Illmar Reepalu

FFS råd genomförde sitt första möte idag

FFS bildade formellt i samband med årsmötet 2013 ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:

■ Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år

■ Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år

■ Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år

■ Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år

■ Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)

■ Bengt Andersson, FFS ordförande 2013

Rådet genomförde ikväll sitt första möte. Mer detaljerade minnesanteckningar kommer att tas fram och vidareförmedlas på olika sätt tillbaka till föreningens olika verksamheter. Här nedan några enkla strecksatser från diskussionen:

  • Samhällsplanering är viktigt, och FFS spelar en viktig roll - men behöver också förändra sig för att bli mer intressant för en bredare grupp engagerade människor i samhället. Att skapa nytta/vara relevant för fler.
  • Det handlar för FFS  om att bli intressant både utifrån det offentliga och det privata perspektivet, utifrån tjänstemannaperspektivet och det politiska perspektivet, det handlar också om att föra en diskussion om frågor som är intressant för en breadre gruppering av engagerade samhällsmedborgare
  • Debatten om samhällsplaneringens betydelse är idag ofta för enkelriktad/enfrågebaserad, och rymmer inte den komplexitet som samhällsplaneringsprocessen faktiskt innebär utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv. Om FFS vill bli mer synliga i debatten så måste man ställa sig frågorna: Vilken debatt? Var förs den debatten? Hur kommer vi in i den debatten?
  • I flera av diskussionerna betonades översiktsplanens roll som strategiskt/politisk styrdokument. Många av de kommuner vi idag anser vara framgångskommuner, arbetar på ett seriöst sätt med sin översiktsplan. Det handlar dock om att avväga vilka frågor man hanterar respektive inte hanterar i en översiktsplan.
  • Det är märkligt med den fokusering som idag finns vid detapljplanen, det är planeringsinstrumentet/verktyg för att hantera och lösa konflikter - medan debatten idag snarare påstår att verktyget i sig självt, detaljplanen, skapar konflikter.
  • Rådet önskar att FFS i högre grad kunde bli ett forum för att a) fånga upp internationella erfarenheter. Inte bara intressanta internationella exempel utan snarare utvärderingserfarenheter av dessa exempel b) tydlligöra de senaste forskningsresultaten på ett mer populärvetenskapligt sätt c) diskussion om flernivåstyrning: lokalt-regionalt-nationellt d) diskutera att göra det alla talar om: att stadsomvandla i den bebyggda miljön f) diskutera den svåra frågan som många kommuner står inför i sin planering: att avveckla
  • Det råder en slags historielöshet i mycket media avseende samhällsplaneringsfrågorna, här kan FFS genom sin tidskrift PLAN som utkommit sedan 1947 gräva djupare i arkiven och lyfta fram tidigare presenterad kunskap. Många frågor är på intet sätt nya.
  • FFS bör överväga att skapa någon form av nationell konferens i januari/februari 2015.
  • FFS bör överväga att i ännu högre grad koppla samman ett uttalat tema, som går igen i PLAN-Sociala medier-Lokala mötesplatser

Detta var ett axplock nedtecknade direkt efter mötet. Vi kommer att på olika sätt försöka återkoppla kring detta. Nästa möte i FFS råd kommer att genomföras den 1 december 2014.