lund

Vetenskapens moderna landskap

Vetenskapens moderna landskap

“…en ömsesidighet mellan vetenskap och modernitet som sällan diskuteras och analyseras i arkitektoniska och rumsliga termer. Själva den cirkelformade arkitekturen fyller flera samtida funktioner. Den bildar ett tydligt landmärke (varumärke) och en symbol för vetenskapens anspråk om rationalitet och framsteg.”

Processverktyg i samskapande processer

Processverktyg i samskapande processer

Att arbeta med flera olika parter i tidiga skeden tillhör ofta planerarens vardag. Men hur kan själva arbetet planeras och vilka verktyg kan vara bra att använda? Med utgångspunkt i FoU-projektet Klimatsmarta och attraktiva transportnoder beskriver professor Ulf Ranhagen ett axplock av de verktyg som han under lång tid varit drivande i att utveckla.