process

Den ohållbara resan mot det hållbara resandet

Den ohållbara resan mot  det hållbara resandet

Det finns flera anledningar till att kommuner, landsting och statliga myndigheter i dag har mål om att öka sina medborgares resande med gång, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av bilresandet. För det första minskar sådant resande den negativa miljöpåverkan lokalt och globalt. För det andra ses det som en nödvändighet för att inrymma alla förflyttningar som ska ske i växande städer. När fler människor ska samsas om marken får ett bildominerat resande helt enkelt inte plats. Därutöver finns det en rad andra sociala nyttor som motiverar ett sådant mål, exempelvis bättre hälsa, ökad jämställdhet och ökad trygghet.

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Arkitekter, samhällsplanerare och andra samhällsbyggare har nyckelkompetenser inom området boende och stadsmiljö. Vi kan i ännu högre grad stiga fram på arenan och bidra med fackkunskaper och nya metoder för att nå sociala hållbarhetsmål. Våra kompetenser behövs för att leda komplexa och kreativa designprocesser. Hur ska vi annars nå mål 11 i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, t.ex. delmålet om fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla?

Processverktyg i samskapande processer

Processverktyg i samskapande processer

Att arbeta med flera olika parter i tidiga skeden tillhör ofta planerarens vardag. Men hur kan själva arbetet planeras och vilka verktyg kan vara bra att använda? Med utgångspunkt i FoU-projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder beskriver professor Ulf Ranhagen ett axplock av de verktyg som han under lång tid varit drivande i att utveckla. 

Byggherrens perspektiv på Vallastaden

Byggherrens perspektiv på Vallastaden

Projektet Vallastaden har under flera år hyllats som ett exempel på en samhällsbyggnadsprocess där små förändringar inom ramarna för det befintliga regelverket ger stor förändring i resultatet. Men hur har byggprojektet tagits emot av byggherrarna? PLAN frågade byggherren och arkitekten Staffan Schartner på Omniplan, just nu aktuell med ett litet hus i mitten av stadsdelen.