artikel

Vetenskapens moderna landskap

Vetenskapens moderna landskap

“…en ömsesidighet mellan vetenskap och modernitet som sällan diskuteras och analyseras i arkitektoniska och rumsliga termer. Själva den cirkelformade arkitekturen fyller flera samtida funktioner. Den bildar ett tydligt landmärke (varumärke) och en symbol för vetenskapens anspråk om rationalitet och framsteg.”

Dags för den andra formen

Dags för den andra formen

Vilken är kärnkompetensen för framtidens arkitekter? Lars Marcus, professor vid Chalmers tekniska högskola, tar upp behovet av nya former av kunskap, inte minst för kommande stadsbyggnadsarkitekter, och pekar på behovet av att återigen sätta det fysiska rummet i fokus. Men med fler lager av formkunskap i åtanke.

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Arkitekter, samhällsplanerare och andra samhällsbyggare har nyckelkompetenser inom området boende och stadsmiljö. Vi kan i ännu högre grad stiga fram på arenan och bidra med fackkunskaper och nya metoder för att nå sociala hållbarhetsmål. Våra kompetenser behövs för att leda komplexa och kreativa designprocesser. Hur ska vi annars nå mål 11 i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, t.ex. delmålet om fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla?