FFS sociala medier - bakgrund, strategi och utkast till publicitisk idé

Ett längre blogginlägg som försöker ge en beskrivning av bakgrund, strategi och publicistisk idé kring FFS sociala medier, med anledning av att vi söker en redaktör/biträdande redaktörer. Bakgrund om FFS sociala medier

Frågorna om en föreningens informationskanaler/sociala medier för att nå ut med information till sina medlemmar är av yttersta vikt och har under årens lopp diskuterats vid flera tillfällen. Föreningens viktigaste informationskanal är tidskriften PLAN. Föreningen har också, sedan ett antal år tillbaka, följande digitala informationskanaler: en webbplats, en blogg, en facebooksida, men även en youtubekanal, wikipediaord, linkedin-forum.

Det arbete som påbörjats under 2011 avseende att utveckla föreningens digitala informationskanaler har varit framgångsrikt, men också nödvändigt och viktigt utifrån en rad olika aspekter. Först och främst en nödvändighet för att se till att de har en relevans och aktualitet, men även att möjliggöra en snabbare information/kommunikation till och mellan föreningens existerande medlemmar. De digitala informationskanalerna som är tillgängliga för alla spelar med all sannolikhet också en allt viktigare roll i både rekryteringen av nya medlemmar och aktörer som är intresserade av att annonsera via föreningen.

Samtidigt som arbetet under 2011 med att utveckla föreningens digitala informationskanaler varit framgångsrikt med att bygga upp och förnya, så är det nu mycket viktigt att ta nästa steg och bygga en starkare organisation. Inriktning bör vara att involvera fler medlemmar som kan göra små insatser och på så sätt totalt sätt skapa ett intressant och relevant innehåll.

Framtagande under 2011 av strategi och prioritering av FFS sociala medier

Arbetsutskottet som utarbetade strategin under 2011 föreslog följande prioritering av de digitala informationskanalerna, vilket dåvarande styrelse ställde sig bakom:

Webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitala informationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar

Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.

Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.

Layoutat elektroniskt nyhetsbrev FFS ePLAN, med information enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år. Utvecklas i nära samspel med PLAN:s redaktion.

Tanken var att föreningen inte skulle sprida informationen på för många digitala kanaler/sociala medier, utan att de kanaler man prioriterar har ett flöde av aktuella nyheter. Prioriteringen innebar att den youtubekanal och de wikipediasidor med orden ”Samhällsplanering” och ”Föreningen för Samhällsplanering” som föreningen startat upp bör bibehållas, men inte skulle vara någon prioriterad verksamhet.

Strategin som arbetsutskottet föreslog och styrelsen ställde sig bakom innebar att fokusera på dessa fyra digitala informationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebar också ett ökat samspel med föreningens viktigaste informationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Det tydliggjordes redan då att strategin samtidigt behöver vara flexibel, nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Utkast till gemensam publicistisk idé för FFS sociala medier

Föreningen för samhällsplanering ska enligt stadgarna, portalparagrafen, ha följande syfte:

”Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell kunskap.”

Denna paragraf rymmer också mycket av den publicistiska idé som borde finnas för föreningens digitala kanaler/sociala medier:

- Samhällsplanering. Planeringen, förberedelse inför handling, av samhällen dvs samhällsplanering är till sin natur mycket bred och omfattar många sakområden. Detta bör poängteras att det inte bara innebär fysiska sakområden även om denna dimension är särskilt intressant.

- Samhällsplaneringens mål/medel. Mål i form av en hållbar utveckling av samhällen. Olika nya metoder och arbetssätt liksom lagstiftningens ramverk. Både plan och process.

- Sakkunnig behandling. Inläggen från föreningen bör vara neutrala, utan att ta ställning dvs. i enlighet med hur många planerare idag arbetar i en politiskt styrd miljö. Detta är särskilt viktigt att poängtera att föreningen är politiskt obunden, vilket innebär att ingen politisk ställning ska tas i inlägg. I de fall det finns en osäkerhet bör det poängteras att det inte är föreningen utan personen som står bakom förslagen. Detta eftersom det ska finnas utrymme att föra fram och diskutera ett brett spektrum av tankar rörande samhällsutvecklingen inom föreningen och därmed stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte.

- Tätort likväl som Landsbygd. Mycket av samhällsplaneringen idag fokuserar på städernas utveckling, men inläggen bör i lika hög grad beskriva landsbygdens utmaningar.

- PLAN överordnat. Många är medlemmar i FFS för att få PLAN, stadgarna är tydliga på att detta är prioriterat och de digitala informationskanalerna bör därför i möjligaste mån stötta och komplettera PLAN. Den koppling som sker mellan PLAN och de digitala kanalerna i samband med varje nytt nummer bör fortsätta.

- Byta erfarenhet. Vid diskussioner i samband med inlägg så bör vi uppmuntra diskussionen utan att ta ställning. Ovidkommande diskussioner och inlägg bör bemötas alternativt tas bort.

- Medlemmarnas behov. Föreningen är en professionell förening, öppen för alla aktörer inom samhällsbyggandet. Utgångspunkten bör därför vara att läsarna har en relativt hög kunskapsnivå om och kring samhällsplanering.

- Aktuell kunskap. Det är viktigt att de informationskanaler som föreningen har ett flöde av nyheter, så att de uppfattas som relevanta och därmed skapar medlemsnytta. Även om föreningens egna aktiviteter är viktiga inslag så innebär kravet på att ha aktuell kunskap att även inkludera andra nyheter från andra aktörer i nyhetsflödet.

Behov av en stabilare organisation för FFS social medier

Nu när vi tagit ett steg i utvecklingen av föreningens digitala informationskanaler är det dags att ta nästa steg genom att bygga en stabilare organisation kring varje prioriterad kanal. Detta för att utifrån nuvarande uppbyggd plattform få upp ett ännu bättre flöde av nyheter. Det är av denna anledning vi nu söker en redaktör/biträdande redaktörer, se här. I och med att strategin, se ovan, togs fram år 2011 kan det vara värt att poängtera att det kan behövas en översyn av vilka som ska vara de prioriterade kanalerna för FFS, och täcka in nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Tankar om framtida utveckling av respektive kanal

Några tankar om respektive kanals utveckling:

Webbplats, www.planering.org

Under hösten 2011 och våren 2012 har webbplatsen utvecklats. Det har varit ett antal enkla saker som rättats till. Sedan dess har webbplatsen kunnat hållas mycket bättre aktuell än tidigare. Samtidigt är den tekniska plattform som valts allt mer daterad och behöver ses över. Den tekniska utvecklingen innebär också att på sikt tydligare föra samman bloggens innehåll med webbsidan. En viktig framtida insats är att digitalisera alla tidigare nummer av PLAN. Hittills finns de femton senaste årens utgivning digitalt.

Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/

På sikt bör föreningens blogg läggas ned och istället bli en naturlig del av föreningens webbsida. Redan nu kan man se de senaste bloggnyheterna på webbsidan, men det behöver utvecklas vidare. Men det arbete som bedrivs kring bloggen idag är ockspå framgent viktigt: nämligen att skapa ett innehåll dvs nyheter, inlägg, information. En rimlig ambition skulle kunna vara att det skapas en nyhet i veckan dvs 50 inlägg per år.

Föreningens facebooksida, www.facebook.com/planering

Ambitionen bör vara att presentera  ca fem nyheter i veckan dvs 250 inlägg om året. Samtidigt så bör inte informationsflödet vara mer än 7 ggr/vecka. Om detta ska kunna uppnås så krävs det att andra informationskällor än föreningens egen verksamhet nyttjas. Här finns många källor, inriktningen för publicering av nyheter bör hämtas utifrån den publicistiska idén ovan. En från varje lokalavdelning bör vara engagerad för att kunna sprida information om lokala arrangemang.

Nyhetsbrev FFS ePLAN

Nyhetsbrevet FFS ePLAN har sedan arbetet påbörjades 2011 funnits sin form, utgivning och organisation. Redaktionen för FFS ePLAN är nu en del av PLAN:s gemensamma organisation. Anton Sjöblom är nu utsedd att vara FFS ePLANs redaktör. Inriktningen bör fortsatt vara att det är blandning av eget material och PLAN:s nuvarande ”Nytt & noterat”. Det är mycket viktigt att det sker ett samspel med PLAN så att FFS ePLAN kompletterar PLAN. Ambitionen bör vara att FFS ePlan kommer ut 8-10 nr/år. Tanken är det enbart ska skickas enbart till FFS-medlemmar för att skapa en ökad medlemsnytta. Genom en tätare utgivning kan också FFS ePLAN utgöra ett intressantare val för annonsörer.