hållbarhet

Den ohållbara resan mot det hållbara resandet

Den ohållbara resan mot  det hållbara resandet

Det finns flera anledningar till att kommuner, landsting och statliga myndigheter i dag har mål om att öka sina medborgares resande med gång, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av bilresandet. För det första minskar sådant resande den negativa miljöpåverkan lokalt och globalt. För det andra ses det som en nödvändighet för att inrymma alla förflyttningar som ska ske i växande städer. När fler människor ska samsas om marken får ett bildominerat resande helt enkelt inte plats. Därutöver finns det en rad andra sociala nyttor som motiverar ett sådant mål, exempelvis bättre hälsa, ökad jämställdhet och ökad trygghet.

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Stadsbyggande för mer likvärdiga livsvillkor

Arkitekter, samhällsplanerare och andra samhällsbyggare har nyckelkompetenser inom området boende och stadsmiljö. Vi kan i ännu högre grad stiga fram på arenan och bidra med fackkunskaper och nya metoder för att nå sociala hållbarhetsmål. Våra kompetenser behövs för att leda komplexa och kreativa designprocesser. Hur ska vi annars nå mål 11 i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen, t.ex. delmålet om fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla?

Stadsmässig förtätning i mindre städer och tätorter – varför är det så svårt?

Stadsmässig förtätning i mindre städer och tätorter – varför är det så svårt?

När Motala för sju år sen fick ett förslag till förtätning av Borensberg så var det den täta småstaden som stod som förgrund. Men sen dess har lite hänt. Vad är det då som gör att det inte blir som det var tänkt, eller ännu viktigare att förstå; är täthet lika aktuellt utanför de stora städerna? Leif Sjögren, stadsarkitekt i Motala tar oss med på en komplex resa genom politik, stadsbyggande och täthet i mindre städer och tätorter.

Rapport från Trafikverkets hearing om stadsmiljöavtal den 17 april

Rapport från Trafikverkets hearing om stadsmiljöavtal den 17 april

En nyhet från förra årets budget är Stadsmiljöavtal med syfte att stimulera insatser för hållbara transporter i städer och bidra till ökad andel kollektivtrafik, cykel och gång samt innovativa och klimateffektiva lösningar inom kollektivtrafiken. De ska också bidra till god bebyggd miljö, ökat bostadsbyggande, frisk luft, hållbar arbetspendling, ökad sysselsättning. Under perioden 2015-2018 fördelas totalt två miljarder till medfinansiering med högst 50 % av investeringar i lokal och regional kollektivtrafik.