Umeå

PLAN nr 5 "The impact of culture"

Konferensen "The impact of culture" genomfördes i Umeå, Europas kulturhuvudstad, den 23-24 september. Konferensen fokuserade på hur kultur och kreativa företag kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Konferensen var ett samarrangemang mellan flera olika aktörer och projektleddes av Tillväxtverket. I syfte att skapa en heltäckande och tillgänglig dokumentation för en bredare publik än enbart konferensdeltagarna, gavs FFS i uppdrag att göra ett specialnummer av vår tidskrift PLAN. Nu finns PLAN nr 5 år 2014 att ta del av i sin helhet via Tillväxtverkets webbsida. Konferensen genomfördes på engelska, varför också dokumentationen är på engelska. Vill du läsa en kortfattad dokumentation på svenska så finns den att ta del av här.
impact+of+culture

 

FFS årsmöte i Europas kulturhuvudstad Umeå den 26/3

FFS nationella årsmöte år 2014 genomförs i Umeå den 26 mars. Umeå är en av Europas Kulturhuvudstäder detta år, mer info här.  I samband med årsmötet kommer seminarier och studiebesök arrangeras kring teman som:

  • kultur och stadsplanering,
  • kulturdriven tillväxt,
  • arkitektur,
  • kulturhuvudstäder, mm.

Boka den 26/3 redan nu och börja planera resan! En övernattning till den 27 mars rekommenderas för den som vill följa kvällsprogrammet. Vi börjar vid lunch den 26/3. Den 27/3 arrangeras det för kännedom en konferens i Umeå om transporter och logistik, som också kan motivera resan. Ytterligare information om programmet kommer inom kort på FFS webb, blogg, facebook. Vi kommer också informera via PLAN/ePLAN. FFS Umeå/Norrland är lokal arrangör.

Umeå

FFS Umeå bjuder in till samhällsplaneringsluncher

FFS Umeå bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under våren 2013.

Stad i förändring: Bevara – Förändra – Förnya

(14 februari  Föreningens årsmöte med tema om "Umeå kulturhuvudstadsår 2012" Fredrik Lindegren)

15 mars  "Umeås utmaningar! -tillväxt, byggande och arbete". Annalena Löfgren, Umeå kommun

12 april  "Hållbarhetscertifiering av stadsdelar – green wash eller gör det någon nytta?" Ann-Kristin Karlsson, Sweden Green Building Council

24 maj  "Staden som kuliss eller staden som huvudrollsinnehavare" Ola Nordebo, Politisk chefredaktör VK

Plats och Tid

Norrlandsoperan kl 11.30

Vi inleder med lunch och samtal vid borden. Seminariet startar kl 12.00. Arrangemanget beräknas sluta kl 13.

Frågor?

Hör av dig till Anna Gemzell (anna.gemzell@trafikverket.se) eller Royne Söderström (royne.soderstrom@umea.se).

Stadsbyggnadsdialogen - Del 8 - Forskarperspektiv: Lars Westin

Detta blogginlägg är en del i en sammanhållen serie blogginlägg som redovisar kunskap som framkommit inom nätverket Stadsbyggnadsdialogen. Föreningen för samhällsplanering (FFS) har varit med och hjälpt till och dokumenterat nätverkets aktiviteter och hjälper nu till med att sprida erfarenheterna på olika sätt. Läs mer om bakgrund, syfte och vilka som ingått i nätverket Stadsbyggnadsdialogen i det inledande blogginlägget här. Där framgår också hur vi lagt upp denna serie om totalt 19 stycken blogginlägg.     Blogginlägg 8-12 redovisar olika forskares perspektiv på medborgardialoger. Dokumentationen i detta inlägg baserars på en presentation av Lars Westin, professor i regionalekonomi och verksam vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) på Umeå Universitet. Lars Westin deltog vid Stadsbyggnadsdialogens nätverksmöte i Umeå den 28 oktober 2011.

Dialogen om staden bygger socialt och ekonomiskt kapital

Staden är en social organism, där diskussionen om dess historia, nu- och framtid är något helt avgörande. En dialog om staden mellan olika aktörer bygger kunskap och skapar kontakter, det vill säga bygger socialt/humant/kulturellt kapital. Denna dialog skapar en insikt om vilka stadens utvecklingsbehov är, vilket i sin tur kan leda till reala investeringar som på sikt bygger det för staden så viktiga fastighetskapitalet. Dialoger och diskussioner om staden bygger därmed både socialt och ekonomiskt kapital, vilket står för en betydande del i stadens sociala och ekonomiska hållbarhet.

I Umeå har debatten om stadens utveckling pågått länge – den intensifierades efter branden 1888. Begreppen för att karaktärisera staden har varit många: Militärstad, Skolstad, Administrativ centrum, Björkarnas stad, Universitetsstad, Det röda Umeå, Veganstaden, Kulturstad. Staden har inte alltför sällan dragit till sig utopister, radikala och frisinnade. Det är just dessa svängningar och denna typ av diskussioner om vad staden ska vara som bygger olika former av kapital. I jämförelse med många andra norrländska städer har Umeå idag ett starkt fastighetskapital. Många norrländska städer omges av stora naturresurstillgångar, men man behöver idag inte bo i Norrland för naturresursernas skull. Norrland och Sverige som helhet skulle lika gärna kunna fungera som oljeplattformar. Behövlig arbetskraft kan flygas in från Centraleuropa. ”Gruvor” skapar idag av nödvändighet inga nya städer – som de gjorde under Kirunas tid då kommunikationsmöjligheterna var mycket sämre. Städer handlar istället om att få till ett attraktivt värdeskapande, där dialogen har en central roll som genererare av ett socialt och kulturellt kapital. Delaktighet är en viktig nyckel till hållbar stadsutveckling.

Lars Westin

Lars Westin

Många aktörer och diskussioner – nya former för med- och strukturskapande behövs

Viktiga aktörer i diskussionen om stadens framtid är boende, företagare och fastighetsägare. De har alla på sitt sätt ”investerat” i staden och vill få en avkastning på sin investering. De har tagit olika stor risk men vill alla få en kollektiv nytta i form av en attraktivare stad. Eftersom dialoger bygger ekonomiska värden och skapar attraktivare städer är det viktigt att skapa och vidmakthålla olika arenor där diskussionen om stadens då-, nu- och framtid kan ske. En kommunal organisation har dock inte resurser och bör inte heller vara med överallt i dessa samtal.

Kommunala dialogers upplägg är ofta ojämlika. Det är kommunen som bjuder in till medborgardialoger vilket innebär att de också bestämmer ramarna för dessa samtal. Vi behöver komma bort från det uppifrån styrda och istället bilda nya organisationer för med- och strukturskapande. Kommunen är bara en av alla stadens intressenter men oftast den som har och tar initiativet. Privata fastighetsägarna saknas ofta i dialogen i de mindre städerna. När de hörs är det dessvärre ofta endast utifrån ett kortsiktigt egenintresse. Men undantag finns.

Boende kan föra dialog genom att bilda opinion för olika investeringar eller konsumtion, vilket är tämligen riskfritt eftersom de enbart investerar tid och inte egna pengar i sina processer. Kommunerna kan bli bättre på att samverka med lokala intressen. På landsbygden finns det exempelvis ofta samfälligheter som t.ex. vägföreningar där människor möts och för en diskussion om utvecklingsfrågor. I staden finns det inte liknande mötesformer baserade på samverkande fastighetsägare, som på landsbygden. Så hur möter man sina grannar i staden? Ett exempel är att bygga vidare på de föreningar som finns för stadsodling. I Umeå finns det också många alternativföreningar som exempelvis musikrörelse och veganrörelse. Men eftersom detta är en del i att bygga ekonomiska värden så måste man då också se över former för insatser och för avkastning. Hur ska föreningar/aktivister ersättas för att vara med och bygga stadens sociala kapital som är till nytta för alla aktörer? Det handlar om att synliggöra deras resultat, vilket idag är mycket avgörande för exempelvis ungdomars engagemang. Staden blir aldrig rättvis, men diskussionen om utnyttjandet av stadens kommuner och deras skatteintäkter måste utgå ifrån den demokratiska principen om ”en person, en röst”, oberoende av olika kapitaltillgångar hos den enskilde skattebetalaren.

Medborgardialoger ska givetvis fortsätta att föras och uppmuntras och insikten om att de ingår i ett större uppdrag om att bygga sociala och ekonomiska värden behöver öka.

Stadsbyggnadsdialogen - Del 7 - Kommunala erfarenheter: Umeå

Detta blogginlägg är en del i en sammanhållen serie blogginlägg som redovisar kunskap som framkommit inom nätverket Stadsbyggnadsdialogen. Föreningen för samhällsplanering (FFS) har varit med och hjälpt till och dokumenterat nätverkets aktiviteter och hjälper nu till med att sprida erfarenheterna på olika sätt. Läs mer om bakgrund, syfte och vilka som ingått i nätverket Stadsbyggnadsdialogen i det inledande blogginlägget här. Där framgår också hur vi lagt upp denna serie om totalt 19 stycken blogginlägg.     Blogginlägg 2-7 redovisar kommunala erfarenheter. Detta redovisades i Umeå vid Stadsbyggnadsdialogens nätverksträff den 28 oktober 2011. Dokumentationen baserars dels på en presentation av Ida Östensson, Crossing boarders och Hanna Nyberg, ungdomsombud Umeå kommun dels på en presentation av  gatuchef  Karin Isaksson, Umeå kommun.

Drömmen om en skatepark

Under en skatefestival som skateföreningen i Umeå ordnande väcktes drömmen om en skatepark. Föreningen kontaktade kommunen och berättade om sina idéer. Kommunen ordnande en så kallad tyckardialog bestående av ett frågeformulär med öppna frågor för att undersöka behovet av en park. 800 ungdomar deltog. Av dessa svarade en fjärdedel att de ville ha en skatepark. Förutom tyckardialogen fanns en Facebooksida som man bland annat använde för att bjuda in till ett fysiskt möte. Kommunen tog beslut om att en designgrupp skulle skapas. Alla unga som var intresserade fick anmäla intresse för att delta. En grupp med tio representanter för olika skateåkare – bland annat skateboard, inlines, BMX – bildades. Visionen var att skapa en park utifrån alla skateåkares behov. Efter önskemål från gruppen involverades en proffsdesigner, New Line, i projektet. Designgruppen tog fram skisser som sedan presenterades på umeaskatepark.bloggsida.se som ett visionsförslag.

För att utveckla visionen gjordes en omröstning via ”Apberget”, en webbsida döpt efter en torgplats i Umeå. Designgruppen bjöd in till visionsträffar med elev- och ungdomsrådet samt snowboard-, streetbasket- och parkourgrupper. Visionen lades fram för kulturnämnden i Umeå som tog ett beslut om att avsätta elva miljoner kronor för genomförandet. Ett stormöte organiserades dit allmänheten bjöds in för att konkretisera visionen. Träffarna med designgruppen pågick tills parken var färdigställd och även en tid efteråt, för att ta reda på om parken uppfyllde den uppsatta visionen.

IMAG0052

Umeå har på stadshustorget valt att placera en byggnad som kan användas för olika medborgardialoger. Byggnaden är också en del av kulturhuvudstadssatsningen år 2014.

Dialog i mindre projekt

Ambitiösa medborgardialoger bedrivs ofta i projektform, men det är svårt att orka med samma ambitiösa dialog till vardags och i de små projekten. Det finns inga formella krav kring dialog när det gäller park och gata, men kommunerna vill ändå ge medborgarna chansen att tycka till. Hur kan man effektivisera denna process, så att medborgarna ändå känner att de kan få vara med och påverka?

I samband med att Hagaparken i Umeå skulle utvecklas satte kommunen upp skyltar i parken om att det pågick en dialog kring förändringen av platsen. Skyltarna hänvisade till Umeå kommuns webbplats där man kunde lämna synpunkter. På webben fanns ett enkelt verktyg där invånarna kunde skriva synpunkter och besvara en enkät. Det fanns en rullgardin för att gruppera synpunkter, men det var också möjligt att skriva fritext. Det här var ett försök från kommunens sida som man nu utvecklar.

Reflektion och lärande från exemplen i Umeå

Processen och utvecklingen av en ny skatepark i Umeå blev väldigt lyckad. Lärdomar från processen är att det är bra med en ung projektledare om man vill nå en ung målgrupp. Man bör också arbeta brett och arrangera både fysiska träffar och nätdialoger. Genom att ha olika former för samtal och arbeta med olika målgrupper (föreningar, fritidsgårdar, särskilt inbjudna) så når man även de som inte själva söker upp forumen. Det är också viktigt att skapa möten mellan unga och makthavare där de unga berättar med egna ord. För att behålla förtroendet är det viktigt att hålla ungdomarna uppdaterade om allt och vara ärlig med hur processen går.

I exemplet Hagaparken fick kommunen inte in så många förslag via webbsidan som de hade hoppats på. En orsak till detta kan vara att dialogen kom igång relativt sent i processen och att invånare kan ha upplevt att det fanns liten möjlighet att påverka. Kommunen tror dock fortfarande på modellen och är medvetna om att det behövs nya och effektiva former för dialog i vardagsprojekt.