samarbetsformer

Att växa hållbart med högt tempo – en samarbetsmodell

Att växa hållbart med högt tempo – en samarbetsmodell

Vända, vrida och testa – att förtäta med kvalitet. De flesta tillväxtkommuner i Sverige i dag står inför liknande planeringsmässiga utmaningar. Utmaningarna beskrivs ofta som en kamp mot bostadsbristen - att växa i takt med befolkningsökningen. Samtidigt ligger inte utmaningen i att växa snabbt för växandets skull, utan kanske främst i att växa på ett sätt som är hållbart i längden. Det som planeras måste hålla kvalitet. Hur får vi detta att gå ihop? 

Interaktion mellan konstnärer och planerare

Interaktion mellan konstnärer och planerare

I ett kommande forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer Thomas Borén och Craig Young att undersöka och jämföra alternativa samarbetsformer mellan konstnärer och planerare och mellan kulturproducenter och planerare. Som ett första steg har de gjort nedanstående övergripande kategorisering där de behandlar
fem olika typer av interageranden mellan konstnärer och planerare.