Norrköping

Stadsbyggnadsdialogen - Del 5 - Kommunala erfarenheter: Norrköping

Detta blogginlägg är en del i en sammanhållen serie blogginlägg som redovisar kunskap som framkommit inom nätverket Stadsbyggnadsdialogen. Föreningen för samhällsplanering (FFS) har varit med och hjälpt till och dokumenterat nätverkets aktiviteter och hjälper nu till med att sprida erfarenheterna på olika sätt. Läs mer om bakgrund, syfte och vilka som ingått i nätverket Stadsbyggnadsdialogen i det inledande blogginlägget här. Där framgår också hur vi lagt upp denna serie om totalt 19 stycken blogginlägg.     Blogginlägg 2-7 redovisar kommunala erfarenheter. Detta redovisades i Norrköping vid Stadsbyggnadsdialogens nätverksträff den 15 mars 2012. Dokumentationen baserars dels på en presentation av Jackie Leiby och Tina Bosnjak Erixon, planarkitekter på Norrköpings kommun.

 Lindö strand, Kneippen Syd och Svärtinge centrum

Lindö strand är en småbåtshamn i behov av förnyelse och förtätning. För att nå boende och brukare i området arrangerades en tvådagars idéverkstad med bland annat inspirationsföreläsningar och områdesvandring. Både planerare och politiker deltog, vilket skapade en tyngd åt mötet. Detta blev också en chans för de verksamma i området att delge sina synpunkter. Även en enkätstudie genomfördes.

Den nya stadsdelen Kneippen Syd ligger ca 2 km sydväst om Norrköpings centrum och ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med blandad bebyggelse. Tre workshops genomfördes för att få in synpunkter och underlag till fortsatt utvecklingsarbete. Barn och unga involverades i planeringsarbetet.

För att få bättre underlag om utveckling av Svärtinge centrum och Svärtingehus skola, ca 5 km nordväst om Norrköpings centrum genomförde kommunen en enkätundersökning som skickades ut via direktreklam. Totalt deltog 207 personer i enkäten och majoriteten önskade mer service och fler funktioner i centrum.

Reflektion och lärande från exemplen i Norrköping

En sammanfattning av lärdomar från de tre olika samrådsförfarande har gjorts. Fördelarna med att genomföra en idéverkstad eller en workshop jämfört med ett traditionellt samråd var att det skapade ett aktivt deltagande tidigt i processen. Det blev ett engagemang för förändringen bland deltagarna och ett utbyte mellan dem där de fick ta del av varandras åsikter. Konstruktiva idéer kom in vilket utgjorde ett bra underlag för fortsatt arbete. Det skapades också personliga kontakter mellan boende, verksamma, politiker och planerarna. Det blev en riklig dokumentation att ta med in i det fortsatta arbetet.

Nackdelarna med metoden att genomföra en idéverkstad var bland annat att det, genom att initiera en sådan ambitiös dialog, skapades förväntningar som det kan bli svåra att leva upp till i ett genomförandeskede. Det var också svårt att formulera enkätfrågor så att man fick in relevant information för arbetet. Olika frågor lyftes av boende respektive brukare av platsen, vilket ställde frågor kring hur man ska värdera olika gruppers önskningar. Det innebar också höga kostnader och tog mycket tid i anspråk.

Vinnarna i Europan 11

Vi har missat att uppmärksamma att tävlingen för unga europeiska arkitekter, Europan, nyligen har avgjorts. Bakgrund till Europan Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här. och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Sveriges Arkitekter är svensk huvudman för Europan.

Europans syfte Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan 11 I Sverige hade fyra platser valts ut för årets tävling - Simrishamn - Norrköping - Nynäshamn - Malmö

Efter två intensiva jurysessioner i Stockholm enades juryn om att premiera 11 av de 149 inlämnade förslagen. Läs mer och ladda ner pdf versioner av förslagen här nedan. En lista på alla vinnare i Europa har publicerats på Europans internationella webbsida.

Simrishamn Tomten i Simrishamn ligger i direkt anslutning till den gamla stadskärnan, och består ett tidigare sjukhusområde och en kustremsa mot Östersjön. Uppgiften är att planera för ett stadsområde med nutida arkitektur som samtidigt anknyter till traditionen av den befintliga staden, samt att utveckla ett rekreationsområde längs kustremsan.

På tomten i Simrishamn så delade juryn ut två första pris. SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga belönades tillsammans med TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga

TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

Norrköping Tomten i Norrköping ligger mellan det karaktärsfulla 60-talsområdet Vilbergen och naturreservatet Vrinneviskogen. Tomten är idag starkt påverkad av den överdimensionerade leden Gamla Övägen. Uppgiften var att skapa ett område som kan omformulera vägens betydelse, och skapa en god boendemiljö och genomsläpplighet av naturen.

I Norrköping fick förslaget DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman första pris. IC311–Synapcity lett av Matteo Cesare Parini fick ett andra pris och projektet GO646 - Living in the Infravillas av Carlo Alberto Tagliabue, Nicola Brenna, Marcello Bondavalli och Virginia Ortalli belönades med ett hedersomnämnande.

DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman

Nynäshamn Tävlingstomten I Nynäshamn är en dåligt utnyttjad idrottsplats som ligger i en sänka mellan centrala Nynäshamn och området Estö. Tomten ska planeras så att de närliggande områdena knyts ihop till en helhet. Eftersom platsen hotas av översvämning kan ingen permanentbebyggelse skapas. Därför skulle uppgiften lösas genom att skapa ett varierat aktivitetsområde.

I Nynäshamn så valde juryn att premiera förslaget UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer med ett förstapris. Ett andrapris delades ut till IT111-Too Big Square av Gaétan Brunet, Antoine Espinasseau och Chloé Valadié.

UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer

Malmö Tävlingstomten ligger i området Holma i Malmö. Holma är ett 60-talsområde som låg i stadens utkant innan utbyggnaden av Hyllie tog fart. Tävlingsuppgiften bestod av att skapa ett nutida tillägg till Holma som dels kan försörja hela området socialt, men också bidra till att skapa en kontinuitet i stadsrummet.

I Malmö delade juryn ut två andrapristagare och två hedersomnämnande. Förslaget ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom delade andrapriset med GV111- Greenish Village av Johan Ahlquist, Urban Skogmar och Carlos Martinez. Hedersomnämnande delades ut till ZL433-Puzzling Holma av John Andersson, Simon Klamborn och Elinor Andersson samt BA585-Staging Holma av Nadine Aschenbach, Helen Runting och Maja Claesson.

 ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom