FFS summerar år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av verksamheten år 2014, det 67:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2013 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2015, men först uppföljning av år 2014:

Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer under 2014 med totalt över 328 sidors läsning

En helt ny organisation för framtagande av PLAN var på plats from årskiftet 2013/2014. En samlad redaktion som både tar fram PLAN och ePLAN: Björn Ekelund, redaktör PLAN; Malin Bosaeus, bitr redaktör PLAN; Anton Sjöblom, redaktör ePLAN + Nytt/Noterat i PLAN. Till sin hjälp hade redaktionen en aktiv redaktionskommitte bestående av: Jeanette Berggren, Charlotta Fredriksson, Emelie Gullberg, Mats Johan Lundström, Krister Olsson, Josefina Syssner och Örjan Wikforss. Ett stort tack till er alla för era insatser under år 2014.

Utgivning under år 2014 är enligt målsättningen: sex nummmer av vår tidskrift PLAN, det nya var att det blev sex stycken enkelnummer, och på så sätt kunde delmålet om en mer aktuell och mer debatterad Plan uppfyllas. Årets teman var:

 • PLAN #1 2014 - Symboler & Ideal (44 sidor)
 • PLAN #2 2014 - Landsbygdsutveckling (56 sidor)
 • PLAN #3 2014 - Bostaden (52 sidor)
 • PLAN #4 2014 - Planeringens politik (76 sidor)
 • PLAN #5 2014 - The impact of culture (44 sidor)
 • PLAN #6 2014 - Energi (56 sidor)
20141230_120745
20141230_120745

Omslagen på årets nummer av FFS tidskrift Plan.

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i likhet med övriga verksamheten i FFS. Under år 2014 förfinades utformningen av PLAN:s grafiska profil av tidningens layoutare Eric Palmer.

Det är också roligt att konstatera att flera av de teman som Plan hade under 2014, kanske framförallt nr 2 om Landsbygdsutveckling, kommit att få ett visst genomslag i annan media.

Totalt blev det 328 sidor PLAN under 2014, betydligt mer än tidigare år exempelvis 2013 var det 225 sidor. Dessutom lite snyggare. Och lite mer uppmärksammad. Tidskriften PLAN är flaggskeppet i vår förenings verksamhet, och med en stark redaktion/redaktionskommitte kan vi med förhoppning se fram emot år 2015.

Slutligen så har de ökade ambitionerna med att tidskriften Plan gjort att det under år 2014 har prövats olika alternativ till alternativ finansiering. Exempelvis var nr 5 finansierat av Tillväxtverket och nr 6 till viss del finansierat av EU projektet Special. Det är något vi troligen behöver utveckla framöver och förfina formerna kring.

Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN: utkom som planerat med tio nummer under 2014

Försöksverksamheten under år 2012 med att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla FFS-medlemmar har utvecklats till att bli en naturlig del av verksamheten under 2013/2014. Tio stycken nummer under år 2014, är helt enligt den uppsatta målsättningen. Vanligtvis utskickade den 20:e i varje månad förutom semestermånaderna. FFS ePLAN har kommit att bli en viktig del i att visa upp och knyta samman FFS hela verksamhet genom att informera om PLAN artiklar, FFS bloggnyheter, kommande lokala FFS arrangemang mm. Tack Anton Sjöblom för ditt arbete som redaktör för FFS ePLAN under år 2014.

FFS ePLAN
FFS ePLAN

Fortsatt utveckling av FFS digitala informationskanaler: i genomsnitt en ny facebookföljare varje dag

Allt är naturligtvis inte "guld och gröna skogar" när man följer upp verksamheten för en ideel förening. Ambitionerna var att redan under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier (webb, blogg och facebook). Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en rimlig nivå. Tack till Bengt Andersson och Jacob Witzell för detta.

Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Det blev dock färre blogginlägg under år 2014, 43 stycken att jämföra med 54 stycken år 2013. Men det är glädjande att konstatera att allt fler följer föreningen via facebook, nu uppe i 1145 följare att jämföra med 815 st vid årsskiftet 2013/14 och 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Det innebär att det i genomsnitt tillkomit en ny facebookföljare varje dag.

Det viktigaste för att få fart på denna verksamhet inom FFS är att få in nya krafter, och vi kan nu glädjande - efter arbete under 2014 - konstatera att vi har en muntlig överenskommelse med en ny redaktion för de sociala medierna.

Fortsatt hög nivå under år 2014 på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack: totalt 22 st lokala arrangemang

Det var under år 2014 fortsatt hög nivå på den lokala verksamhet inom de fem lokalavdelningarna. Totalt har 22 stycken lokala arrangemang genomförts under 2014, att jämföra med 25 st (år 2012) och 21 st (år 2013).  Ambitionen under 2014 var att komma upp i fler lokala arrangemang än 2013, och det har alltså kunna upppfyllas.

 • Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen: 5 st lokala arrangemang (bla Eftervalsdebatt i oktober)
 • Lokalavdelning Sydost: 2 st lokalt arrangemang (bla. 2/10 Arvet efter Jane Jacobs)
 • Lokalavdelning Syd: 3 st lokala arrangemang (bl.a 8/10 Höghastighetståg)
 • Lokalavdelning Umeå: 6 st lokala arrangemang (däribland FFS nationella årsmöte/seminarium 27/3)
 • Lokalavdelning Väst: 6 st lokala arrangemang (bla. 27/8 Politisk debatt med alla partier om Västpaketes betydelse)

Det är positivt att flera lokala arrangemang kunnat knytas till PLAN:s olika temanummer. Det har 2014 varit särskilt tydligt med nr 4 "Planeringens poltik", men också de olika lokala arrangemang med koppling till projektet Special, se nedan och även nr 1.

EU projektet Special har under år 2014 gått in i en mera aktiv fas

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Mer information om Special finns här. Projekt gick in i en mer aktiv fas under år 2014. Det innebar ett större antal genomförda utbildningar har genomförts. Projektet fortsätter 2015 och avslutas våren 2016.

SPECIAL-logotyp
SPECIAL-logotyp

Fortsatt bra försäljning under år 2014 av FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 2013. Mer information om själva boken och dess innehåll samt hur man kan beställa den finns här. Det är gläjande att kunna konstatera att boken fortsatt att sälja bra även under 2014. I dagsläget finns enbart knappt 300 ex kvar. Allt tyder därmed på att även denna version, liksom tidigare versioner av FFS engelska böcker, kommer att sälja slut.

2013-planbok-omslag
2013-planbok-omslag

Omslaget på FFS bok, som utkom i maj 2013, om svensk samhällsplanering på engelska. Boken har fortsatt sälja bra under år 2014.

Arbete pågår med att se över villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 börjat se på möjligheterna för att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet. Ambitionen är att år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år kunna dela ut det igen. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

FFS råd - en ny funktion i FFS organisation har startats upp under år 2014

I enlighet med tidigare beslut har FFS valt att starta upp ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:

 • Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
 • Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad
 • Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer
 • Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM
 • Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. (sammankallande)
 • Bengt Andersson, FFS ordförande 2013/2014

Rådet har under år 2014 genomfört sina två första möten, vilket tidigare avrapporterats. Första mötet 17/3 2014 finns att läsa om här, och det andra 1/12 2014 finns att läsa om här.

Omfattande arbete under år 2014 med att hitta en ny kanslifunktion för FFS

Vårt nuvarande kansli vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution har, på egen begäran, önskat bli ersatta. Ett utskott till FFS styrelse har därför under hösten arbetat med att hitta en ny lösning. Vi har hittat en ny lösning, och vi kommer att återkomma med mer information om vad det innebär för er medlemmar. I samband med detta så har det även gjorts en större genomgång av allt arkivmaterial som funnits hos det nuvarande kansliet. Flytten har inneburit att det finns en bättre koll på allt arkivmaterial.

DSC00546
DSC00546

Bild från FFS nuvarande arkiv: Samtliga årgångar och nummer av tidskriften PLAN, från år 1947-2013.

20141222_213306
20141222_213306

Ytterligare en bild från FFS omfattande arkiv: Alla nummer av tidskriften Plan finns sparade i fem arkivexemplar, utöver de inbundna omgångarna som syntes på bilden ovan.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2014: Nästan fördubblat antalet FFS partners

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att inge fånga tillräckligt med nya medlemmar, vi ligger medlemsmässigt kvar kring ca 1000 medlemmar. Det visar att en bra verksamhet numera inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter.

Under år 2013 utarbetades och lanserades därför kampanjen: FFS+1. Läs mer här. Den innebar att varje medlem skulle försöka värva ytterligare en medlem. Många små insatser skulle ge stor effekt. Det är möjligt att kampanjen gav resultat, men extremt få personer valde att delta i utlottningen av ett fritt medlemskap som tack för hjälpen att värva fler medlemmar. Vi behöver under 2015 se på nya möjligheter att värva fler medlemmar - för vi behöver bli fler!

Det som därmeot under år 2014 lyckats bättre är att rekrytera fler FFS partners . Vi har stärkt organisationen, även om den ytterligare bör förtärkas, vilket resulterat i nästan en fördubbling av antalet partners from år 2015. Vi ska återkomma till dessa i särskild ordning.

ffsplus1
ffsplus1

Logga för kampanjen: FFS+1