Om oss

Kommande aktiviteter

(klicka för mer information)

Tidigare aktiviteter

 

SNICKSNACK: Linbana - framtidens kollektivtrafik?

Linbanor är ett trafikslag som på kort tid gått från en kul idé i Göteborgs 400-årsfirande till att visa sig kunna vara en framtida stomlänk i kollektivtrafiken. Lyssna och diskutera med Emma Josefson, linbaneutredare på Göteborgs stad, om hur linbanor skulle kunna vara på plats redan 2021 och om det kan vara ett önskvärt tillskott i stadsbilden.

Allt fler vill bo och verka i storstadsområdet Göteborg- Mölndal-Partille. År 2035 kan det bo över 800000 personer i det sammanhängande stadsområdet och finnas närmare 400000 arbetsplatser. Det är bra. En stark kärna stärker hela regionen. Att växa betyder en möjlighet att utveckla den storstad och region vi vill ha, men också ett stort behov av investeringar i bland annat infrastruktur.

Lyssna och diskutera med Sofia Hellberg, Göteborgs Stad, och Jörn Engström, Västra Götalandsregionen, som arbetar med att ta fram målbilden för stomkollektivtrafiken i Göteborg-Mölndal-Partille år 2035.

Klicka på länken under, eller gå via kalendern (i menyraden) för att läsa mer och anmäla dig!

SNICKSNACK: Linbana - framtidens kollektivtrafik?

Lokalt årsmöte & Snicksnack 19 februari 2015: Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Göteborgs stadsträdgårdsmästare, Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park- ochnaturförvaltningen Göteborgs Stad, som sitter med i referensgruppen för utredningen, berättar om arbetet. Vi ges möjlighet att diskutera hur man med en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt. Hur kan en politik för arkitektur, form och design motverka utanförskap, ohälsa och minskat samhällsengagemang? Hemsida för utredningen ”Gestaltad livsmiljö”:http://www.gestaltadlivsmiljo.se/

Datum/Tid: Torsdag 19 februari, kl 17.00-20.00

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Program: 
17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck, 
17:15 Årsmötesförhandlingar
ca 17:45 Snick-snack TEMA: Gestaltad livsmiljö Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård beskriver direktiv och utredningsläge
20:00 Avslutning

Anmälan: Sker med e-post senast 15 februari till: ffs.vast@gmail.com. Mat och dricka beställs i samband med anmälan. Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Dagordning

  • - Inledning

  • - Val av ordförande till årsmötet

  • - Val av sekreterare

  • - Val av justeringsmän

  • - Presentation av verksamhetsberättelse för 2014

  • - Föreningens ekonomi

  • - Val av styrelse 2015

  • - Val av valberedning 2015

  • - Övrigt

- Inkomna förslag från medlemmar

- Avslutning 

  

Verksamhetsberättelse 2014


  

Snicksnack 2 december 2014: Förtätning - Varför, var och hur?

Vad menas med förtätning egentligen? Är hög täthet rimligt vid utvecklingen av såväl Älvstaden som i Högsbo? Kom, lyssna på våra eldare och debattera förtätningens förtjänster eller tillkortakomanden.

Patrik Andersson är samordnare för Yimby Göteborg och anser att det byggs för lite, för glest, för bilberoende och för enahanda i Göteborg och förespråkar därför mer av tät blandstad.

Arkitekten Anna-Johanna Klasander anser att stenstadsivrarna glömmer bort vårt behov av mångfald och menar att trenderna är starkare än teorierna när det gäller den förtätade stadens överlägsenhet.

Tid: Tisdag den 2 december 2014 kl 17.30 - 19.30

Plats: ÅF, Grafiska vägen 2A

Mat: Beställs vid anmälan. Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kr.

Anmälan: Sker senast 28 november till ffs.vast@gmail.com


Patrik Andersson är Docent i teknisk aukustik och programansvarig för civilingenjörsprogrammen Samhällsbyggnadsteknik samt Väg- och vattenbyggnadsteknik på Chalmers.

Anna-Johanna Klasander är Professor of the practice och Avdelningschef för Stadsbyggnad på Chalmers samt praktiserande arkitekt på White i Göteborg.Snicksnack 21 oktober 2014: Klimatanpassning och livsstil

Jörgen Larsson, sociolog och forskare vid Chalmers, kommer att berätta om ”Klimatomställning Göteborg 2.0, Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar” en studie inom Mistra Urban Futures.

Studien är en analys av CO2 utsläpp i Sverige samt hur vår konsumtion skapar utsläpp i andra delar av världen. Man undersöker möjligheterna för en ändrad livsstil och utgår från några typhushåll. 

Tid: Den 21 oktober kl 17.30 - 19.30

Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10

Mat: Mat beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kronor.

Anmälan sker senast 17 oktober med e-post till: ffs.vast@gmail.com

Välkommen!Politikerhearing 27/8 2014: Hur kan västsvenska paketet bidra till att minska de sociala klyftorna i Göteborg?

FFS anordnade en politikerhearing inför valet - se inbjudan (pdf)!
Snick-snack 27 maj 2014: Backamodellen

Den 27 maj arrangerar FFS Väst ett snick-snack om medborgarinflytande. Vi ger en inblick i Backautredningen – från en traditionell expertutredning till en perspektivorienterad utredning med inflytande för de berörda. – Så gjorde vi! – Hur blev det? Trafikkontorets Per Bergström Jonsson berättar om dialogprocessen i den fördjupade utredningen om trängselskatten i Backa. Vi diskuterar vidare om medborgarinflytande, detta brännheta och angelägna tema.

Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom snicksnack – ett diskussionsforum öppet för alla – medlem som icke medlem.

Varmt välkommen till snicksnack!

NÄR: Tisdagen den 27 maj, kl 17,30-19,30

VAR: Norconsult Göteborg, Theres Svenssons gata 11 (Lindholmen)

Mat och dricka beställs i samband med anmälan – bindande! Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr. Anmäl dig senast den 26 maj till ffs.vast@gmail.com

På hemsidan kan du anmäla medlemskap och där finns även uppgifter om kontaktpersoner och styrelsen.


Snicksnack - Mölndalsåns dalgång 8 april 2014

Kvällens TEMA utgår från framtida omvandlingsplaner av mölndalsåns dalgång. Det gemensamma målet för Göteborg och Mölndal är att skapa en hållbar, central stadsbebyggelse med goda boendekvaliteter, hög servicenivå och ett intressant stadsliv. Utvecklingen är snabb och byggviljan hög inom området, fl era nya bostäder och kontor har byggts på senare tid och i båda städerna pågår fl era detaljplaner. ÅF:s nybyggda kontor ligger centralt inom området och vi möts på plats i byggnaden för en diskussion om områdets framtida utveckling. Guidar oss under kvällen gör Inger Bergström (SBK, Göteborg), Kenneth Fondén (SBK, Mölndal) samt Björn Fallström (konsult, ÅF).

Varmt välkommen till snicksnack!
 
NÄR: Tisdagen den 8 april, kl 17,30-19,00
VAR: ÅF Göteborg, Grafi ska vägen 2A, Göteborg
 
Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande!
Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr.
 
Anmäl dig
 senast den 7 april till ffs.vast@gmail.com
 
Se också inbjudan (pdf)
.


Lokalt årsmöte & Snicksnack 21/1 2014

Föreningen för samhällsplanering, Västra Sverige höll lokalt årsmöte den 21/1 kl 17:00 och därefter årets första Snick-snack på temat: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

 

Årets första ”Snick Snack: Hur klarar vi ett förändrat klimat”

Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret talade utifrån rubriken: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

Politiken verkar ha svårt att hantera den pågående klimatförändringen. Trots att frågan verkligen fordrar övergripande beslut. Den senaste IPPC-rapporten talar ett tydligt språk. Inga internationella klimatförhandlingar har kunnat skapa bindanade kontrakt. Frågan just idag är hur Göteborg skall skydda sig. Havsnivån stiger och häftig nederbörd kommer att påverka flödet i Göta Älv. Vi ser över hela världen hur havet och orkaner kan ödelägga, särskilt låglänta områden. Samtidigt måste beaktas att prognoser alltid bygger på vissa antaganden och i detta fall finns en ödesdiger osäkerhetKontaktperson

Anna Stenlöf

E-post ffs.vast@gmail.comGenomförda aktiviteter 2013

Snicksnack: Varför byggs det så lite bostäder, 26 november 2013

Frågan är riktad till såväl politiken, exploatörer som planeringsapparaten. Är våra system alltför komplicerade för beslut och genomförande, för uppsatta mål ska nås? Göteborg vill bygga 2500 nya bostäder per år, i verkligenheten blir det färre. Göteborgs utveckling är inriktad på byggande i ”svåra lägen” med stora komplikationer. Genomförandeproblemen är inte alltid tillräckligt belysta. Omprioriteringar innebär en påfrestning för planeringsapparaten och skapar osäkerhet.

Hur kan en exploatör som Wallenstam bidra till fler bostäder?

Mats Herner, exploateringschef hos Wallenstam, ger oss sin bild av de problem vi alla brottas med. Wallenstam är, som stadsutvecklare och fastighetsägare, aktiv i såväl omfattande nyproduktion av bostäder, stora centrala stadsutvecklingsprojekt , inte minst kring Avenyn, och som förvaltare av bostäder, butiker och kontor verksamma i många av dessa frågor.

När: Tisdagen den 26 november kl 17.30 - 19.30

Var: Teater UNO, Esperantoplatsen, Göteborg

Mat: FFS Väst bjuder medlemmar på enklare måltid. Icke-medlemmar betalar 60 kr. Mat beställs i samband med anmälan - bindande!

Anmälan sker med e-post till ffs.vast@gmail.com

Se även injudan (pdf)


Snicksnack: Ny syn på parkering, 15 oktober 2013

Kvällens tema utgick från vår tidskrift PLAN, och diskussionen om nya synsätt på parkeringsfrågan. Kan vi se början på ett pardigmskifte vad gäller planering och parkeringsplatser? Hur kan vi hantera parkeringsfrågan på nya sätt som skapar städer och samhällen som är mer hållbara och attraktiva att leva och vistas i. Vad händer i Göteborg? FFS tog tempen genom inspel från stadsbyggnadskontoret, Parkeringsbolaget, Svensk handel m.fl.

Se även inbjudan (pdf)


Snicksnack: Landskap i långsiktig förändring, 11 september 2013

Har vi rätt planering, system och ideologi i Sverige för att förena det vackra och hållbara med det rationella och funktionella? Reväst belyste frågan utifrån olika perspektiv och erfarenheter på området vidseminarium den 11 september (öppnas i nytt fönster).

Johnny Hedman, Trafikverkets chefsarkitekt som medverkade i seminariet, stannade på FFS aktivitet för att reflektera över dagens tema med oss: ”Konsten att sälja stadslandskap – krafter och motkrafter i Trafikverkets närområde”.

Se också inbjudan (pdf)


Spårvagnstur Nordost, 21 maj 2013

Frågor knutna till nordostsektorn utgör alltjämt en av stadens stora och viktiga planeringsuppgifter/utmaningar.

FFS Väst erbjöd en vandring med guidning av nytt, gammalt och intressant i Angered Centrum, så som projekt UNO, tillsammans med Wenche Lerme, Utvecklingsavdelningen för Angered, Göteborgs Stad och Susan Runsten från Utveckling Nordost.

Se också inbjudan (pdf).


Samtal med Hans Abrahamsson den 26 mars 2013

Den 26 mars i Göteborg anordnade Mistra Urban Futures ett sedan länge fullsatt kunskapsseminarium och workshop om medborgardialog i stadsutvecklingen. Bl a föreläste Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet, med rubriken ”Makt, dialog och viljan till politisk delaktighet”.

FFS gav möjligheten att direkt efter seminariet samtala med Hans om intrycken från workshopen och andra angelägna frågor.

Se även inbjudan (pdf)


Årsmöte och seminarium kring kollektivtrafik och regional utveckling, den 22 januari 2013

Den 22 januari 2013 höll Föreningen för Samhällsplanering i Västra Sverige årsmöte och i samband med det ett mini-seminarium på temat Kollektivtrafik och regionutveckling - Vilka dynamiska effekter kan vi vänta oss - och var?

 
Plats: Ljusgården, ÅFs kontor (f d Navigationsskolan), Kvarnbergsgatan 2

Program

16.00Välkommen - mingel och smörgås
Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

16.15Årsmötesförhandlingar, FFS Väst

17.15Kaffe och bensträckare

17.30Regionförstoring i ett Västra Götalandsperspektiv
Leif Blomqvist, Ordförande Västtrafik

18.00Dynlok-modellen - vad kan den säga?
Lars Pettersson, IHH, Jönköping

18.45Diskussion
Passa på att tala med Leif och Lars om framtiden

19.30Avslutning


Om seminariet

Satsningarna på kollektivtrafik i Västra Götaland kommande årtionden är en förutsättning för att visionen om ”Det goda livet” i Västsverige skall kunna förverkligas. På många platser blir den ökade tillgängligheten till regionkärnan och andra kärnor så avsevärd, att det är rimligt att spekulera i stark inflyttning och nybyggnation.

Andra av regionens kommuner är emellertid inte i den gynnsamma situationen att befolkningen ökar. De ligger inte på huvudstråken mot regionkärnan eller har inte de fördelar av havsnära läge som också gynnar utvecklingen i demografiskt hänseende.

Genom seminariet söker FFS belysa regionala olikheter i förutsättningar och därmed få till stånd en allsidig diskussion om den nya ekonomiska geografin, regionförstoring, investeringar i transportinfrastrukturen, förtätning av kärnor och om vilken roll samhällsplaneringen har i allt detta.

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!


Inbjudan

För mer information, se inbjudan (pdf)


Styrelsemöten våren 2013

5 mars kl 16.30 - 18.30.

2 maj kl 16.30 - 18.30.


Genomförda aktiviteter 2012

Snicksnack den 17 december 2012: Filmtime! "The Human Scale"

”The Human scale” är en dokumentär, skapad och regisserad av Andreas M Dalsgaard och producerad av Signe Byrge Sørensen för Final Cut for Real. Filmen berättas av regissören som haft full kreativ frihet att göra en personlig, filmisk historia om Jan Gehls arbete och Gehl Architekter och temat med en mänsklig dimension i stadsbyggnad och stadsplanering. Jan Gehl och Gehl Arkitekter bidrog genom hela processen till filmen i intervjuer, med kontakter och inblickar in i kontorets projekt. ”The human scale” kom till med stöd från Realdania.


Lunch-Snicksnack den 6 december 2012: Pecha Kucha

Jesper Larsson är ambassadör för presentationsevenemanget Pecha Kucha® och driver bolaget Double Happiness som arbetar för att skapa win-win-situationer, som t ex Creators Inn, världens första gratishotell för kreatörer. Jesper har fått utmärkelsen ”Årets Kommunikatör 2010” av Marknadsföreningen i Göteborg för sitt arbete med dessa projekt. På lunchföreläsningen berätta Jesper även om hur man kan vända problem till möjligheter. Han ställer sig slutligen frågan varför han blivit kontaktad av kinesiska stadsplanerare och inte svenska?

Tid: Torsdag den 6 december kl 11.45 - 13.00

Plats: Älvrummet


Urban Access - "tillgång och närhet" - Snicksnack den 30 augusti 2012

Kvällens tema för snicksnack har föreläsare från forskningsprojektet urban access som inleder kvällen på det angivna temat. Vad ker om vi fokuserar på tillgång till kvaliteter och funktioner istället för bästa möjliga mobila framkomlighet?

Projektledare från ”Urban access”-uppdraget bertättar om ”Tillgång och närhet” som komplement till hållbar mobilitet?

Se också inbjudan (pdf)


Haga station och framtida stadsliv - lunchvandring den 28 juni 2012

Följ med på en lunchpromenad och diskutera stadsutveckling, stadsliv, resvanor - då, nu och i framtiden. Guidar gör Einar Hansson och Lukas Memborn.

Tid: Torsdagen den 28 juni kl 12.00 - 13.30

Plats: Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Inbjudan (pdf)

Årsmöte 2012 och Snick Snack

Vi bjuder in till årsmöte samt genomför därefter Snick-Snack på temat "Stationens betydelse för stadsutvecklingen". Talare:

Urban Hammarlund, Jernhusen, föreläser på temat ”Centralstationen mitt i händelsernas centrum”.

Aram Bakerson, ÅF-Infrastructure AB talar med rubriken ”Stationen som en generator för kollektivresandet”.


Tid: Torsdagen 23 februari 2012 kl 17.00 - 20.00 (inkl. årsmöte)
Plats: ÅF, Kvarnbergsgatan 2


Handlingar:

Inbjudan Snick Snack

Kallelse årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Kassabok 2011Foto i sidhuvud: Albin Olsson