EU projekt

Fyllda av energi – nu drar SPECIAL igång!

Nu är det helt klart med finansieringen av SPECIAL. Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är svensk partner i det europeiska utvecklingsprojektet SPECIAL som handlar om att utveckla och introducera metoder och planeringsverktyg för att integrera hållbara energiaspekter i den fysiska planeringen samt kompetensutveckla svenska planerare. Tidigare var det redan klart att EU via programmet Intelligent Energy Europe finansierar 75 procent av den svenska budgeten på totalt 297 000 euro (cirka 2,5 miljoner kronor) över tre år. Den 16 april meddelade Energimyndigheten att FFS ansökan om resterande 25 procent hade bifallits. Under vecka 17 reser FFS projektledare Mats Johan Lundström tillsammans med en av projektets två seniorkonsulter, Ulf Ranhagen (den andra är FFS f d ordförande Carl-Johan Engström), till London för ett första projektmöte. Förutom att planera projektets innehåll och utveckling kommer man att ta del av brittiska kunskaper och erfarenheter om hur energifrågorna kan integreras i samhällsplaneringen. I maj kommer projektpartners från de sju övriga EU-länderna till Stockholm och Malmö för att ta del av svenska erfarenheter och angreppssätt.

Tillsammans ska projektpartners ta fram och utveckla en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank med olika metodik, processupplägg och planeringsverktyg som sedan ska kunna introduceras på respektive hemmaplan.

- Vi hoppas kunna ta hem, anpassa och presentera angreppssätt från olika deltagande länder till svenska planerare, men även förmedla svenska framgångsrika koncept till våra europeiska partners, säger FFS projektledare Mats Johan Lundström.

I Sverige samarbetar FFS med olika regionala aktörer som har en bra kontaktyta mot svenska kommuner och planerare.Idag finns överenskommelser med GR (Göteborgsregionens Regionförbund) och Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stockholms läns landsting TMR samt KTH. Diskussioner förs även med regionala aktörer i norra Sverige. Dessa regionala aktörer är även med och ger input till utvecklingen av kompetensutvecklingspaket för respektive region. Tanken är sedan att FFS tillsammans med de regionala aktörerna genom att introducera metodik och verktyg ska stötta kommunala planerare med att komma längre i sin planering vad gäller hållbar energiförsörjning och –användning kopplat till transport- och bebyggelseutveckling. Detta kommuninriktade arbete kommer att påbörjas våren 2014.

- Innehållet i det svenska SPECIAL-projektet bygger på metodik och planeringsverktyg som utvecklats inom Energimyndighetens projekt Uthållig kommun under många år, men med ny input från våra europeiska partners, säger Mats Johan Lundström. Han ser SPECIAL som en möjlighet för kommuner som inte deltagit i Uthållig kommun att få stöd i deras energi- och hållbarhetsarbete.

Utvecklingen av SPECIAL kommer successivt att rapporteras på planering.org och FFS andra digitala kanaler fram till projektets avslutning våren 2016.

Faktaruta: SPECIAL

Namnet              

Förkortning av Spatial Planning and Energy forCommunities in All Landscapes

FFS projektledning

Mats Johan Lundström, mats.lundstrom@abe.kth.se, 0733-423636

Lead partner

Town & Country Planning Association (England)

Övriga partners

  • Irish Planning Institute
  • Hungarian Knowledge Centre
  • The Organisation for the Masterplan and Environmental Protection of Thessaloniki (Grekland)
  • German Institute of Urban Affairs
  • Provincial Government of Styria