bostadsbyggande

Bostadsbyggande av en region

Bostadsbyggande av en region

Region Skåne har under lång tid varit en föregångare i att arbeta med planering. När de nu vill bidra till ett ökat bostadsbyggande i regionen har de vänt sig till Sveriges Byggindustrier Syd i ett nytt samarbetsprojekt där förhandlingsplanering och andra verktyg prövas för att anta utmaningen om bostadsförsörjning

Täthetens utveckling i Stockholms stad

Täthetens utveckling i Stockholms stad

Ökad bebyggelsetäthet är en naturlig följd av en växande stad. Befolkningstillväxt och verksamheters expansion är historiskt de främsta orsakerna till att nya ytor tagits i anspråk för bebyggelse i huvudstaden. Husen har succesivt blivit allt högre och bebyggelseväven tvinnas allt tätare. Stadens växtkraft riktades under nära 750 år utåt. Idag är möjligheten att flytta kommungränsen utåt för ny byggbar mark marginell. Sedan millennieskiftet är Stockholms stads inställning därför ”Bygg staden inåt”. Nu står staden inför en historisk hög befolkningstillväxt och det höga bostadsmålet saknar tidigare motsvarighet. Det betyder en tätare stad.

Duellen: om Byggande och fysisk planering

Duellen: om Byggande och fysisk planering

Den 8 april på Fotografiska, i ett soldränkt Stadsgårdskajen i Stockholm, möter jag upp med Martin Willén som är biträdande stadsbyggnadschef på Örebro kommun och ansvarig för naturvård, fastigheter och exploatering, samt Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke. Anledningen är den Twitterdiskussion som uppstod mellan dem i samband med Ledaren som publicerades i DN 30 januari i år, där en ny bostadsreform skisseras i tre steg. Det första steget är att Skrota ränteavdraget och slopa flyttskatten, det andra att Avreglera hyresrätten och stärka låginkomsttagarna, det tredje att Minska statens krav och avskaffa kommunernas veto. Vem tyckte då vad?