SPECIAL – EU-projektet om energismartsamhällsplanering

Efter tre års intressant och givande har nu EU-projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes) avslutats. SPECIAL genomfördes av åtta europeiska planeringsorganisationer från mars 2013 till mars 2016. Föreningen för Samhällsplanering var projekts svenska partner.

Syftet med SPECIAL var att utveckla planerarkårens och andra samhällsbyggares kunskap om sambanden mellan fysisk planering och hållbar energi, samt att öka kompetens och förmåga att i samverkan integrera energiperspektivet i samhällsplaneringen. I Sverige har FFS arbetat med denna uppgift genom att genomföra ett antal utbildningar i Stockholm-Mälardalen och i Västra Götaland, i samarbete med regionala och lokala aktörer: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Tillväxt miljö och regionplanering i Stockholms läns landsting, KTH Samhällsplanering och miljö samt FFS lokalförening Stockholm-Mälardalen. Vi har även fått stöd med utbildningslokaler och fika från Stockholms stadsbyggnadskontor, Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, White, WSP och ÅF.

Både spontana diskussioner och utvärderingar av utbildningarna pekar på ett stort intresse – men också ett stort behov – bland planerare och andra samhällsbyggare att lära sig mer om hur man kan tackla de stora energi- och klimatutmaningar som vi står inför. Den fysiska planeringen och energi- och klimatarbetet måste tydligare knytas samman, vilket vi visar goda exempel på i denna skrift.

Från workshop om att strukturera energilösningar relaterade till olika rumsliga nivåer

Från workshop om att strukturera energilösningar relaterade till olika rumsliga nivåer

Ett annat viktigt syfte med SPECIAL-projektet har varit att bygga upp ett partnerskap med olika europeiska samhällsplaneringsorganisationer. För oss som arbetat inom SPECIAL har det varit givande både på ett personligt och professionellt plan att knyta kontakter med många intressanta personer från olika länder. Men framförallt har det varit möjligt för oss som Föreningen för Samhällsplanering att visa upp oss på en europeisk arena och knyta an till de olika internationella nätverk som påverkar samhällsplaneringen på europeisk och global nivå.

Modell från den internationella byggutställningen IBA Hamburg (2013)

Modell från den internationella byggutställningen IBA Hamburg (2013)

Ytterligare ett syfte har varit att utbyta och sprida idéer och kunskap inom partnerskapet och vidare ut i respektive länder, att lära av varandra. Det har funnits ett stort intresse av att ta del av våra svenska erfarenheter och framgångsexempel, samtidigt som vi insett att vi har en hel del att lära från våra grannar i Europa. Ett sätt att lära sig är att ta del av de många goda exempel inom SPECIALs digitala kunskapspool som nu finns tillgängliga på www.special-eu.org. Ett annat sätt är att läsa skriften Energismart samhällsplanering som kan beställas från FFS kansli (porto och expeditionsavgift) eller laddas ned längre ned på denna sida. Ett tredje sätt är att ta del av övrig litteratur om strategisk samhällsplanering och hållbar energi som går att ladda ned på denna sida. Det går även bra att kontakta FFS projektledare för SPECIAL, mats.lundstrom@abe.kth.se.

Vi hoppas att informationen nedan kan vara ett stöd och inspirationskälla för svenska planerare och samhällsbyggare som vill skapa energismartare och bättre städer och samhällen!

Mer information om energismart samhällsplanering

www.special-eu.org

SPECIAL-projektets officiella hemsida. Här kan du läsa mer om projektet samt, framförallt, ta del av den mångfald av goda exempel och information om energismart samhällsplanering som finns samlat i SPECIALS kunskapsbank (knowledge pool).

Energismart samhällsplanering

(red. M J Lundström, C-Engström & U Ranhagen)

FFS SPECIAL-skrift som lyfter fram goda exempel på tvärsektoriell energismart samhällsplanering, presenterar olika modeller, angreppssätt och planeringsverktyg som stöd för energismart planering samt kortfattat summerar den svenska delen av SPECIAL samt FFS SPECIAL-teams reflektioner kring projektet och uppmaningar om vad som behöver göras inom den svenska samhällsplaneringen.

Klicka här för nedladdning (3,2 MB)

Spatial Planning and Energy - a guide for planners

SPECIAL-projektets samarbete med den Europeiska planeringsorganisationen ECTP-CEU har resulterat i en guide om hur energifrågorna kan hanteras i den fysiska planeringen.

Fyra stora och tjugo små steg - idéskrift om fysisk planering

Klicka hör för nedladdning (6,4MB)

En populärvetenskaplig skrift som presenterar den planeringsmetodik för energismart samhällsplanering som utvecklades under Energimyndighetens FoU-program Uthållig kommun. Viktig beståndsdel i de svenska SPECIAL-utbildningarna.

Klicka här för nedladdning (3,9 MB)

Att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering – metoder och verktyg

Ulf Ranhagens slutrapport från Uthållig kommun fysisk planering. En fylligare akademisk rapport som var underlaget till Fyra stora och tjugo små steg.

Klicka här för nedladdning (6,1 MB)

The SymbioCity Approach

En svensk planeringsmodell för hållbar stadsutveckling som utvecklats sedan tidigt 00-tal och som används i utvecklingsländer samt för att marknadsföra svensk planeringsmetodik och miljöteknik. Utvecklades i samklang med Uthållig kommun-metodiken.

Klicka här för nedladdning (6,0 MB)

Den Goda Staden

Slutrapport från mångårigt FoU-projekt om samordnad stads- och trafikplanering, organiserat och finansierat av Trafikverket. Lärdomar från projektet har varit viktiga för FFS SPECIAL-utbildningar.

Klicka här för nedladdning (6,1 MB)

En processmodell för strategisk samhällsplanering: Forum – Arena – Court

En populärvetenskaplig och kondenserad version av Charlotta Fredrikssons avhandling Planning in

the’ New Reality’ – Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities. Här ligger fokus på processmodellen F-A-Cvars huvudsakliga egenskap är att få en strategisk inriktning att också bli föremål för handling.

Klicka här för nedladdning (1,2 MB)

Regionala bilder och översiktsplanering

En skrift av Carl-Johan Engström och Charlotta Fredriksson om strategiskt arbete och samverkan på kommunal och regional nivå för att stärka regional konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Klicka här för nedladdning (0,9 MB)

Klimatsmarta och attraktiva transportnoder

Slutrapport från KTH/LTU:s FoU-projekt om att förbättra kunskapen om relationen mellan stationer och dess urbana omgivning samt utveckla planeringsprocesser för att stärka stationsnärhetseffekten även utanför stationens gångavstånd.

Klicka här för nedladdning (6,7 MB)

Kretsloppsmodell 2.0 för Norra Djurgårdsstaden

KTH-rapport från FoU-projekt om att utveckla en kretsloppsmodell som fångar in fler dimensioner än Hammarby sjöstads kretsloppsmodell och som möjliggör både översiktliga och detaljerade beskrivningar av resursflöden i olika tidsperspektiv och geografiska områden.

Klicka här för nedladdning (11,3 MB)

Välkommen på boksläpp med mingel den 7 mars!

Den 7 mars är sista dagen för SPECIAL-projektet. Samma dag lanserar vi boken Energismart samhällsplanering. I boken presenteras goda exempel på hur hållbar energi kan integreras i den fysiska samhällsplaneringen: IBA Hamburg/Wilhelmsburg, Kantonen Genève och Borås stad. Dessutom diskuterar FFS SPECIAL-team möjligheter och utmaningar för en energismart
samhällsplanering, verktyg och tankefigurer som kan hjälpa planerare som vill komma längre med hållbarhetsfrågorna i allmänhet och energifrågorna i synnerhet i samhällsplaneringen. Detta tar vi upp muntligen på boksläppet.

Måndag 7 mars klockan 17.00 – 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4 i Stockholm. 
Gratis, ingen föranmälan krävs.

På programmet:

  • Carl-Johan Engström om att planera för hållbar utveckling i ”den nya verkligheten”
  • Ulf Ranhagen om metoder och verktyg förenergismart planering samt om hållbara transportnoder
  • Mats Johan Lundström om goda exempel på energismartplanering i Hamburg, Genève och Borås.
  • Mingel med dryck och tilltugg

Välkommen!

SPECIAL-halvdag om solenergi 

FFS/SPECIAL, White och projektet IEA SHC TASK 51 arrangerar ett halvdagsseminarium i Stockholm
om energiperspektiv (särskilt solenergi) i stads- och landskapsplanering. Internationella och svenska föreläsare samt goda exempel. Seminariet hålls på engelska. Fredag 11 mars klockan 9.00-12.00 i Whites lokaler på Södermalm. Detaljerat program finns i denna pdf. Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat, anmälan senast den 7 mars till sofia.persson@white.se. Välkommen!

Detaljerat program presenteras finns i denna pdf. Välkommen!

 

Slutkonferensen genomförd

Den 26 januari genomförde vi SPECIALs slutkonferens i Göteborg. Ett 60-tal planerare, energistrateger, politiker och andra intresserade fick ta del av goda exempel från Hamburg, Genève och Borås samt tankefigur, modeller och verktyg som kan användas för att skapa bättre planeringsprocesser som leder till mer hållbar, attraktiva och energismarta städer och samhällen. 

Här kan du ta del av presentationerna som visades på slutkonferensen:

SPECIALS SLUTKONFERENS: GODA EXEMPEL PÅ ENERGISMART SAMHÄLLSPLANERING

Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1-2, Göteborg, 26 januari 2016 kl 9-16

EU-projektet SPECIAL är snart slut  och vi vill dela med oss av goda erfarenheter och exempel på energismart samhällsplanering och arkitektur i Sverige och Europa. Därför har vi bjudit in planerare och energi-/hållbarhetsstrateger från Hamburg, Genève och Borås som berättar hur de har arbetat med att integrera energiperspektivet i stadsutveckling och samhällsplanering. Andra goda exempel från SPECIALs partnerländer kommer att presenteras av FFS SPECIAL-team.

SPECIALs slutkonferens vänder sig såväl till samhällsplanerare och planarkitekter som energi-/klimatstrateger, hållbarhetsstrateger, trafikplanerare och energiexperter. Såväl kommunala tjänstemän och politiker som konsulter är välkomna! Det kostar inget att vara med - EU betalar!

länk till PROGRAM

 

Program

PROGRAM

09.00 Registrering och kaffe med smörgås

09.30 Introduktion: SPECIAL och planering med energifokus
(Mats Johan Lundström, Föreningen för Samhällsplanering/KTH)

09.45 Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg - Good practice and experiences from IBA Hamburg
(Jan Gerbitz, project coordinator IBA Hamburg)

10.45 Mikropaus

11.00 Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in the Canton of Geneva
(Martin Clerc de Senarclens, Adjoint scientifique, Canton de Genève)

12.00 LUNCH

13.00 Verktyg för att integrera energiaspekter i översiktlig planering
(Ulf Ranhagen, Föreningen för Samhällsplanering/KTH)

13.45 Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- ochklimatstrategi - föredömet Borås
(Susanne Arneborg, hållbarhetsstrateg &  My-Linda Lorentsson, översiktsplanerare, Borås stad)

14.30 Fika

14.45 Samhällsplaneringens roll för en energi- och klimatsmart samhällsutveckling
(Carl-Johan Engström, Föreningen för Samhällsplanering/KTH)

15.30 Diskussion i plenum

16.00 Avslutning

 

Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg- Good practice and experiences from IBA Hamburg

Jan Gerbitz, project coordinator IBA Hamburg

I samband med den internationella byggutställningen IBA Hamburg (2013) har Hamburg arbetat med att utveckla stadsdelen Wilhelmsburg till en hållbar stadsdel, särskilt med fokus på hållbar energi. I en energiatlas kartläggs och testas olika koncept, perspektiv och scenarier för hur Wilhelmsburg stegvis ska kunna reducera sin klimatpåverkan till noll år 2050. 
En bunker från andra världskriget har omvandlats till en energibunker som genererar värme och el från förnybara källor liksom lagringsmöjligheter. Bredvid har man renoverat bostadshus till en god energimässig standard utan dramatiskt höjda hyror. Ett närliggande avfallsberg (Energieberg) har täckts över och blivit rekreationsområde med väl utformad landskapsarkitektur samt möjliggjort byggande av två gigantiska, men elegant utformade vindsnurror. Centralt i Wilhelmsburg har man uppfört en grupp större stadsvillor (flerfamiljshus) där smarta lösningar för låg energianvändning, hållbara material och mikroproduktion av  el och värme visas.

Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in the Canton of Geneva

Martin Clerc de Senarclens, Adjoint scientifique, Canton de Genève

Som svar på energi- och klimatutmaningarna har den schweiziska kantonen Genève tagit fram nya arbetssätt för att samordna energiplaneringen med den fysiska planeringen. Man har utvecklat ett rumsligt energikoncept för varje plannivå – från detaljplan till stad- och region. Syftet är att identifiera viktiga aktörer och deras respektive roller, att samordna dem och beakta deras intressen och begränsningar samt att ta fram energiförsörjningsstrategier som främjar lokala resursanvändning. 
Den nödvändiga energiomställningen kräver ett ökat samarbete mellan planerare och energiexperter, i Genève har man bl a arbetat med att öka förståelsen för varandra och utvecklat ett gemensamt vokabulär mellan sektorerna. Detta framgångsrika arbete ligger till grund för att man tilldelades det europeiska stads- och regionplaneringspriset 2014.

Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och klimatstrategi - föredömet Borås

Susanne Arneborg, hållbarhetsstrateg och My-Linda Lorentsson, översiktsplanerare, Borås stad

Borås stad har varit en aktiv deltagare i Energimyndighetens kompetensutvecklingsprogram Uthållig kommun sedan starten 2004. Staden har insett behovet av öka samverkan mellan sektorerna för att utveckla kommunen i en hållbar riktning i enlighet med stadens vision och strategi Borås 2025. 
De inledande skedena i arbetet med att ta fram översiktsplan och energi- och klimatstrategi genomfördes i en gemensam process för att få en gemensam grund och för att de två strategidokumenten ska bidra till utveckling i samma riktning. Hålbarhetsindikatorer baserat på kriterier i vision Borås 2025 har använts för att ta fram och testa olika konceptuella scenarier och framtidsbilder vilket resulterat i en gemensam Framtidsbild 2035. Denna ligger till grund för energi- och klimatstrategins och översiktsplanens utvecklingsstrategier. 
Arbetet har skett i nära dialog med Boråsarna, bland annat med stadens ÖP-buss. 


Lärdomar och inspiration från SPECIALs partnerländer – process och sakfrågor


Carl-Johan Engström, Ulf Ranhagen och Mats Johan Lundström, Föreningen för Samhällsplanering & KTH

Sverige ligger i framkant inom många områden vad gäller energi- och klimatsmart samhällsutveckling, medan vi inom andra har mycket att lära från våra europeiska grannländer. FFS SPECIAL-team presenterar ett axplock av goda exempel på lösningar och arbetssätt som bidrar till ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från bebyggelse- och transportsektorerna. Exemplen kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på www.special-eu.org samt i den FFS SPECIAL-publikation som lanseras i början av mars 2016. 


Anmäl dig redan idag!

Detaljprogrammet med tider spikas inom kort. Men det går bra att anmäla sig redan idag! Mejla följande information till mats.lundstrom@abe.kth.se:

  • Namn
  • Organisation
  • Titel/funktion
  • E-postadress
  • Information om ev kostpreferenser eller allergier

Eller fyll i formuläret nedan

Namn *
Namn

Anmälan senast 22 januari. Deltagande är kostnadsfritt och inkluderar mat, dryck och fika. En avgift av 300 kr tas ut om anmäld inte dyker upp (det går bra att skicka ersättare) eller avanmäler sig efter den 22 januari. Detta för att täcka omkostnader för mat/dryck.

Vi återkommer med mer detaljerad information så snart som möjligt. Välkommen!

 

 

 

Länk till inbjudan


EU-PROJEKTET SPECIAL

EU-projektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes) är samarbetsprojekt mellan planeringsorganisationer i åtta EU-länder (SE, UK, IE, HU, IT, EL, DE, AT). Projektet startades våren 2013 och pågår till och med våren 2016. FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. FFS projektteam består av Mats Johan Lundström är (projektledare), Ulf Ranhagen och Carl-Johan Engström (båda seniorkonsulter). Tillsammans har de lång erfarenhet av liknande utbildnings- och processtödsprojekt, framförallt Uthållig kommun Fysisk planering och Den Goda Staden. FFS medverkan stöds genom medel från EU-programmet Intelligent Energy Europe och Energimyndigheten (2013-2014).

I Sverige samarbetar FFS med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) och KTH Samhällsplanering och miljö. FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. Vi samarbetar även med lokala samarbetspartners (Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, WSP och ÅF).

Det svenska SPECIAL-arbetet vilar på två ben: SPECIAL Basic och SPECIAL Advanced.

SPECIAL BASIC är en utbildningsserie som ger samhällsplanerare, planarkitekter, trafikplanerare, energistrateger, hållbarhetsstrateger och andra aktörer involverade i samhällsbyggnadsprocessen en grundläggande insikt i utmaningarna och möjligheterna för samhällsplaneringen att bidra till en hållbar energiomvandling i samhället. Utbildningen gavs i Västra Götaland och Stockholm-Mälardalen under 2014-2015.

SPECIAL ADVANCED är ett erbjudande till kommuner i Stockholm-Mälardalen respektive Västra Götaland som är intresserade av att under 2015 utveckla sina planeringsprocesser och öka medarbetarnas kompetens gällande integrerade process- och arbetsmetoder inom fysisk planering, hållbar utveckling och energi.  Vi fördjupar oss i hur vi kan organisera och genomföra planeringsprocesser som bidrar till hållbar bebyggelseutveckling, med särskilt fokus på energieffektivitet och klimatpåverkan. SPECIAL erbjuder FoU-baserat processtöd från KTH. Vi samarbetar med Kungälv, Vänersborg, Västerås och Stockholm.

Vi arbetar även aktivt med att sprida våra svenska exempel, kunskaper och erfarenheter inom energiintegrerade planeringsprocesser genom att anordna workshops, arrangera studiebesök i Sverige samt och delta på olika konferenser.

För mer information om SPECIAL, kontakta FFS projektledare Mats Johan Lundström: mats.lundstrom@abe.kth.se, 0733-423636.