Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

Planupprättare: Sundbybergs Stadshus Infrastruktur AB med hjälp av projektlednings- och konsultkompetenser samt kompetenser från stadens förvaltningar. 

När städer växer hamnar infrastrukturen i centrum. Det gäller inte minst de järnvägslinjer som går rakt genom stadskärnan. När Sundbybergs stad nu är inne i en expansiv fas är detta just ämnet som de delar med många andra kommuner i Sverige. Här är lösningen ett modernt resecentrum, en tät och sammankopplad stadsstruktur och en ökad tillgång till grönyta.

Bakgrund

2014 beslutades att Mälarbanan som idag går genom Sundbyberg med två spår skulle byggas ut till fyra spår på denna sträcka. För att det inte skulle skapa ytterligare barriärer genom staden kom Sundbybergs stad och Trafikverket överens om att spåren ska grävas ner och läggas i en tunnel. Detta skapar istället en möjlighet att läka ihop staden.  Sundbybergs stad bidrar med 800 miljoner kronor och blir i utbyte ägare till cirka 30 000 kvadratmeter av den frigjorda marken där en ny stadskärna ska utvecklas. Överenskommelsen ledde till att stadsbyggnads- och miljöförvaltningen den 26 maj 2014fick i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbete med detaljplan för det nuvarande järnvägsområdet genom centrala Sundbyberg. Här redovisas planprogrammet för området.

Planillustration

 Planprogrammet

 Syftet med planprogrammet är att visa hur centrala Sundbyberg kan se ut när Mälarbanan byggts ut med två nya spår och lagts i tunnlar. En ny stadsdel kan växa fram i anslutning till spårens nuvarande läge som läker ihop den nu uppdelade stadskärnan. Projektet Nya stadskärnan drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus infrastruktur AB.

Ett modernt resecentrum kommer att byggas i anslutning till tunnelbana, bussar, tvärbana samt pendel- och regionaltåg. Förslaget bygger vidare på områdets befintliga gatunät, offentliga rum, bebyggelse och topografi. Det ger plats för ett stort tillskott av nya lägenheter, förskolor och nya service- och kontorsytor. En tät stadstruktur ger också möjlighet att skapa nya kopplingar till omgivningens gatuväv och grönstruktur. Det tillkommande gatunätet har olika typer av gator för att skapa omväxlande gatumiljöer och göra det enkelt att orientera sig. Kvarterstrukturen är robust och de mer slutna kvartersgårdarna tydliggör vilken mark som är offentlig respektive privat. En stor blandning av innehåll eftersträvas inom programområdet och byggnaderna föreslås variera i både uttryck och volym.

Processen

Arbetet började 2013 med ”Framtidsdialog Sundbybergs nya stadskärna” för att samla in åsikter, idéer och visioner från de som bor och verkar i kommunen. Resultatet utgör en viktig del av det grundmaterial som används i det nu påbörjade arbetet med ett formellt planprogram. Frågor som låg till grund för dialogen var ”-Hur vill du att den nya stadskärnan ska se ut och fungera? Hur tycker du att man ska använda marken som skapas när järnvägsspåren läggs under jord? Och vad vill du att man tänker på när en delad stadskärna blir hel?”

Under 2014 bjöds även arkitekter, stadsplanerare, konstnärer, ljusdesigner och kommunikatörer in till ett idéarbete,s med målet att få in oväntade infallsvinklar. En extra viktig målgrupp är unga som bor i Sundbyberg idag eller kan komma att bo där i framtiden. För att engagera fler unga i processen hölls därför en idétävling under 2015 för unga mellan 16-26 år inom delprojektet ”Ung C Sundbyberg”.

Staden har tagit fram en fysisk arbetsmodell över området som använts under Öppna hus i början av året. Programförslaget var sedan ute på samråd i april och beslut om planprogram beräknas till vintern 2016/2017. Därefter inleds arbetet med ett antal detaljplaner. Nedgrävningen av spåren planeras att starta 2019 och pågå till 2025. Sundbybergs stad har ambitionen att utvecklingen av den nya stadskärnan ska följa samma tidplan i så stor utsträckning som möjligt.

 Läs mer på sundbyberg.se/nyastadskarnan