Västerås

Rapport från FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 24/10 "Transporter/Logistik"

Ett av FFS Stockholm-Mälardalens verksamhetsmål 2011 är att utveckla verksamheten i övriga Mälardalen. Ytterligare ett steg i rätt riktning togs i och med genomförandet av denna mötesplatsen den 24/10 i Eskilstuna. Temat var Trafik/Transporter och Logistik. Petter Skarin, styrelsemedlem i FFS Stockholm-Mälardalen och normalt arbetande vid Eskilstuna kommun hade ordnat med mötesplatsen. Upplägget var följande: - Kortare föredrag av Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

- Gruppdiskussioner

- Mat och dricka, som Ramböll Eskilstuna/Västerås kontor bjöd på

- Kortare föredrag av Linnea Viklund, infrastrukturstrateg Västerås stad

- Gemensam diskussion

Gunnar Persson, Eskilstuna kommuns stadsbyggnadschef

Linnea Viklund, infrastrukturstrateg vid Västerås stad

Här är några av de saker som vi nämnde i diskussionen:

 • De allra flesta kommuner är väldigt lika – denna gemensamma problemställning borde kunna nyttjas bättre.
 • Är den övergripande regionala planeringen tillräckligt bra? Ett exempel är att efter att Vv/Trv började kräva medfinansiering har objekten blivit mer prioriterade och realistiska. Men måste det krävas medfinansiering för att komma dit? Och sen är frågan – prioriterar staten i sin tur rätt objekt?
 • Hur ser kommunernas mål/visioner/prioriteringar ut? Pratar vi samma språk och kommunicerar samma budskap? Det borde finnas mycket på att vinna att samarbeta!
 • När kommer nästa steg i "den tekniska revolutionen"? Realtidssystem och information, detektering m m som kan stärka och effektivisera transportsystemet?
 • Driftar vi rätt? Läggs pengarna på "rätt" objekt och enligt "rätt" prioritering i transportsystemet?
 • Det verkar vara lättare att bygga stora objekt än att jobba med mjukare åtgärder. Borde det tas fram bättre analyser av transportbehovet/transportsystem och lyssna lite mer finkänsligt? Kanske jobba mer med intrimningsåtgärder istället för att bygga så dyra nya vägar…?
 • Vi måste inse att hela samhället med dess normer och värderingar (konsumtion, bekvämlighet etc) påverkar resor och transporter.
 • För att nå våra mål måste vi jobba ännu mer med de ekonomiska styrmedlen.
 • Det krävs mod/att vara hårdhudad för att genomdriva de reformer som kommer fram av vårt mobilitets- och informationsarbete.
 • Vi måste paketera vårt budskap bättre och vi måste vara uthålliga och konsekventa med våra budskap och lösningar.
 • Hur kan beställare/uppdragsgivare ge konsulterna bättre ram för att hjälpa till att ta fram en hållbar lösning istället för den billigaste?

Tyvärr var vi inte så många som dök upp, enbart 8 stycken deltog. Men diskussionerna var ändå engagerade och intressanta. Det behövs fler mötesplatser där vi kan träffas och tillfälligt lägga våra respektive yrkesroller åt sidan, oavsett om vi är konsulter eller på beställarsidan, och diskutera sakfrågor. Ambitionen finns att ordna en kommande mötesplats i Västerås.