Valberedning

Valda vid föreningens årsmöte 23/4 2015.

Eva Hägglund, sammankallande (omval)
Sveriges Kommuner & Landsting

Karolina Isaksson (omval)
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Carl-Johan Engström (nyval)
KTH