Styrelsen

Styrelsen valdes ny 27 mars 2017

FFS Styrelse

Ordförande

Ann Legeby
e-post: ann.legeby@sweco.se

Ledamöter

Carl Wangel (Vice ordförande)

Kerstin Larsson (kassör)

Olof Evers(sekreterare)

Eva Wikström (Vice kassör)

Patrik Faming

Johan Mases

Christine OIofsson

Karolina Sandin

Susana Pesce

Ständigt adjungerande

Till styrelsen är ordförande i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

Mikael Bäckman (ordf. Sydöstra/ordinarie revisor)

Oscar Lindgren (ordf. Östergötland)

Cecilia Windh (ordf. Väst)

Hanna Sundén & Jeanette Kjellberg (ordf. Umeå-Norrland)

Stina Bäckström (ordf. Stockholm-Mälardalen)

Martin Grander (ordf. Södra Sverige)

Sara Johansson Widås (Redaktör, PLAN)

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

Carl-Johan Engström (sammankallande för rådet) KTH, Global Utmaning
Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
Ulrika Franke, VD Tyréns
Elin Olsson, Miljöpartiet
Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad
Ann Legeby, ordförande Föreningen för Samhällsplanering

Revisorer

Valda vid föreningens årsmöte 23/4 2015.

REVISOR ORDINARIE VALDA PÅ ETT ÅR, 2015

Torbjörn Backvall (omval)
Fyra Revisorer AB (auktoriserad revisor)

Bo Aronsson (nyval)
Älvstranden Utveckling AB

REVISORSUPPLEANT VALDA PÅ ETT ÅR, 2015

Hans Linderstad (omval)
Stadskansliet, Göteborgs stad, ordinarie

Valberedning

Valda vid föreningens årsmöte 23/4 2015.

Eva Hägglund, sammankallande (omval)
Sveriges Kommuner & Landsting

Karolina Isaksson (omval)
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Carl-Johan Engström (nyval)
KTH