Konferenser och andra aktiviteter

EUROPAN 12 - Urval av svenska tävlingstomter under hösten

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Europan är en av världens största arkitekttävlingar, med cirka 2000 tävlande i 17 europeiska länder. Vi har uppmärksammat tävlingen här på planeringsbloggen förut, se inlägg om vinnarna Europan 2011 här,  och ny startar en ny omgång, EUROPAN 12.

Europan 12: ADAPTABLE CITY

Hur skall en stads identitet bevaras när dess funktioner ändras? Hur kan det tillfälliga samverka med det varaktiga? Går det att stärka städers motståndskraft mot plötsliga förändringar? Under EUROPAN 12 med temat ADAPTABLE CITY kommer själva tiden att utforskas. Vilket inflytande har den på staden, och hur kan vi använda detta till att skapa bättre städer?

Fyra svenska tävlingstomter väljs ut under hösten 2012

EUROPAN 12 är nu under planering. Sveriges Arkitekter är nationell huvudman. Europan Sverige inbjuder kommuner och utvecklare att presentera förslag till svenska tävlingsområden. Fyra tomter kommer att väljas ut under hösten 2012. Vill ni vara med?

Europan tillhandahåller hela arrangemanget för en arkitekttävling. De sammanställer programmet, de utlyser och marknadsför tävlingen internationellt, de handhar alla tävlande och tävlingsförslag, arrangerar juryförfarandet och står för prisutdelning. Avgiften för deltagande tomter är 950 000 kronor, som kan delas upp på tre budgetår.

Mer information

Mer information finns på Europan svenska webbsida .

Dokumentation från FFS och KTH gemensamma mötesplats om "Planerarrollen" den 14 mars 2012

Mycket av vårt fokus den senaste tiden har legat på att genomföra FFS och KTH Stadsbyggnadsakademins gemensamma mötesplats på eftermiddagen den 14 mars 2012. En mötesplats med temat "Planerarrollen - Detta måste framtidens planerare kunna". Denna fokusering har samtidigt inneburit att vi inte orkat med att publicera lika många blogginlägg som normalt. Vi hoppas att nu komma gång igen och gör det med ett inlägg med dokumentation från mötesplatsen. Dokumentation i form av referat Vi kommer att skriva ihop ett samlat referat från mötesplatsen. Detta är dock ännu inte klart. Tanken är att detta referat också ska kunna publiceras i FFS tidskrift PLAN nr 2-3 2012 som kommer ut i juni.

Dokumentation i form av OH-bilder Vi har fått tillstånd av ett antal av de talare som gjorde presentationer den 14 mars att också publicera deras OH-bilder. Dessa finns att tillgå på FFS webbsida.

Dokumentation i form av film Vi gjorde i samband med denna mötesplats ett sent försök att också dokumentera mötesplatsen på film. Tyvärr så fick vi inte den kvalitet på ljud och bild som vi hade hoppats. Vi har ändå valt att lägga ut denna som en del av dokumentationen. Finns att tillgå här.

Dokumentation i form av foton Vi tog också ett antal foton i samband med mötesplatsen. Några av dessa finns nedan.

Susanne Ingo, Trafikverket var en av dem som talade vid mötesplatsen.

Paneldebatt mellan Kristina Grange, KTH; Hans Ekström politiker (s), Riksdagen; Suanne Ingo, Trafikverket, Ylva Löf, Göteborgsregionen

Mingel i paus och efteråt, KTH bjöd på vin och FFS bjöd på frukt. 

Planerarroll i förändring - Detta måste framtidens planerare kunna! FFS Mötesplats och årsmöte

Föreningen för Samhällsplanering håller årsmöte den 14 mars 2012 kl 17 i sal K1, KTH, Stockholm. I anslutning till årsmötet anordnar FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin en eftermiddag kring planerarrollen kl 13 - 17 - öppen och kostnadsfri för alla intresserade. Välkomna! Planering och planerarroll i förändring Svensk välfärdspolitik har präglats av en stark tilltro till en reglerad ekonomi och en omfattande offentlig sektor. Det har i sin tur bidragit till ett stort förtroende för planerarens expertkunskap. Men medan flera sektorer inom den offentliga sektorn under senare årtionden har genomgått omstruktureringar för att möta samhällets nya krav, präglas planeringsfältet av en gradvis vittring av handlingskraft, kompetens och tillit. Resultatet är att den svenska planeraren idag står dåligt utrustad för att hantera allt mer komplexa utmaningar om ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

Globalisering och en avreglerad finansmarknad ledde i Sverige till finanskrisen i början av 1990-talet, med bantad offentlig sektor, avreglerad bostadsmarknad och med valfrihetsreformer inom välfärdssektorn. Efter finanskrisen 2008, pågående eurokris och klimatkris samt permanentning av arbetslöshet på höga nivåer framstår ett nytt förhållningssätt som nödvändigt. Kapitalism 4.0 är ett av de nya begrepp som försöker fånga vikten av ansvarstagande företag och banker, om medveten omställning till miljövänlig teknik, villkoren för offentligfinansierad vård och omsorg, renässans för stadsutveckling etc.

Mötesplatsens fokus & frågeställningar Hur kan den svenska planerarrollen, både inom offentlig och privat regi, utvecklas för att både säkra demokrati och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och därigenom bidra till en fortsatt hållbar välfärdsutveckling? Vad innefattar planerarrollen? Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? Och kommer rollen för planerare att ytterligare förändras? Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?

Program 13:00 Inledning: Bengt Andersson, FFS & Anna Hult, KTH Stadsbyggnadsakademin

13:15 Introduktion: Samhällsplaneringens utveckling. Carl-Johan Engström, KTH/FFS

13:30 Planerarrollen: Hans Gillgren, Gillark & Katarina Fredrika, WWACE

14:00 Internationellt perspektiv på planerarrollen: Tina Grange, KTH & Lukas Smas, Nordregio

14:30 Fruktpaus

15:00 Olika perspektiv: Staten: Susanne Ingo, Trafikverket Regionen: Ylva Löf, Göteborgsregionen Kommunen: Fredrik Legeby, Stockholm stad Politikern: Hans Ekström (s), Riksdagen Konsulten: Magnus Dahlström, Atkins Sverige AB Bygg- och fastighetsföretaget: Nancy Mattsson, Skanska AB Näringslivet: Lars Wiight, IBM

16:00 Paneldebatt: Hans Ekström, Nancy Mattsson, Ylva Löf, Susanne Ingo, Tina Grange.

16:30 Mingel

17:00 Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte

Praktisk information och anmälan Mötesplatsen är öppen och kostnadsfri för alla intresserade och ordnas i anslutning till FFS årsmöte (som följer på mötesplatsen klockan 17). Det krävs ingen anmälan, men skicka gärna e-post så vi kan planera inköp: ffs.stockholm@planering.org

Mötesplatsen äger rum onsdagen den 14 mars kl 13-17 i samlingslokalen K1 på KTH, Teknikringen 56, entréplan.  Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan, varifrån det är ca 8-10 minuters promenadväg. Lokalen rymmer 120 personer. Välkommen!

Arrangemanget är ett samarbete mellan Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin.

FFS Sydöstra Sverige Årsmöte och Föredrag “Det kolniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore” 1/3 2012

Föreningen för Samhällsplanering i Region Sydost – Blekinge, Kalmar, Kronoberg – Bjuder in medlemmar och övriga intresserade till årsmöte och föredrag torsdag den 1 mars 2012 i Blekinge Tekniska Högskolan. FÖREDRAG: DET KOLONIALA ARVET OCH FRAMTIDEN - PLANERINGENS ROLL I KENYA OCH SINGAPORE

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och

Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.

Datum: 1 mars

Tid: kl 18.30 – ca 20.00

Plats: Ateljén, Hus C, Plan 5, Blekinge Tekniska Högskola, Avd. för Fysisk Planering, Valhallavägen 1, Karlskrona

Föredraget är kostnadsfritt och föregås av fika samt årsmöte för FFS Sydost dit alla – medlemmar såväl som icke-medlemmar – är välkomna. Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

ANMÄLAN Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

För mer information, se FFS Sydöstra Sveriges hemsida

IFHP arrangeras i Göteborg 16-19 september 2012

Den 16-19 september 2012 hålls den 56:e upplagan av IFHP World Congress och Göteborgs Stad kommer att stå som värd. Kongressen samlar flera hundra deltagare från hela världen och kommer att hållas på Clarion Hotel Post i Göteborg. Vi kommer med all säkerhet få återkomma till detta här på bloggen under året, men här är en första information. IFHP står för International Federation for Housing and Planning och är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda som är verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Fokus ligger på hållbar stadsutveckling och IFHP är ett forum för lärande och nätverkande. En länk till deras webbsida.

Temat för IFHP World Congress 2012 kommer att vara Den inkluderande staden i en global värld, stadsplanering för hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på den sociala dimensionen. Kongressen kommer att ha två huvudinriktningar: 1. Hur kan samhällsplanerare och stadsutvecklare tillsammans med andra aktörer bidra till att motverka den ökande sociala segregationen i våra städer? 2. Många storstäder i världen står inför stora stadsomvandlingsprojekt, som till exempel det gamla hamnområdet i Göteborg. För vem och med vem omvandlar och utvecklar vi våra städer? Vilka är de nya verktygen?

Syftet med kongressen är att öka förståelsen för olilka idéer när det gäller utveckling av staden. Från arbete med att utveckla den närmaste omgivningen, staden som helhet till att delta i utveckling på den globala nivån. Kongressen kommer också att upppmärksamma IFHP:s hundraårsjubileum i London år 2013.

Officiell webbsida för 56th IFHP World Congress Gothenburg 2012 finns här.

För den som vill medverka så finns det ett "Call for papers", och dessa ska vara inskickade senast den 1/2 2012. Länk till mer info här.

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 31/1 "Hur förena grönytor och förtätning"

FFS Stockholm-Mälardalen inbjuder till en öppen och kostnadsfri mötesplats på temat: Hur kan vi förena behovet av grönytor med förtätning? Mötesplatsen arrangeras i Tyréns lokaler på Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Slussen.  Vi önskar att ni anmäler er, gärna innan den 23/1, på email ffs.stockholm@planering.org Frågeställningar kring mötesplatsens tema: Hur ska man planera för gröna ytor? Vilken natur ska vi prioritera och vilken roll ska naturen ha i städerna – kopplat till behovet av förtätning? Hur kan det gröna värderas i förhållande till andra markintressen? Hur kan gröna ytor bli en del av stadsplaneringen? Vad betyder det gröna i stadslandskapet för klimat, ekosystemtjänster, sociala och kulturella nyttor?

Upplägg av mötesplatsen

 • Alexander Ståhle, Spacescape AB Alexander är landskapsarkitekt LAR/MSA och teknisk doktor. Alexanders avhandling hade namnet ”Compact sprawl” och han har i en rad olika publikationer hanterat frågor som rör förtätning och grön/parkstruktur.
 • Tomas Saxgård, Landskapslaget AB Tomas är landskapsarkitekt LAR/MSA. Tomas har lång erfarenhet av dessa frågor och kommer visa på konkreta exempel på kommunala grön-och parkplaner.
 • Maria Borup, Tyréns AB Maria Borup arbetar som planarkitekt och har av Stockholm läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) varit engagerad i kartering av grönytor i de regionala stadskärnorna.
 • Paneldiskussion / Frågestund Emilie Gullberg, FFS, är moderator och leder den avslutande fråge- och diskussionsstunden.
 • Mingel med tilltugg Tyréns bjuder på dricka och tilltugg.

I anslutning till mötesplatsen kommer FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte att genomföras.

Rapport från KTH:s Stadsbyggnadsakademi 5/12 ”Medborgardialog i regi av Konstnären, Kommunikatören och Professorn”

KTH:s Stadsbyggnadsakademi arrangerade den 5 december ett kvällsmöte om medborgardialoger. Detta är bara en enklare rapport från detta möte utifrån mina egna minnesanteckningar. Medborgarförankring – att be medborgare reflektera och ha åsikter om stadsbyggande – är i sig inget nytt. Frågan är vilka nya metoder som kan användas samt i vilken omfattning åsikter och perspektiv får utrymme. Vilka värden prioriteras? Vad krävs idag för nya förhållningssätt och vad beror det på?

Upplägget vid KTH Stadsbyggnadsakademi var att låta tre olika personer med olika professioner ge sitt perspektiv på medborgardialoger. Dessa personer var:

 • Katarina Fredrika, konstnär, WWACE AB
 • Johannes Wikman, kommunikatör, Upplands Väsby kommun
 • Göran Cars, professor, Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, KTH

Moderator var Maria Håkansson, KTH.

Katarina Fredrika, konstnär, WWACE AB Katarina Fredrika är konstnär och driver företaget WWACE AB. Hon menade att vi i dialogen/samtalet med medborgarna måste utgå ifrån en bättre balans mellan människors Emotionella Intelligens (EQ) och mer rationella Intelligenskvot (IQ). Hon menade att detta har särskild betydelse när det gäller stadsutveckling, där ofta det rationella tänkandet har stått i fokus trots att platsen som utvecklas ofta har starka känslomässiga värden för människor. Vi behöver försöka skapa situationer i samtalet/dialogen där vi kan glida mellan olika existensplan och därmed skifta perspektiv på vad en plats är och kan bli. Människor är mycket mer präglade, än vi tror, av exempelvis foton-ljud-musik kopplade till staden, orter, platser.

Ett exempel, som Katarina Fredrika varit involverad i, är den utställning som i somras arrangerades i Stockholms kulturhus inom ramen för samrådet kring programmet ”Arkitektur Stockholm”. Där ordnades en utställning ”Våra drömmars Stockholm”, med ett tiotal olika stationer. Dessa stationer var ett sätt att på ett mer lekfullt sätt möjliggöra för människor att ge sitt avtryck om hur de vill att Stockholm framöver ska utvecklas och gestaltas.

Foto från entreen till utställningen Mina drömmars Stockholm på Kulturhuset

Själva utformningen av de olika stationerna var i plywood, ett sätt att visa på att det var ett arbete i pågående och att detta material dessutom är miljövänligt. Gränssnittet mellan själva lokalutrymmet och gatan/torget utformades i form av transparenta foton på olika medborgare – ett sätt att symbolisera värdet av att detta var transparent/öppet samråd. Tanken var att försöka skapa en utställning som inte hade så höga krav på medborgarna att ge sitt avtryck. Mer ge en kul upplevelse och om du vill ge ett avtryck om vad du tycker.

Avslutningsvis påpekade Katarina Fredrika behovet av att i en medborgardialog ge utrymme för fler existensplan än de rationella. För att kunna göra detta måste man som planerare vara i samklang med sina egna inre känslor och värden.

Mer information om Våra drömmars Stockholm och samrådsförslaget Arkitektur Stockholm, se tidigare blogginlägg här från möte på Färgfabriken den 13/9 2011.

Johannes Wikman, kommunikatör, Upplands Väsby kommun Johannes Wikman är utbildad kommunikatör och anställd på Upplands Väsby kommun för att ansvara för kommunikationsprocessen. Denna kommunikationsprocess involverar idag en lång rad aktörer, både offentliga-privata aktörer och föreningar mm.

Johannes introducerade först en idémodell som tagits fram av Troed Troedsson, som visar på en långsiktig mänsklig/samhällig utveckling: a)      Muskler, Material, Stationär b)      Hjärna, Funktionell, Långsiktig c)      Kommunikation, Värderingsstyrd, Kortsiktig

Denna modell visar på att vi behöver anpassa vårt sätt att gå tillväga vid medborgardialoger. De medborgare vi idag möter vid dialoger/samråd vill vara engagerade, de litar inte alltid på tjänstemannen. De tycker att de kan mer – och de gör också detta i många fall.

Upplands Väsby fick en väckarklocka avseende medborgardialoger i samband med samrådsmöten om Fresta by. De mötte mycket protester, politiken reagerade och undrade varför de fått så dåliga underlag mm. Ett arbete startade med att utveckla kommunens sätt att föra medborgardialoger.

De började med att göra en gemensam studieresa till Toronto, där de studerade hur de gått tillväga i sitt framgångsrika arbete med att föra samtal och dialog med medborgare.

Därefter så startade Upplands-Väsby upp ett antal olika typer av samtal/dialog: * Barn i planprocessen * Ungdomsråd * Dialog om trafikstrategi * Dialog om Trygg småstad * Väsbypanelen (elektronisk panel) * Råd för medborgardialog * Öppna nämndsammmanträden Alla dessa exempel kan man ta närmare del av på www.upplandsvasby.se/dialog

Johannes nämnde några erfarenheter: * Planerarna vid Stadsbyggnadskontoret trodde de lyssnat på medborgarna under alla år, men när de fick ökad kunskap insåg de att de inte hade gjort detta * Dialog måste vara på allvar! Viktiga värdeord är Tillit, Trovärdighet och Tydlighet * Det räcker inte med att ta fram en broschyr utan man måste försöka skapa en genuin dialog. * Konfliktlösande dialog kan gärna ske i översiktsplanen/fördjupade översiktsplaner * Vi måste bedriva mer uppsökande verksamhet i vårt planeringsarbete för att få till rätt typ av dialoger med medborgarna

Upplands Väsby håller nu på med att starta upp ett intressant utvecklingsarbete avseende att hitta nya former av IT-dialoger. Här finns också en kort film från Väsby Labs som arrangerades den 26-27/10 2011:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QXWh2NY_hRs&feature=player_embedded#!]

Göran Cars, professor, Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, KTH Som forskare så ställer jag upp två huvudfrågor avseende medborgardialoger: a)      Blir det mer demokratiskt? b)      Blir det en mer effektiv planeringsprocess?

Svaret på dessa frågor är att tyvärr alltför ofta ”nej”. Göran menade vi ofta bjuder in till medborgardialoger/samråd som inte är genuina och där det på förhand ofta redan är bestämt vad som ska hända. Göran skrädde inte orden: ”Det dialogas åt helvete för mycket!”. Vi borde i många fall, där vi redan vet mycket, istället koncentrera oss på att göra istället för att fråga.

Varför gör man idag medborgardialoger? a)      Ett måste enligt lagen b)      Ett patos för demokrati c)      Ett sätt att vinna legitimitet d)      Ett sätt att slippa göra något

Vilka värden kan medborgardialoger skapa + Delaktighet - ett demokratiskt värde + Lokal kunskap kan tillföra värden + Snabbare planeringsprocess

Hur fungerar medborgardialoger idag? * Ofta uselt * Begränsat deltagande (högröstade medelålders vita män, rättshaverister, NIMBY-folk) * Ny kunskap som kommer fram vid medborgardialogerna kommer fram för sent i själva processen * För de flesta känns dagens former för dialog/samråd föråldrade

Hur utveckla medborgardialoger som ett effektivt instrument? * Bestäm: När ska vi ha dialog, när ska vi inte ha dialog * Två huvudvägar: Edemokrati och Charette * Charette: Tydliga ramar, tydligt mandat. Tidigt skede. Alternativgenerering och konflikthantering * Edemokrati: Svarsalternativ. Systematisk dialog om alternativ/konsekvenser

Paneldiskussion Maria Håkansson ledde en paneldiskussion. Fråga: Ni i panelen, Konstnären-Kommunikatören-Akademikern, vilket är utifrån era roller era största bidrag avseende medborgardialoger: Johannes Wikman: Att utbilda planerare i kommunikation Göran Cars: Att tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken. Att delta. Katarina Fredrika: Att hjälpa till med att skapa intimitet i dialogen, att komma under ytan.

KTH Stadsbyggnadsakademin 5/12 2011: katarina Fredrika, Göran Cars, Johannes Wikman, Maria Håkansson

Allmän diskussion:

 • Hur fånga mänskliga essensen, Man kan i dialogen inte föregå ”uppfinningen”
 • Planerarrollen blir att ge röst åt de som inte är där och deltar
 • Genuin medborgardialog – ofta på en ÖP nivå
 • Hur hantera dialoger när så mycket av planeringen sker inom det privata?
  • Kommunens roll blir att skapa ”förhandlingssituationer”
  • Koppla på utbildningsinsatser vid markanvisningar
 • Visa också på ”bra” projekt som inte skulle kommit till om man lyssnat på medborgarna vid en dialog. Exempelvis:
  • Globen
  • Stockholms stadshus
  • Västra hamnen i Malmö
 • Politiken har ett ansvar att våga gå emot oppositionen
 • Medborgarna bör vid dialoger nyttjas till det som vi planerare inte kan, medan vi planerare bör fokusera på det vi är bra på - att skapa en helhetsbild
 • Hur hantera att i vissa kommuner, områden har många medborgare begränsade svenska språkkunskaper? Arbeta mer med bild än text, Ha med spårkliga tolkar.

Avslutningsvis – Viktiga saker att tänka på vid medborgardialog: Göran Cars: Ställ frågan om det är dialog som behövs? Om det är dialog som behövs överväg formen. Johannes Wikman: Överväg om dialog, Genuin dialog. Katarina Fredrika: Titta inåt, Integrera kulturella perspektivet, Överväg timing

Ta del av seminariet "Varför måste våra gemensamma miljöer gestaltas?"

Statens konstråd driver under åren 2010 - 2012 det processorienterade regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

Målsättningen med uppdraget är att utveckla nya samverkansformer som ökar möjligheterna för gestaltande yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, konsthantverkare och designer att samverka med andra yrkesgrupper som ingår i plan- och byggprocessens olika faser.

Inom uppdraget genomförs ett flertal processorienterade samverkansprojekt med kommuner, landsting och fastighetsägare som ska generera goda exempel på gestaltning av offentliga miljöer och ökad kunskap om samverkansprocesser.

Frågor som ställs är: Har beställaren en egen arkitektonisk och konstnärlig vision? Hur samarbetar man i plan- och byggprocesser för att generera högre arkitektonisk och konstnärlig kvalitet? Finns en genuin kommunikation med boende och andra?

Läs mer om uppdraget här.

Den 8/11 genomfördes inom ramen för uppdraget ett kvälsseminarium i Statens konstråds lokaler i Stockholm. Medvrkade gjorde: Henrik Orrje, Statens Konstråd; Åsa Dahlin, Boverket; Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet; Malin Zimm, Arkitekturmuseet och Maria Håkansson, forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH.

Här nedan är det möjligt att ta del av detta seminarium:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FS_2BbF54Bs]

FFS Väst bjuder in till Snicksnack den 29/11 i Göteborg på temat "Nya platser i staden, mitt i trafiken"

Föreningen för Samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom snicksnack - ett diskussionsforum öppet för alla - medlem som icke medlem. Allt fler människor trängs på New Yorks gator. Staden måste prioritera om, hitta och skapa nya platser för att det ska vara möjligt att fortsätta växa. Lena Andersson, Rådhuset Arkitekter, berättar om erfarenheter från New York och hur Department of Transportation arbetar med att skapa en stad för fotgängare och cyklister. Deltar gör också Daniel Sjölund från Trafikkontoret i Göteborg, som berättar kort om vad som händer i Göteborg.

Datum: Tisdagen 29 november

Tid: 17.30 - 20.00

Plats: Fastighetskontoret, Postgatan 10, Göteborg

Mat: Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr. Beskriv eventuella preferenser.

Anmälan: ffs.vast@gmail.com

FFS infokanaler: FFS Webb: www.planering.org FFS Facebook: www.facebook.com/planering FFS Blogg: planeringsbloggen.wordpress.com/

Rapport från DHS seminarium "På väg mot banbrytande kunskapsspridning" 21/9 2011

Delegationen för hållbara städer (DHS) arrangerade den 21/9 2011 en halvdagsseminarium kring dels frågan om hur bryggan mellan forskning och praktik/politik kan stärkas dels frågan om hur olika nya medier kan sprida information/kunskap om hållbar stadsutveckling. Seminariet arrangerades i Kulturhuset i Stockholm och ett ca 80 tal personer deltog. Upplägget var för bägge delarna av seminariet, en huvudtalare med ett internationellt perspektiv och ett antal svenska talare med korta inlägg. Peter Örn, delegationens ordförande, var moderator och inledde och avslutade seminariet.Detta nedan är inga officiella eller fullständiga minnesanteckningar, men kan förhoppningsvis vara av värde för den som är intresserad.

Hur stärka kopplingen mellan forskning och praktik/politik

Tineke Lupi, NICIS NICIS är ett holländskt institut som följer stadsutvecklingen i Europa med särskilt fokus på städers sociala och ekonomiska styrka. NICIS har arbetat med att skapa en gemensam arena mellan forskning och praktik/implementering/policy avseende hållbar stadsutveckling. Den traditionella linjära modellen har varit att respektive forskningsprojekt/initativ sökt sin egen väg för att nå ut med sin kunskap och sina resultat. Men kunskapsuppbyggnad är en process, menade Tineke. Därför bör man försöka skapa en gemensam arena där ett möte kan ske, det kan antingen vara en form av "connection" mellan forskning och praktik, medan NICIS är ytterligare ett steg vidare i form av "active collaberation" mellan forskning och praktik.  Det innebär att kunskapen som produceras också ägs tillsammans av arenan. För att vara framgångsrika i ett sådant samarbete krävs en stor tillit mellan de olika ingående aktörerna. Detta tar tid och den här typen av arenabyggen måste vara långsiktiga åtaganden från de olika aktörerna för att vara framgångsrika.

Tinike Lupi, NICIS i samband med DHS seminarium den 21/9 2011

Henrik Nolmark, MISTRA Urban Futures MISTRA Urban Futures är en kunskapsarena i Sverige som har startats upp sedan ca ett år tillbaka. Det är ett brett partnerskap i Göteborgsregionen. Det är ett försök att bygga en gemensam arena med följande inriktning a) brett deltagande b) djupgående samverkan/process c) användbarhet d) alla bidrar - alla får betalt. Arbetet med skapande av en gemensam kunskapsarnea är en sammansatt process bestående av många "lärandeloppar". Det är et tidskrävande arbete. Henrik menade att "förtroende" är den enskilt viktigaste faktorn för att få en bättre brygga mellan forskning och praktik.

Anders Rasmusson, MOVIUM Movium är ett center med inrikning mot stadens utemiljö. Movium har gjort en viss omstrukturering under senare år. En starkare "kedja" har formats, en kedja bestående av a) Omvärldsanalys b) Strategiska teman c) Nätverk d) Projekt e) Utbildning De strategiska teman de inriktat sig mot är 1) Klimatsmart stadsbyggnad 2) Offentliga rummet 3) Mark/Vatten i urban miljö 4)  Staden som livsmiljö. Den starkare kedjan a-d, ger en större tyngd i information och kommunikation av resultat.

Lisa Daram, ARKUS ARKUS är en stiftelse för praktiserande arkitekter och planerare. Lisa menar att vi måste bli bättre på att se det vi inte ser, det "dolda". Bli mer medvetna och bygga mer kunskap om relationen människa-tekniska system-byggd miljö. Det handlar inte sällan om att koppla ihop olika typer av kunskap, ex arkitekter och skolpersonal om hur skolor ska byggas mer energieffektivt. Då behöver vi veta mer om hur skolornas rum nyttjas rent praktiskt från skolpersonalen, för att därefter som planerare/arkitekter kunna avgöra hur en mer energisnål utformning ska gestaltas.

Nya medier för att sprida kunskap och information

Sören Søren Smidt-Jensen, Dansk Arkitektur Center Sören berättade om hur Dansk Arkitektur Center (DAC) arbetar för att skapa ett brett intresse för arkitektur-, stads- och landskapsutveckling samt att bana väg för nya idéer och utveckling på tvärs över byggbranschen. I verksamheten ingår två uppmärksammande webbportaler: Copenhagen X och Bæredygtigebyer.dk.

Sören Søren Smidt-Jensen, Dansk Arkitektur Center i samband med DHS seminarium den 21/9 2011

Baeredygtigebyer.dk; Sustainablecities.dk Ambitionen är högt satt. "Världens bästa webbsida" på detta område. Lanserades 2009. Målgrupp: arkitekter, urban planners. Det finns en engelsk del och en danska del. De har lagt ned oerhört mycket tid och pengar, i uppbyggnadsskedet omkring 10 personer nu något mindre men det är fortfarande heltidsarbete för ett flertal personer. Mycket av finansieringen av fonden RealDania. Layout och design är genomarbetade. Ungefär 150 case studies finns presenterade inom olika kategorier som Stora städer, Low Tech, High Tech,  Tredje världen städer mm. Ett större antal internationella experter har kopplats till webbsidan. Ett 40 tal bloggare finns också. Ungefär 6000 st unika besökare varje vecka. Detaljerad analys görs kring besöksstatestiken, en viktig del i uppbyggnaden av denna typ av webbsidor menade Sören. Strategin kring att locka besökare har förändrats från att koncentrera till att bygga upp egna webbsidan till att också skriva om webbsidan på andra webbsidor, internetforum, bloggar mm. Det har varit en framgångsrik strategi.

CopenhagenX Detta är en webbsida som fokuserar på Köpenhamns stadsutveckling. Den har en betydligt bredare målgrupp i fokus och syftar till att få igång en bred diskussion om stadsutveckling och arkitektur i Köpenhamn. Arbetar med olika sätt att sprida information och bygga information kopplat till webbsidan. Har exempelvis utvecklat podwalks, där man kan ladda ned och lyssna på berättelser om stadsutvecklingen kopplat till olika promenader i Köpenhamn. Arrangerar också arkitekturlöpartävlingar i Köpenhamn. Har kostat i storleksordningen 6 MDkr att starta upp och man lägger ned ca 6 MDkr/år i drift.

Per Mikael Sällström, Sveriges arkitekter Sveriges arkitekter arbetar bla genom att dela ut priser en kunskapsspridning via dessa goda exempel. Under 20 års tid har de delat ut ett "planpris". Priset delas ut vartannat år och år 2010 gick priset till Lijeholmstorget i Stockholm. Han pekade också på Stadsvision 2.0 Jönköping som fick ett hedersomnämnande. Goda exempel innebär att vara både generell och konkret samtidigt.

Ulf E Andersson, Naturvårdsverket Redovisade erfarenheter av utvärdering av KLIMP, LIMP, och Life+ projekt. Totalt ca 2700 projekt. Håller på att ta fram en metodhandledning hur man sprider kunskap och goda exempel. Kommer att kunna laddas ned på Naturvårdsverkets webbsida.

Monica Fundin Pourshahidi, Arkitekturmuseet Arkitekturmuseet är både en myndighet och ett museum. Arkitekturmuseet vill både bli en fysisk och digital mötesplats för alla med ett intresse för stadsbyggnad och arkitektur. Vill se ökad involvering från fler människor i dessa frågor, och vill också se en mera högljud debatt än vad fallet är idag. Har fått ekonomiskt stöd av DHS för att bygga upp en webbportal kring hållbara städer. Det kommer inte bli som DAC-exemplet ovan, eftersom det inte är samma ekonomi bakom, men det ska bli så bra som det kan bli.

Sabina Andrén, Världsnaturfonden Även världsnaturfonden har givit sig in på området hållbara städer, de har en ny webbsida under uppbyggnad. Där kommer de presentera 100 lärande exempel på hållbar stadsbyggnad. De vill inte använda begreppet "best practise" då de anser att det ekologiska avtrycket av många sådana städer redan idag är för stort. Kommer att finnas teman på webbsidan, men det finns också en risk med att försöka vilja dela upp saker i för många delar och då samtidigt tappa helheten. Sabina pekade också på behovet att gå ifrån "goda exempel" till en mer generell förändring/förbättring. Världsnaturfonden arbetar också med något de benämner "Earth Hour City Test", som är ett sätt att försöka uppmärksamma klimatfrågan genom att uppmanna att släcka ljuset under en timme.