FFS Stockholm-Mälardalen

Inbjudan FFS mötesplats 14/3 "Vart är översiktsplaneringen på väg?"

Torsdag 14 mars kl 15:00-17:30 hos White Arkitekter på Östgötagatan 100, Skanstull, Stockholm genomför Föreningen för samhällsplanering (FFS) en öppen mötesplats för alla intresserade om översiktsplaner. Översiktsplanen som- tillväxtverktyg, - exempel på innovativa planer samt - reflektioner om vad strategisk egentligen står för.

Upplägg:

 • Välkommen till seminariet och White arkitekter; Carl-Johan Engström, ordf FFS + Karin Ahlzén White ark
 • Västerås 2026 – tolv strategier; Ingrid Legrell Crona, planarkitekt
 • Hur ska vi tolka begreppet strategisk?; Charlotta Fredriksson, tekn dr WSP
 • Järfällas utmaningar 2030; Peter Lindroos, planarkitekt Sweco
 • Kan översiktsplanen vara en aktiv del av tillväxtstrategierna i en region?; Ulf Tynelius, projektledare Tillväxtanalys
 • Södertäljes översiktsplan – del av tillväxtarbetet; Bengt Andersson, strateg
 • Summering och avslutning; Carl-Johan Engström
 • FFS bjuder på mingel och tilltugg

FFS workshop och årsmöte i anslutning till mötesplats 17:30-19:30

Kl 17.30 Workshop om FFS som opinionsbildare och kunskapsutvecklare - hur ska FFS bli ett självklart FORUM för samhällsplaneringen? nu förbereds ny vässad PLAN, ny hemsida och ökad närvaro i sociala medier.
KL 19.00 Årsmötesförhandlingar med efterföljande mingel
Workshop och årsmöte är öppna för medlemmar
Mer information om årsmötet hittar du här.

Reflektioner från FFS Stockholm Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademins gemensamma mötesplats 5/12 "Höga hus"

Den 5/12 arrangerade Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelning Stockholm Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin en gemensam mötesplats på temat "Kan höga hus vara lösningen på Stockholms brist på bostäder och lokaler". Trots att snöoväder drog in över Stockholm samma dag så var det knappt 100 personer som kom för att lyssna och diskutera. Tyvärr kunde pga av väderproblemen två föredragshållare inte komma liksom många föranmälda åhörare. Göran Johnson, ledamot i FFS Stockholm Mälardalen styrelse, har på sin personliga blogg Fredman på kvarnberget  skrivit en reflektion efter mötesplatsen. Kan fungera som en dokumentation för er många som ville komma men blev förhindrade.

FFS Stockholm Mälardalen + KTH Stadsbyggnadsakademin inbjuder till mötesplats 5/12 om Höga hus

Kan höga hus lösa Stockholmsregionens behov av bostäder och lokaler? Hur ser en sådan stad ut? Och vilka konsekvenser kan en satsning på höga hus föra med sig? Mötsplatsen är ett samarbete mellan FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin. Mötesplatsen arrangeras på KTH, Lindstedsgatan 5, Sal D2. Mötesplatsen är gratis och öppen för alla intresserade.

Introduktion

Under de senaste åren har frågan om höga hus i Stockholm blivit aktuell genom en rad projekt och förslag om satsningar på höga hus i olika delar av staden. Något samlat förhållningssätt till höga hus som lösning på önskemål om en tätare stad finns däremot inte. Inte heller finns någon policy för var och hur höga hus kan och bör byggas i staden. Tidigare har höga hus byggts på enstaka platser i staden samtidigt som man har velat slå vakt om stadens silhuett. Detta traditionella förhållningssätt kan nu vara på väg att ändras.

På vilket sätt påverkar höga hus sin omgivning och vilka blir konsekvenserna för stadslivet och trafiken jämfört med traditionell kvartersbebyggelse. Vilka blir de tekniska, sociala och ekonomiska konsekvenserna? Om höga hus ska bygga, efter vilka principer bör de lokaliseras. Köpenhamns stad har utvecklat ett förhållningssätt till höga hus. Bör Stockholm göra något liknande? Detta är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras på mötesplatsen.

Preliminärt program:

16.30 Inledning

16:40 Professor Anders Wilhelmsson, KTH

17.00 Tekn. dr Alexander Ståhle, Spacescape

17.20 Panelsamtal om olika aspekter på höga hus – ekonomi, sociala aspekter, konstruktion och säkerhet, trafik - under ledning av professor Göran Cars. Medverkande är Dick-Urban Vestbro, KTH; Bo Göran Hellers, KTH; Anders Wilhelmsson, KTH; Alexander Ståhle, Spacescape

17.45 Paus och mingel

18.00 Köpenhamns förhållningssätt till höga hus. Köpenhamns stadsarkitekt Tiina Saaby

18.20 Politikerna Per Ankersjö (c) och Tomas Rudin (s) utfrågas av moderatorn.

18.40 Diskussion

19.00 Avslutning/Mingel med tilltugg och dryck

Inbjudan FFS Stockholm Mälardalen+PLAN redaktionens gemensamma mötesplats 14 juni 2012: PLAN releasefest

Föreningen för samhällsplanering (FFS) har givit ut tidsskriften PLAN sedan föreningens start 1947. Torsdagen den 14 juni ordnar FFS Stockholm-Mälardalen och PLAN:s redaktion en gemensam releasefest för PLAN nr 2-3 som har temat Planeringens processer. Kom och träffa och lyssna till några av PLAN:s tidigare och nutida redaktörer samt några av artikelförfattarna i PLAN nr 2-3. Passa även på och diskutera fram kommande tänkbara teman för PLAN. Vi är hos Mälardalsrådet, på Hantverkargatan 3 H i Stockholm, som bjuder på enklare förtäring och vin/öl/alkoholfria alternativ.

Program 16:30 Samling 17:00 Enklare kortare föredragningar 18:00 Fortsatt mingel

Inbjudan FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 10 maj 2012: Besök hos MMÖ

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt är överinstans i miljörättsliga mål, fastighetsrättsliga mål, expropriationsmål samt plan- och byggrättsliga mål. Föreningen för Samhällsplanering inbjuder sina medlemmar till ett besök hos Mark- och miljööverdomstolen och en diskussion: Vem som ska egentligen bestämma över marken: Stat eller Kommun? Juridik eller Politik? Eller rent av “marknaden”? Program 16:30 Presentation av Mark- och miljööverdomstolens tekniska råd Carl-Gustaf Hagander, tidigare verksam vid bl a Länsstyrelsen i Stockholms län. 17:15-18:00 Frågestund/Diskussion

Datum/Tid och Lokal/Adress Torsdag 10 maj 2012, Klockan 16:30 - ca 18:00 Lokal: Gyllene Salen, Stenbockska palatset, Adress: Birger Jarls Torg 16, Riddarholmen, Stockholm

Förutsättningar: Vill du gå på denna mötesplats måste du vara medlem i FFS Bli medlem på www.planering.org

Inbjudan Se även inbjudan i pdf-format.

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 31/1 "Hur förena grönytor och förtätning"

FFS Stockholm-Mälardalen inbjuder till en öppen och kostnadsfri mötesplats på temat: Hur kan vi förena behovet av grönytor med förtätning? Mötesplatsen arrangeras i Tyréns lokaler på Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Slussen.  Vi önskar att ni anmäler er, gärna innan den 23/1, på email ffs.stockholm@planering.org Frågeställningar kring mötesplatsens tema: Hur ska man planera för gröna ytor? Vilken natur ska vi prioritera och vilken roll ska naturen ha i städerna – kopplat till behovet av förtätning? Hur kan det gröna värderas i förhållande till andra markintressen? Hur kan gröna ytor bli en del av stadsplaneringen? Vad betyder det gröna i stadslandskapet för klimat, ekosystemtjänster, sociala och kulturella nyttor?

Upplägg av mötesplatsen

 • Alexander Ståhle, Spacescape AB Alexander är landskapsarkitekt LAR/MSA och teknisk doktor. Alexanders avhandling hade namnet ”Compact sprawl” och han har i en rad olika publikationer hanterat frågor som rör förtätning och grön/parkstruktur.
 • Tomas Saxgård, Landskapslaget AB Tomas är landskapsarkitekt LAR/MSA. Tomas har lång erfarenhet av dessa frågor och kommer visa på konkreta exempel på kommunala grön-och parkplaner.
 • Maria Borup, Tyréns AB Maria Borup arbetar som planarkitekt och har av Stockholm läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) varit engagerad i kartering av grönytor i de regionala stadskärnorna.
 • Paneldiskussion / Frågestund Emilie Gullberg, FFS, är moderator och leder den avslutande fråge- och diskussionsstunden.
 • Mingel med tilltugg Tyréns bjuder på dricka och tilltugg.

I anslutning till mötesplatsen kommer FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte att genomföras.

FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte

I anslutning till FFS Stockholm Mälardalen mötesplats kommer vi att genomföra lokalavdelningens årsmöte. Det innebär att FFS Stockholm Mälardalens årsmöte genomförs den 31/1 kl 18:30. Platsen är Tyréns lokaler i Stockholm på Peder Myndes Backe 16. Närmaste tunnelbanestation är Slussen. Årsmötet kommer att genomföras enligt nedanstående dagordning, vilket är i enlighet med FFS stadgar. Handlingar inför årsmötet kommer att senast den 23/1 kunna tillgås via föreningens webbplats. 1. Val av ordförande vid mötet 2. Val av sekreterare vid mötet 3. Val av två justerare av mötets protokoll 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Val av ordförande 6. Val av övriga styrelseledamöter 7. Val av valberedning

Rapport från FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 24/10 "Transporter/Logistik"

Ett av FFS Stockholm-Mälardalens verksamhetsmål 2011 är att utveckla verksamheten i övriga Mälardalen. Ytterligare ett steg i rätt riktning togs i och med genomförandet av denna mötesplatsen den 24/10 i Eskilstuna. Temat var Trafik/Transporter och Logistik. Petter Skarin, styrelsemedlem i FFS Stockholm-Mälardalen och normalt arbetande vid Eskilstuna kommun hade ordnat med mötesplatsen. Upplägget var följande: - Kortare föredrag av Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

- Gruppdiskussioner

- Mat och dricka, som Ramböll Eskilstuna/Västerås kontor bjöd på

- Kortare föredrag av Linnea Viklund, infrastrukturstrateg Västerås stad

- Gemensam diskussion

Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

Linnea Viklund, infrastrukturstrateg vid Västerås stad

Här är några av de saker som vi nämnde i diskussionen:

 • De allra flesta kommuner är väldigt lika – denna gemensamma problemställning borde kunna nyttjas bättre.
 • Är den övergripande regionala planeringen tillräckligt bra? Ett exempel är att efter att Vv/Trv började kräva medfinansiering har objekten blivit mer prioriterade och realistiska. Men måste det krävas medfinansiering för att komma dit? Och sen är frågan – prioriterar staten i sin tur rätt objekt?
 • Hur ser kommunernas mål/visioner/prioriteringar ut? Pratar vi samma språk och kommunicerar samma budskap? Det borde finnas mycket på att vinna att samarbeta!
 • När kommer nästa steg i "den tekniska revolutionen"? Realtidssystem och information, detektering m m som kan stärka och effektivisera transportsystemet?
 • Driftar vi rätt? Läggs pengarna på "rätt" objekt och enligt "rätt" prioritering i transportsystemet?
 • Det verkar vara lättare att bygga stora objekt än att jobba med mjukare åtgärder. Borde det tas fram bättre analyser av transportbehovet/transportsystem och lyssna lite mer finkänsligt? Kanske jobba mer med intrimningsåtgärder istället för att bygga så dyra nya vägar…?
 • Vi måste inse att hela samhället med dess normer och värderingar (konsumtion, bekvämlighet etc) påverkar resor och transporter.
 • För att nå våra mål måste vi jobba ännu mer med de ekonomiska styrmedlen.
 • Det krävs mod/att vara hårdhudad för att genomdriva de reformer som kommer fram av vårt mobilitets- och informationsarbete.
 • Vi måste paketera vårt budskap bättre och vi måste vara uthålliga och konsekventa med våra budskap och lösningar.
 • Hur kan beställare/uppdragsgivare ge konsulterna bättre ram för att hjälpa till att ta fram en hållbar lösning istället för den billigaste?

Tyvärr var vi inte så många som dök upp, enbart 8 stycken deltog. Men diskussionerna var ändå engagerade och intressanta. Det behövs fler mötesplatser där vi kan träffas och tillfälligt lägga våra respektive yrkesroller åt sidan, oavsett om vi är konsulter eller på beställarsidan, och diskutera sakfrågor. Ambitionen finns att ordna en kommande mötesplats i Västerås.

FFS Stockholm-Mälardalen bjuder in till mötesplats den 24/10 i Eskilstuna på temat "Transporter/Logistik"

Ett av verksamhetsmålen 2011 för Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelning Stockholm-Mälardalens är att utveckla verksamheten i Mälardalen. Ytterligare ett steg tas i rätt riktning med denna inbjudan till mötesplatsen den 24/10 2011. Temat för mötesplatsen blir kring Trafik/Transporter och Logistik. Talare både från Eskilstuna kommun och Västerås stad kommer delta. Möjlighet till diskussion.

Möteslokal är Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Ekströmska salen, Alva Myrdals gata 5. Starttiden är 18:15, men lokalen är öppen from 17:30 och då kommer Stadsbyggnadskontoret att visa upp några av sina pågående projekt. Vid mötesplatsen kommer Ramböll bjuda på enklare förtäring och dricka.

Mötesplatsen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade. Vi vill dock påpeka att FFS har reducerat sina priser med 75% för medlemskap år 2011. Mer information om hur man blir medlem finns här. Mer information om erbjudandet och om FFS Stockholm-Mälardalen finns här.

Kontaktperson är Petter Skarin, Eskilstuna kommun,petter.skarin@eskilstuna.se , 016-710 76 93, 070-651 91 23.

Idag är sista dag för anmälan till FFS:s mötesplats den 29 mars

Anmäl dig senast idag, den 25 mars, till FFS:s mötesplats "Kreativa näringar, konstnärliga värden & stadsutveckling"! Tid: 29 mars, 2011, kl. 13.00-16.30. Plats: Konferens Kobran, Telefonplan, Stockholm. Anmälan: Skicka e-post till ffs.stockholm@planering.org.

Information om mötesplatsen