finansiering

Intervju: HG Wessberg

Intervju: HG Wessberg

Vi börjar prata infrastruktur i hallen och fortsätter in i ett mötesrum. När jag sätter på Röstmemon på telefonen är vi redan mitt upp i frågan om möjligheten att ta upp nya objekt, i en infrastrukturförhandling som har börjat upplevas som en del av den rullande planeringen. PLAN vill veta hur förhandlarna ställer sig till framtiden.

Refererat

Refererat

Behovet av kraftfullare bostadsförsörjning, av nationell stadspolitik och strategisk regional planering är frågor som debatteras starkt både i Sverige och England. Inga-Maj Eriksson beskriver här i ett utdrag ur tidskriften Town & Country Planning hur professionella planerare i England har utarbetat fyra scenarier till hjälp för hur man kan tänka och forma politik. Inga-Maj Eriksson menar att planerarkåren i Sverige skulle kunna bidra på liknande sätt med konkreta faktabaserade förslag till alternativa former för stadsutveckling. 

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

I Umeå sker ett nära samarbete av planering mellan kommun och universitet . Nu senast när den smarta staden ska utvecklas i ett FoU-arbete inom ramen för Horisont 2020. Men också i regionalfondsprojektet Den koldioxidsnåla platsen. Tillsammans utgör de ett bra exempel på när nya finansieringsmodeller också leder till nya aktörer i planeringen. 

Värdeåterföring som finansieringskälla och styrinstrument

Värdeåterföring som finansieringskälla och styrinstrument

Finansiering av infrastruktur genom stigande markvärden har aktualiserats genom Stockholms- och Sverigeförhandlingarna, men det är kanske som styrmedel för rumslig tillgänglighet och transportsnål stadsutveckling i den framväxande regionala planeringen som värdeåterföring har störst potential.