Planering för Sveriges största infrastruktursatsning?

Med svindlande siffror om 22 tusen boende, 11 tusen arbetsplatser och 450 tusen kvadratmeter kommersiella ytor så utvecklas nu Jönköping. Grunden till det är den nya högastighetsbanan och stationsläget vid Södra Munksjön. Marknadskommunikatör Jenny Lagerström berättar om ett arbete som pågått under lång tid och som tack vare en framsynt planering nu står redo att anta utmaningen.

Jenny Lagström är marknadskommunikatör på Södra Munksjön Utvecklings AB och Götalandsbanan
Stefan Lind är projektledare för Götalandsbanan

Jönköping står inför en av sina största utmaningar hittills. Med en ökande befolkning och en hög inflyttning känns problemen angenäma men ur ett stadsplaneringsperspektiv kan man klia sig i huvudet.

En helt ny stadsdel ska växa fram i staden och också utvidga stadskärnan runt sjön Munksjön. För att kunna lägga fokus på det stora uppdrag som utvecklingen innebär valde kommunen att starta ett helägt kommunalt bolag, Södra Munksjön Utvecklings AB, med uppdraget att leda stadsutvecklingen i området. 

En helt ny stadsdel ska växa fram i staden och också utvidga stadskärnan runt sjön Munksjön. För att kunna lägga fokus på det stora uppdrag som utvecklingen innebär valde kommunen att starta ett helägt kommunalt bolag, Södra Munksjön Utvecklings AB, med uppdraget att leda stadsutvecklingen i området. 

Jönköpings kommun är en av Sveriges tio största kommuner och har under de senaste tjugo åren haft en mycket positiv utveckling. Under lång tid har man i kommunen också arbetat långsiktigt för att vara där man är idag. Att planering har varit en viktig och stor del av arbetet märks inte minst i både stadens ambitiösa översiktsplan och det ramprogram som arbetades fram under många år och sedan antogs av kommunfullmäktige. Ramprogrammet innebär att en helt ny stadsdel ska växa fram i staden och också utvidga stadskärnan runt sjön Munksjön. En stor del runt Munksjön är idag ett småskaligt industriområde på 300 hektar och här såg man potentialen för en förlängning av staden. Ambitionen är att förtäta staden och stärka regionens centrumgenom en hållbar och successiv stadsutveckling runt Munksjöns södra del. Området kommer i framtiden att rymma ca 22 000 boende, 11 500 arbetsplatser och 450 000 kvm kommersiella ytor.

För att kunna lägga fokus på det stora uppdrag som utvecklingen innebär valde kommunen att starta ett helägt kommunalt bolag, Södra Munksjön Utvecklings AB, med uppdraget att leda stadsutvecklingen i området.

Förutom att planera och förverkliga en helt ny stadsdel behöver man också ta hänsyn till den enorma satsning som en höghastighetsjärnväg kräver. I Jönköping finns höjdskillnader runt omkring staden att ta hänsyn till och det gör att järnvägen behöver lyftas fram på en cirka 10 meter hög bro genom staden. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Förutom att planera och förverkliga en helt ny stadsdel behöver man också ta hänsyn till den enorma satsning som en höghastighetsjärnväg kräver. I Jönköping finns höjdskillnader runt omkring staden att ta hänsyn till och det gör att järnvägen behöver lyftas fram på en cirka 10 meter hög bro genom staden. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Stadsutvecklingen ställer höga krav på hållbarhet ur flera perspektiv. Man arbetar aktivt med att skapa en blandstad för alla att mötas och må bra i och med vatten och grönska runt hörnet. Stadsdelen ska präglas av hållbart resande och tillgänglighet som skapas genom innovativa långsiktiga lösningar. Till sin hjälp har bolaget tagit fram ett gediget hållbarhetsprogram som både kommunens förvaltningar och bolag samt byggherrar och exploatörer behöver ta hänsyn till i förverkligandet.

Ytterligare en fråga som staden arbetat aktivt med ända sedan 90-talet är att få till stånd höghastighetsjärnväg i Sverige och med station i Jönköping. Nu börjar det långa arbetet bära frukt och just nu är både Sverige och Jönköping närmare ett realiserande än någon gång tidigare. Tanken var redan på ett tidigt stadium att järnvägen skulle passera genom den nya stadsdelen Södra Munksjön, där också stationen skulle hamna. Genom höghastighetsjärnvägen blir Jönköping navet i hela systemet med kopplingar mot både Göteborg, Stockholm och Malmö och i framtiden vidare ut i Europa. Och från att idag vara helt utan en effektiv koppling till Sveriges stambanor kan man positionera sig och få otroliga möjligheter vad gäller pendling och arbetsmarknadsutvidgning.

Förutom att planera och förverkliga en helt ny stadsdel behöver man också ta hänsyn till den enorma satsning som en höghastighetsjärnväg kräver. I Jönköping finns höjdskillnader runt omkring staden att ta hänsyn till och det gör att järnvägen behöver lyftas fram på en cirka 10 meter hög bro genom staden. Att få in en järnväg i ett tättbebyggt område är en utmaning då man behöver ta hänsyn till vibrationer, buller och det visuella men man ser trots allt positivt på detta:

Att vi får järnvägen på en bro genom Södra Munksjön är ingen nackdel planeringsmässigt. Det ger oss ytor att arbeta med under och i vårt fall så planerar vi för byggrätter för kommersiella lokaler och parkering. På så sätt kan det bidra till områdets och de boendes behov
— Åsa Friis, VD på södra Munksjön Utvecklings AB

Då hela området ska omvandlas finns möjligheter att anpassa stadsbyggandet till den nya järnvägen och forskning visar att järnvägens många positiva möjligheter med ökad tillgänglighet nås bäst genom centrala stationslägen där boende och arbetsplatser ligger inom gångavstånd.

Då hela området ska omvandlas finns möjligheter att anpassa stadsbyggandet till den nya järnvägen och forskning visar att järnvägens många positiva möjligheter med ökad tillgänglighet nås bäst genom centrala stationslägen där boende och arbetsplatser ligger inom gångavstånd. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Då hela området ska omvandlas finns möjligheter att anpassa stadsbyggandet till den nya järnvägen och forskning visar att järnvägens många positiva möjligheter med ökad tillgänglighet nås bäst genom centrala stationslägen där boende och arbetsplatser ligger inom gångavstånd. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

För att skapa bästa möjliga förutsättningar och få så mycket idéer som möjligt runt just stationsområdet valde man att skapa en idétävling. Tävlingens syfte var inte att få fram den vackraste eller mest spektakulära byggnaden utan skulle istället svara på ett antal lösningar. Man efterfrågade visualisering av idéer, tänkbart innehåll och möjlig utformning. Samtidigt ville man få idéer på hur stationsområdet kan inordnas i den planerade bebyggelsen och omgivande område.

Tävlingen fick stor publicitet och 33 team lämnade in ansökan. Av dessa valdes 4 team ut och efter urval och jurysammansträde stod en vinnare klar att koras i september. Vinnaren blev Wingårdh arkitektkontor tillsammans med BuroHappold Aps. Idétävlingen innebar dock att det inte är så att det vinnande bidraget är exakt det som kommer genomföras. Nu kommer man titta på alla 4 finalbidragen och plocka de lösningar från förslagen som man tycker är bra och har fördelar för att sätta samman till det slutliga förslaget.

Något som Jönköping arbetat aktivt med ända sedan 90-talet är att få till stånd höghastighetsjärnväg i Sverige och med station i Jönköping. Nu börjar det långa arbetet bära frukt och just nu är både Sverige och Jönköping närmare ett realiserande än någon gång tidigare.

Något som Jönköping arbetat aktivt med ända sedan 90-talet är att få till stånd höghastighetsjärnväg i Sverige och med station i Jönköping. Nu börjar det långa arbetet bära frukt och just nu är både Sverige och Jönköping närmare ett realiserande än någon gång tidigare.

Samtidigt pågår en intensiv planering av arbetet med den första detaljplanen för området som väntas ta laga kraft under hösten 2017. Även om det kommer en höghastighetsjärnväg eller inte så kommer området behöva byggas. Jönköping har redan en bostadskuld samtidigt som prognoserna för tillväxt pekar uppåt. Men med vaga besked från rikspolitiken om när höghastighetsjärnvägen kommer så blir det svårt att planera.

Trafikverket arbetar med en åtgärdsvalsstudie kring stadspassagen i Jönköping. I åtgärdsvalsstudien studeras fortfarande ett antal olika stationsalternativ och lösningar kring dessa. Stationsläget vid Södra Munksjön är det alternativ som förordas av Jönköpings kommun och det är också det stationsläget som man kommit överens om tillsammans med Sverigeförhandlingen. Stationen kommer spela en stor roll för kommunens fortsatta utveckling men stationsläget har också en viktig regional funktion. Just nu pågår en intensiv planering för att tillgängligheten till den nya stationen ska bli så effektiv som möjligt för ett så stort omland som möjligt. Här spelar den anslutande infrastruktur en viktig roll. Befintliga vägar och järnvägar behöver kopplas till den nya stationen för att möjliggöra goda trafikeringsupplägg. Att koppla den nya stationen till den befintliga stadskärnan är också en utmaning där gång- och cykelstråk tillsammans med effektiva kollektiva trafikanslutningar studeras. Jönköpings kommun hoppas nu på att beslut ska tas så att regeringen kan besluta om en järnvägsplan. Med ett sådant beslut kan planeringsarbetet ta ett stort kliv framåt. Om inte besked kommer snart så riskerar man att lägga en våt filt över ett av Sveriges intressantaste utvecklingsområden.

Jenny Lagström
Stefan Lind