Linköpingsbo2016

Stadsbyggnadsdialogen - Del 3 - Kommunala erfarenheter: Linköping

Detta blogginlägg är en del i en sammanhållen serie blogginlägg som redovisar kunskap som framkommit inom nätverket Stadsbyggnadsdialogen. Föreningen för samhällsplanering (FFS) har varit med och hjälpt till och dokumenterat nätverkets aktiviteter och hjälper nu till med att sprida erfarenheterna på olika sätt. Läs mer om bakgrund, syfte och vilka som ingått i nätverket Stadsbyggnadsdialogen i det inledande blogginlägget här. Där framgår också hur vi lagt upp denna serie om totalt 19 stycken blogginlägg.     Blogginlägg 2-7 redovisar kommunala erfarenheter. Detta redovisades i Linköping vid Stadsbyggnadsdialogens nätverksträff den 15 mars 2012. Dokumentationen baserars dels på en presentation av Jonathan Terner, planerare Linköpings kommun dels på en presentation av Johanna Rebillion, kommunikatör vid Linköpings kommun.

Ny översiktsplan för Linköping

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Linköping pågick under fyra år, mellan 2006-2010. Kommunen bestämde tidigt att genomföra en ordentlig medborgardialog. Inledningsvis genomfördes ett seminarium med hela kommunfullmäktige där två övergripande målsättningar togs fram: Den attraktiva staden och en hållbar stad. Mellan april- augusti 2008 genomfördes ett samråd med bland annat en utställning på stadsbiblioteket. De arrangerades också möten på Stora torget i Linköping. En installation var uppbyggd i form av ett antal stora byggställningar som var och en hanterade olika teman i planen. Det fanns ett runt ståbord i mitten med en plankarta inklistrad på. Installationen väckte nyfikenhet och lockade till sig mycket folk och kartan var ett lyckat pedagogiskt hjälpmedel i samtalen. Tjänstemän bemannade platsen varje dag, och tidvis var även politiker närvarande. Sammanlagt passerade 26 000 personer genom installationen under de tre veckor som den varade. Förutom dessa insatser genomfördes också cirka 30 informationsmöten samt möten i stadsdelscentrum för att öka möjligheterna att nå fler grupper och organisationer än de som vanligen kom till samrådsmötena.

Linköping

För att underlätta förståelsen av de huvudteman som översiktsplanen behandlade, som till exempel ”En rundare stad”, ”Lägre andel biltrafik” och ”Utveckla grönområden” tog kommunen fram pedagogiska bilder. En rundare stad visualiserades genom att visa hur Linköping skulle gå från att vara ”en banan”, till att bli ”en apelsin”.

Den lokala pressen gav bra draghjälp genom en artikelserie kring arbetet Den nya översiktsplanen blev antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 2010.

Linköpings Bo2016

Linköpingsbo2016 är Linköpings bidrag till att utveckla och visa upp svensk samhällsbyggnad. Bakom initiativet står utöver kommunen även kommunala bolag samt privata bygg- och fastighetsbolag. Linköpingsbo2016 består av tre delar. Det handlar initialt om att utveckla nya processer för dialog/samverkan som resulterar i en faktisk samhällsbyggnadsinsats i form av en ny stadsdel vilken i sin tur kommer utgöra basen för en större expo år 2016. Den utveckling av nya processer för dialog/samverkan som påbörjats innebär att se hur ett större antal processer tidsmässigt kan löpa parallellt. Hur processen för planering/finansiering kan kombineras med processen med bygg- och fastighetsbolag, processen för delaktighet för medborgare, samt processen för information och kommunikation. Den faktiska platsen i Linköping är idag en lucka i stadsväven som med en ny stadsdel bättre knyter ihop universitetsområdet med staden. Samtidigt är det en plats som idag inte nyttjas och som många därför inte har en stark relation till. För att skapa ett intresse för en delaktighet bland medborgare har därför nya grepp påbörjats. Strategin handlar om att utveckla en berättelse (storytelling) som har en sådan kraft att den fungerar som en ”snackis” mellan människor i Linköping och därmed skapar en nyfikenhet att delta. I strategin ingår därefter att på nya sätt visualisera den nya platsen. Strategin ska genomföras med hjälp av olika aktiviteter som sociala medier och evenemang. En webbplats finns uppe Ett första evenemang som skapade stort intresse var att arrangera en namntävling för den nya stadsdelen. Första pris var en Ipad, vilket troligen var en anledning till att över 1000 tävlingsbidrag kom in. Den nya stadsdelen ska heta Vallastaden.

Linköping_2

Reflektioner och lärande från exemplen i Linköping

Mötena om översiktsplanen på Stora Torget blev mycket lyckade och genuina kontakter mellan invånare, politiker och tjänstemän skapades. Installationen och de pedagogiska bilderna ökade förståelsen och gjorde det roligt för folk att delta. Torget var också en bra plats då det passerade mycket olika typer av folk. Det i kombination med en omfattande uppsökande verksamhet ledde till att man nådde ut brett. I arbetet med Linköpingsbo2016 lade man ned mycket tid på att få upp intresset för deltagande i planeringsprocessen genom bland annat ”storytelling”, en attraktiv hemsida och events för att uppmärksamma platsen och planeringsarbetet.

I båda fallen från Linköping har media spelat en positiv roll. Synen på och upplevelsen av en plats formas bland annat av allt det som sker på platsen och hur den kommunala verksamheten bedrivs, men också bilden av hur den kommunala verksamheten bedrivs. Denna bild skapas bland annat av möten mellan människor, marknadsföring och medierapportering. För att som kommun själva kunna påverka bilden och upplevelsen behövs bland annat ett strategisk och långsikt kommunikationsarbete, ett tydlig samordnat budskap och proaktiva mediarelationer. Mediarelationer är därför en viktig del av ett dialogarbete.