmar av FFS och samtidigt locka nya personer att bli medlemmar. Är vi på rätt väg med denna facebooksida? Vad är en rimlig kontinuitet i att uppdatera denna facebooksida? Har du material eller tips som du vill sprida, kontakta oss. Tyck till antingen genom att lämna kommentar här vid detta blogginlägg eller genom att kommentera på facebooksidan. Ha tålamod så hittar vi rätt inriktning och nivå gemensamt.

Bengt Andersson & Jakob Uddeholt, FFS Stockholm-Mälardalen och administratörer för FFS facebooksida