Aktuell Plan: Litteraturgatan Backa, Göteborg

Ansvariga på kommunen

  • Arvid Törnqvist och Carolina Högvall, Stadsbyggnadskontoret
  • Sanna Gavel, Fastighetskontoret
  • Annelie Svanberg, Trafikkontoret
  • Bengt Nilsen och Jörgen Järdving, SDF Norra Hisingen
  • Linnea Blixt, Plankonsult, Radar Arkitektur och Planering
  • Malin Kärnhagen Wolff, Trafikkonsult, ÅF

Byggherrar

  • Catrin Gerle, Bostads AB Poseidon (Kontaktperson: Mattias Ström, Framtiden Byggutveckling)
  • Annika Carlsson, Egnahemsbolaget
  • Maja Ivarsson och Johan Navjord, OkiDoki! arkitekter

Bakgrund

Backa är en stadsnära förort som byggdes ut under 1960–70-talet. Området som tidigare präglats av bördig jordbruksmark och småhusområden kom att omdanas till en helt ny form enligt den tidens planeringsideal. Litteraturgatan utformades som den stora genomfartsgatan och gavs i den ännu gällande stadsplanen epitetet Stadsmotorväg. En fyrfilig väg med mittremsa, planskilda korsningar för fotgängare och cyklister, parallella system med matargator och stora parkeringsytor som buffert mellan trafiken och bostäderna skapade en idealbild av en framtidsstad. De generösa asfaltytorna i kombination med ett kollektivtrafikreservat som löper parallellt med Litteraturgatan gör att det idag är som längst 250 meter mellan fasaderna på östra respektive västra sidan. Det mentala avståndet och Litteraturgatans barriäreffekt förstärks av att kommunikationen mellan sidorna sker i gångtunnlar med dålig tillgänglighet som pekats ut som några av de mest otrygga platserna i stadsdelen. Den östra sidan domineras av stora bostadsrättsföreningar medan Backa Röd, väster om Litteraturgatan, innehåller 1500 hyresrätter vilket bidrar till den mentala barriären.

Förutsättningar

Backa står idag inför områdets största omvandling sedan det uppfördes. Selma Lagerlöfs torg är först ut av stadsdelstorgen i Göteborg att förnyas. Det gamla trafiktorget ersätts med ett torgstråk som leder besökaren mellan bostadskvarter med levande bottenvåningar. I öster möter torgstråket ett nytt parkstråk, Selmas Park, som skapar en genomgående grönstruktur som binder samman den nya och den befintliga bebyggelsen.

Projektområdet Backa med volymmodell och ny vägutformning. Illustration: Okidoki! Arkitekter

Projektområdet Backa med volymmodell och ny vägutformning. Illustration: Okidoki! Arkitekter

Projektbeskrivning

Detaljplanen för Bostäder m.m. väster om Litteraturgatan är den andra etappen av utbyggnaden av Backa. Ambitionen är att ge Litteraturgatan, som idag kantas av parkeringsfält, vägområden och kollektivtrafikreservat, en mer stadsmässig form med alla funktioner samlade i samma gaturum och i direkt kontakt med 700 nya bostäder i en tydlig kvartersbebyggelse längs gatans västra sida. De otrygga gångtunnlarna fylls igen och ersätts med hastighetssäkrade övergångar och kollektivtrafikkörfält centralt i gatan tar höjd för en framtida utbyggnad av spårväg.

Perspektiv över ny inre lokalgata väster om Litteraturgatan. Illustration: Okidoki! Arkitekter

Perspektiv över ny inre lokalgata väster om Litteraturgatan. Illustration: Okidoki! Arkitekter

Det utrymme som skapas när gatusektionen smalnas av ger möjlighet för de två kommunala byggherrarna Poseidon och Egnahemsbolaget att skapa bra kvarter med stor variation. I söder där avståndet mellan gatan och befintlig bebyggelse är som störst skapas stora kvarter med en lägre skala, radhus eller låga flerbostadshus mot den befintliga bebyggelsen, medan kvarteren tillåts växa till sex eller sju våningar mot gatan. Allt eftersom sektionen smalnar av längre norrut blir kvarteren smalare och får då en annan mer öppen utformning. Generellt tillåts en snitthöjd på mellan fyra och fem våningar men med en tydlig inriktning mot att skapa en trappning inom kvarteren från väst till öst respektive från söder mot norr. Den omfattande mängden befintliga parkeringsplatser ersätts enligt nuvarande uthyrningsgrad snarare än enligt dåtidens parkeringsnorm och samordnas i två större anläggningar överbyggda med bostäder samt ett större garage under de södra kvarteren.

Centralt i området skapas ett mindre torg där det huvudsakliga gångstråket från bostäderna i Backa Röd möter busshållplatsen och gatan. Här planeras en förskola i en södervänd slänt strax nedanför grönområdet Krumelurens kraftiga ekar. Att förlägga en förskola i det centrala läget har varit en viktig strategi för staden, både för att stärka platsen och för att främja integrationen över Litteraturgatan. Runt torget öster om förskolan planeras det för både kommunala verksamheter och handel i bottenvåningarna på bostadskvarteren.

Illustrationsplan med nya Litteraturgatan i öster och förtätningsområdet i väster. Illustration: Okidoki! Arkitekter