Förtätning

Hur tätt är rätt?

Hur tätt är rätt?

En stad är mer än bara bostäder och måste handla om människorna som lever, verkar och besöker staden. När Boverket nu skriver upp prognosen för byggbehovet i Sverige så blir frågan om den täta staden och orten allt mer brännande. Mirja Ranesköld, planeringsarkitekt på Boverket och projektledare för skriften Rätt tätt, varnar för att det finns risk att sådant som ljus, ljud, plats för samhällservice och det allmänna utrymmet mellan husen kan hamna i skymundan om förtätningen inte görs på rätt sätt.

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 31/1 "Hur förena grönytor och förtätning"

FFS Stockholm-Mälardalen inbjuder till en öppen och kostnadsfri mötesplats på temat: Hur kan vi förena behovet av grönytor med förtätning? Mötesplatsen arrangeras i Tyréns lokaler på Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Slussen.  Vi önskar att ni anmäler er, gärna innan den 23/1, på email ffs.stockholm@planering.org Frågeställningar kring mötesplatsens tema: Hur ska man planera för gröna ytor? Vilken natur ska vi prioritera och vilken roll ska naturen ha i städerna – kopplat till behovet av förtätning? Hur kan det gröna värderas i förhållande till andra markintressen? Hur kan gröna ytor bli en del av stadsplaneringen? Vad betyder det gröna i stadslandskapet för klimat, ekosystemtjänster, sociala och kulturella nyttor?

Upplägg av mötesplatsen

  • Alexander Ståhle, Spacescape AB Alexander är landskapsarkitekt LAR/MSA och teknisk doktor. Alexanders avhandling hade namnet ”Compact sprawl” och han har i en rad olika publikationer hanterat frågor som rör förtätning och grön/parkstruktur.
  • Tomas Saxgård, Landskapslaget AB Tomas är landskapsarkitekt LAR/MSA. Tomas har lång erfarenhet av dessa frågor och kommer visa på konkreta exempel på kommunala grön-och parkplaner.
  • Maria Borup, Tyréns AB Maria Borup arbetar som planarkitekt och har av Stockholm läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) varit engagerad i kartering av grönytor i de regionala stadskärnorna.
  • Paneldiskussion / Frågestund Emilie Gullberg, FFS, är moderator och leder den avslutande fråge- och diskussionsstunden.
  • Mingel med tilltugg Tyréns bjuder på dricka och tilltugg.

I anslutning till mötesplatsen kommer FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte att genomföras.