höghus

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Med en ansökan om planbesked för nytt höghus i centrala Sundsvall så blir frågan om vem som planerar högaktuell. Enligt Claes Rogander strider förslaget mot både översiktsplanen, stadsvisionen och riksintresset Stenstaden. Huruvida projektet kommer att fortsätta återstår att se, men det faktum att kommunens politiker i nuläget ändå vill utreda frågan vidare kommer att synliggöra vilken robusthet ett planeringssystem har, eller inte. 

Täthetens utveckling i Stockholms stad

Täthetens utveckling i Stockholms stad

Ökad bebyggelsetäthet är en naturlig följd av en växande stad. Befolkningstillväxt och verksamheters expansion är historiskt de främsta orsakerna till att nya ytor tagits i anspråk för bebyggelse i huvudstaden. Husen har succesivt blivit allt högre och bebyggelseväven tvinnas allt tätare. Stadens växtkraft riktades under nära 750 år utåt. Idag är möjligheten att flytta kommungränsen utåt för ny byggbar mark marginell. Sedan millennieskiftet är Stockholms stads inställning därför ”Bygg staden inåt”. Nu står staden inför en historisk hög befolkningstillväxt och det höga bostadsmålet saknar tidigare motsvarighet. Det betyder en tätare stad.