planpriset

Vinnarna av Sveriges Arkitekters priser 2014

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi brukar normalt vara duktiga att sprida information om vinnarna, men har hittills inte gjort detta - men bättre sent än aldrig. Årets priser delades ut den 28/11 i samband med Arkitekturgalan i Stockholm. Följande priser delades ut:

  • Kasper Salin-priset
  • Sienapriset
  • Planpriset
  • Guldstolen
  • Årets arkitekturkritiker

Kasper Salin priset 2014: Kulturhuset Väven i Umeå

Umeå vann Sveriges arkitekters planpris år 2012 för sin fördjupade översiktsplan över staden. Föreningen för samhällsplanering förla sitt årsmöte till Umeå våren 2014. I samband med stadsvandringen då besökte vi bygget av kulturhuset Väven, som nu tilldelas Kaper Salin priset år 2014.

Ansvariga arkitekter: Arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter. Beställare: Väven i Umeå AB (Umeå kommun och Balticgruppen).

Juryns motivering: Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

Övriga nominerade till priset finns presenterade här. Läs också Julias Svenssons kommentar i DN här.

Min vävenbild

Foto: Kulturväven i Umeå, fotad av Bengt Andersson i samband med FFS årsmöte mars 2014.

Sienapriset 2014: Brovaktarparken, Stockholm

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö. År 2012 tilldelades Sienapriset till Hornsbergsstrandpark på Kungsholmen i Stockholm, och precis som i Umeå, se ovan, så blev det ett nytt pris år 2014. Genom att fortsättning på Hornsbergs strandpark är Brovaktarparken, även om de är av helt olika karaktär men också därför kompletterar varandra. FFS Stockholm Mälardalen gjorde en mötesplats i juni 2013 då bägge parkerna besöktes, med Bengt Isling, Nyrens arkitektkontor, som guide. Läs Dan Hallemars kommentar i tidskriften Arkitektur här.

Ansvariga arkitekter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri. Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret.

Juryns motivering: Med omhändertagandet av denna bortglömda plats har staden fått ett överraskande tillskott som med sin gestaltning lyckas bevara och förstärka det oväntade ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfikenhet nog för att ta en omväg eller göra ett besök för att uppleva parkens växlingar i tid och rum. Årets vinnare av Sienapriset är Brovaktarparken i Stockholm.

Combine Hornsberg 2013 _BP_5627_webb

Brovaktarparken, Stockholm

Planpriset 2014: Malmös sociala hållbarhetskomission Planpriset, som utedelas vartannat år, tilldelas 2014: Malmö stad och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Samtliga nominerade finns att ta del av här. Du kan här komma till Malmö stads webbsida med deras rapport och övrigt material kopplat till kommissionen. Läs också debattinlägg om planpriset på Dagens samhälle, skrivet av Sveriges Arkitekters Tobias Olsson och planprisjuryns ordförande Bengt Andren.

Ansvarig arkitekt: Stadsbyggnadsdirektör arkitekt SAR/MSA Christer Larsson. Medarbetare: Programarkitekt Marianne Dock, Malmö stad, vicerektor Eva Engquist, Malmö högskola, miljödirektör Katarina Pelin, Malmö stad. Kommissionärer: Kommissionens ordförande Sven-Olof Isacsson, huvudsekreterare Anna Balkfors. Referensgrupp: Mikael Stigendal, Olof Östergren, Tapio Salonen. Övriga: senior adviser, Malmö stad Bertil Johansson, enhetschef IT/GIT Malmö stad Håkan Kristersson. Beställare: Kommunstyrelsen Malmö stad.

Juryns motivering: De sociala konsekvenserna av ökande skillnader i levnadsförhållanden i våra städer är en angelägen samhällsfråga som de flesta kommuner arbetar med. Årets Planprisvinnare har närmat sig frågan på ett nytt sätt. Kommunens arbetssätt har möjliggjort en bred samverkan med både forskning, ideella krafter och näringsliv. Genom detta arbetssätt har vinnaren fördjupat förståelsen för samband mellan hälsa och den byggda miljön på en mer vetenskaplig grund. Det stärker inte minst den fysiska planeringens trovärdighet och ställning i stadsutvecklingen. Vinnaren av Planpriset 2014 är en bra inspiration för andra kommuner: Malmö stad med Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

planprisvinnare-foto-jonas-eriksson-1024x683

Vinnarna av planpriset i samband med Arkitekturgalan

Guldstolen 2014: SK Mat & Människor, Göteborg.

Sveriges Arkitekter gratulerar restaurang SK Mat & Människor i Göteborg, 2014 års vinnare av Guldstolen för bästa inredning. Läs mer här.

Arkitekturkritiker 2014: Catharina Thörn

Catharina Thörn är fil dr i sociologi, forskare och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Hon har skrivit ett flertal artiklar för fack- och branschpress om bland annat hemlöshet, medborgarinflytande, stadsutveckling och gentrifiering. Sommaren 2014 gav Thörn, tillsammans med Helena Holgersson, ut antologin Gentrifiering. 2015 publicerar hon tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting boken Stad till salu. Makten i stadskärnan och det offentliga rummet.

Juryns motivering: Sveriges Arkitekters Kritikerprisjury vill med årets pris peka på forskningens betydelse för att utveckla samhällsbyggandet. Till kritikerns uppgifter hör att resa tvivlet och föra in ett annat perspektiv, även när det är obekvämt. Vinnaren är verksam som forskare och har som debattör lyckats förmedla sitt arbete utanför den akademiska världen. Som engagerad boendeaktivist är hen också aktiv i folkbildningen för att göra fler delaktiga i sin närmiljö. Att bryta segregationen mellan grupper i staden är en av de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Vinnaren för in gentrifiering som begrepp i den allmänna debatten och visar hur retorik och stadsbyggnad kan bidra till en förstärkt socioekonomisk segregation. Kritikerpriset 2014 tilldelas forskaren, debattören och aktivisten Catharina Thörn för hennes insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Win 2704

 Chatarina Thörn

Nominerade till Sveriges Arkitekters planpris år 2012

Sveriges Arkitekter delar vid den årliga arkitekturgalan ut arkitektpriser. I år arrangeras galan den 16/11 i Stockholm. Vartannat år delas även ett planpris ut. De nominerade till planpriset liksom andra kategorier finns nu presenterade. I detta blogginlägg presenterar vi de nominerade för planpriset.

Om planpriset

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter vartannat år ut ett planpris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Priset instiftades 1992 av Svenska Arkitekters Riksförbund och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Planpriset delas ut för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Tidigare vinnare av planpriset

De tidigare pristagarna av planpriset har varit: År 2010: Utvecklingen av Liljeholmstorget, Stockholm. År 2008: Strategi Offentliga rum i Malmö. År 2006: Vällingby centrum, Stockholm. År 2004: Planeringen av Lomma hamn År 2002:  Växjö kommun.

Planprisets jurys kommentar

En ny syn på staden och regioner växer fram. Städer samverkar mer och på nya sätt, inom sig själva och med sin omvärld. Över hela landet läggs allt större fokus på att gestalta processerna kring stadens planering för att komplettera de traditionella planeringsverktygen.

De fyra nominerade förslagen arbetar i flera skalor; regionens, två samverkande städers och stadens centrum. Förslagen är på olika sätt nyskapande i hur kommunerna arbetar och interagerar med städer och är samtidigt operativa. Grunden till förslagen kan i samtliga fall härledas till en väl genomförd planeringsprocess. Vi ser ett embryo till en ny syn på staden där utvecklingen inte enbart drivs av tillväxt, utan också av meningsskapande processer, där hållbarhetsbegreppet fördjupas kontinuerligt och de lokala småskaliga initiativen finns med. Detta i en tid när politiken och marknadens aktörer ställer krav på att processerna ska kortas.

Vi är övertygade om att de städer som prövar, orkar och kan arbeta medvetet med att lyssna på staden och dess aktörer och som utvecklar strategiska långsiktiga processer kommer att vara framtidens vinnare!

Planprisjuryn 2012

Hanna Areslätt, Inger Holmqvist, Kristoffer Nilsson, Ulrika Signal, Harriet Wistemar

Nominerade till planpriset 2012

Följande fyra är nominerade: - Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer - Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan - Strukturbild för Skåne - RUFS2010, Stockholm

Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer

Planeringsansvariga: Carl Arnö, Elin Pietroni och Olle Forsgren, Utvecklingsavdelningen Umeå kommun. Uppdragsgivare: Umeå kommun. Webblänk med info om förslaget finns här.

Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan

Planeringsansvariga: Linda Apelgren, Jan Eklund och Johan Mases, Norrköping, samt Karin Elfström, Viktoria Fagerlund och Bertil Malmström, Linköping. Uppdragsgivare: Norrköpings och Linköpings kommuner Webblänk med info om förslaget finns här.

Strukturbild för Skåne

Planeringsansvarig: Therese Andersson, chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne. Uppdragsgivare: Region Skåne Webblänk med info om planen finns här.

RUFS 2010, Stockhom

Planeringsansvarig: Peter Haglund, Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). Uppdrags­givare: TMR-utskottet, Stockholms läns landsting. Webblänk med info om nomineringen finns här.