Planeringsbloggen

FFS summerar år 2014

FFS summerar år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av verksamheten år 2014, det 67:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2013 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2015, men först uppföljning av år 2014:

PLAN nr 2 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 2 år 2014 har i förra veckan skickats ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Landsbygd i utveckling”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Innehåll och författare i nr 2: Ledare

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Vision Surahammars centrum

Tema Landsbygd

 • Landsbygdsutveckling i en industrikommun, Stig Henriksson
 • Kan en gemensam vision skapa positiv utveckling?, Patric Åberg
 • Starkare landsbygd genom att satsa orättvist, Anna Lindh Wikblad
 • Vinnare och förlorare i kampen mellan regionerna, Nordregio
 • De ungas flykt till städerna, Charlotta Mellander
 • Har trenden vänt? Om flyttning till och från den svenska landsbygden, Emma Lundholm, Svante Karlsson
 • Holländska livsstilsmigranter i Bergslagen, Marco Eimermann
 • Är turismen räddningen?, Lotta Hedberg
 • De små orternas dilemma, Carl-Johan Engström

Intervju

 • David Molander, konstnär

Recension av böcker

 • Gåturer-metod för dialog och analys
 • Att resa rätt är stort, att resa fritt är större - Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor
 • Det förflutna i framtidens stad

Debatt

 • Peter Sörensen, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, har skrivit ett öppet brev till Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad
 • Replik av Regina Kevius
 • Josefina Syssner, forskare och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier: På jakt efter en politik för kommuner som krymper

PLan nr 2 år 2014

FFS sociala medier - bakgrund, strategi och utkast till publicitisk idé

Ett längre blogginlägg som försöker ge en beskrivning av bakgrund, strategi och publicistisk idé kring FFS sociala medier, med anledning av att vi söker en redaktör/biträdande redaktörer. Bakgrund om FFS sociala medier

Frågorna om en föreningens informationskanaler/sociala medier för att nå ut med information till sina medlemmar är av yttersta vikt och har under årens lopp diskuterats vid flera tillfällen. Föreningens viktigaste informationskanal är tidskriften PLAN. Föreningen har också, sedan ett antal år tillbaka, följande digitala informationskanaler: en webbplats, en blogg, en facebooksida, men även en youtubekanal, wikipediaord, linkedin-forum.

Det arbete som påbörjats under 2011 avseende att utveckla föreningens digitala informationskanaler har varit framgångsrikt, men också nödvändigt och viktigt utifrån en rad olika aspekter. Först och främst en nödvändighet för att se till att de har en relevans och aktualitet, men även att möjliggöra en snabbare information/kommunikation till och mellan föreningens existerande medlemmar. De digitala informationskanalerna som är tillgängliga för alla spelar med all sannolikhet också en allt viktigare roll i både rekryteringen av nya medlemmar och aktörer som är intresserade av att annonsera via föreningen.

Samtidigt som arbetet under 2011 med att utveckla föreningens digitala informationskanaler varit framgångsrikt med att bygga upp och förnya, så är det nu mycket viktigt att ta nästa steg och bygga en starkare organisation. Inriktning bör vara att involvera fler medlemmar som kan göra små insatser och på så sätt totalt sätt skapa ett intressant och relevant innehåll.

Framtagande under 2011 av strategi och prioritering av FFS sociala medier

Arbetsutskottet som utarbetade strategin under 2011 föreslog följande prioritering av de digitala informationskanalerna, vilket dåvarande styrelse ställde sig bakom:

Webbplats, www.planering.org, föreningens centrala stomme i sin digitala informationsspridning, med material både för FFS medlemmar och icke medlemmar

Blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/ bibehålls av praktiska skäl för att kunna nyttjas till att presentera längre text- och bildinlägg ex. PLAN artiklar. Möjligt att kommentera/diskutera. Öppet även för potentiella medlemmar. Prenumeringsbart.

Facebooksida, www.facebook.com/planering, föreningens huvudsakliga sociala/kommunikativa medium för nyheter, inbjudningar till arrangemang, möjlighet att kommentera/diskutera mm. Öppet även för potentiella medlemmar.

Layoutat elektroniskt nyhetsbrev FFS ePLAN, med information enbart till FFS medlemmar. Bör på sikt komma ut med ca 10 nr per år. Utvecklas i nära samspel med PLAN:s redaktion.

Tanken var att föreningen inte skulle sprida informationen på för många digitala kanaler/sociala medier, utan att de kanaler man prioriterar har ett flöde av aktuella nyheter. Prioriteringen innebar att den youtubekanal och de wikipediasidor med orden ”Samhällsplanering” och ”Föreningen för Samhällsplanering” som föreningen startat upp bör bibehållas, men inte skulle vara någon prioriterad verksamhet.

Strategin som arbetsutskottet föreslog och styrelsen ställde sig bakom innebar att fokusera på dessa fyra digitala informationskanaler och så långt som möjligt länka sinsemellan dessa i syfte att skapa en samhörighet och en ökad trafik. Strategin innebar också ett ökat samspel med föreningens viktigaste informationskanal, PLAN, liksom ett nära samspel med föreningens olika lokalavdelningar.

Det tydliggjordes redan då att strategin samtidigt behöver vara flexibel, nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Utkast till gemensam publicistisk idé för FFS sociala medier

Föreningen för samhällsplanering ska enligt stadgarna, portalparagrafen, ha följande syfte:

”Föreningen har till uppgift att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell kunskap.”

Denna paragraf rymmer också mycket av den publicistiska idé som borde finnas för föreningens digitala kanaler/sociala medier:

- Samhällsplanering. Planeringen, förberedelse inför handling, av samhällen dvs samhällsplanering är till sin natur mycket bred och omfattar många sakområden. Detta bör poängteras att det inte bara innebär fysiska sakområden även om denna dimension är särskilt intressant.

- Samhällsplaneringens mål/medel. Mål i form av en hållbar utveckling av samhällen. Olika nya metoder och arbetssätt liksom lagstiftningens ramverk. Både plan och process.

- Sakkunnig behandling. Inläggen från föreningen bör vara neutrala, utan att ta ställning dvs. i enlighet med hur många planerare idag arbetar i en politiskt styrd miljö. Detta är särskilt viktigt att poängtera att föreningen är politiskt obunden, vilket innebär att ingen politisk ställning ska tas i inlägg. I de fall det finns en osäkerhet bör det poängteras att det inte är föreningen utan personen som står bakom förslagen. Detta eftersom det ska finnas utrymme att föra fram och diskutera ett brett spektrum av tankar rörande samhällsutvecklingen inom föreningen och därmed stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte.

- Tätort likväl som Landsbygd. Mycket av samhällsplaneringen idag fokuserar på städernas utveckling, men inläggen bör i lika hög grad beskriva landsbygdens utmaningar.

- PLAN överordnat. Många är medlemmar i FFS för att få PLAN, stadgarna är tydliga på att detta är prioriterat och de digitala informationskanalerna bör därför i möjligaste mån stötta och komplettera PLAN. Den koppling som sker mellan PLAN och de digitala kanalerna i samband med varje nytt nummer bör fortsätta.

- Byta erfarenhet. Vid diskussioner i samband med inlägg så bör vi uppmuntra diskussionen utan att ta ställning. Ovidkommande diskussioner och inlägg bör bemötas alternativt tas bort.

- Medlemmarnas behov. Föreningen är en professionell förening, öppen för alla aktörer inom samhällsbyggandet. Utgångspunkten bör därför vara att läsarna har en relativt hög kunskapsnivå om och kring samhällsplanering.

- Aktuell kunskap. Det är viktigt att de informationskanaler som föreningen har ett flöde av nyheter, så att de uppfattas som relevanta och därmed skapar medlemsnytta. Även om föreningens egna aktiviteter är viktiga inslag så innebär kravet på att ha aktuell kunskap att även inkludera andra nyheter från andra aktörer i nyhetsflödet.

Behov av en stabilare organisation för FFS social medier

Nu när vi tagit ett steg i utvecklingen av föreningens digitala informationskanaler är det dags att ta nästa steg genom att bygga en stabilare organisation kring varje prioriterad kanal. Detta för att utifrån nuvarande uppbyggd plattform få upp ett ännu bättre flöde av nyheter. Det är av denna anledning vi nu söker en redaktör/biträdande redaktörer, se här. I och med att strategin, se ovan, togs fram år 2011 kan det vara värt att poängtera att det kan behövas en översyn av vilka som ska vara de prioriterade kanalerna för FFS, och täcka in nya former av kanaler kan komma att växa fram snabbt.

Tankar om framtida utveckling av respektive kanal

Några tankar om respektive kanals utveckling:

Webbplats, www.planering.org

Under hösten 2011 och våren 2012 har webbplatsen utvecklats. Det har varit ett antal enkla saker som rättats till. Sedan dess har webbplatsen kunnat hållas mycket bättre aktuell än tidigare. Samtidigt är den tekniska plattform som valts allt mer daterad och behöver ses över. Den tekniska utvecklingen innebär också att på sikt tydligare föra samman bloggens innehåll med webbsidan. En viktig framtida insats är att digitalisera alla tidigare nummer av PLAN. Hittills finns de femton senaste årens utgivning digitalt.

Föreningens blogg, http://planeringsbloggen.wordpress.com/

På sikt bör föreningens blogg läggas ned och istället bli en naturlig del av föreningens webbsida. Redan nu kan man se de senaste bloggnyheterna på webbsidan, men det behöver utvecklas vidare. Men det arbete som bedrivs kring bloggen idag är ockspå framgent viktigt: nämligen att skapa ett innehåll dvs nyheter, inlägg, information. En rimlig ambition skulle kunna vara att det skapas en nyhet i veckan dvs 50 inlägg per år.

Föreningens facebooksida, www.facebook.com/planering

Ambitionen bör vara att presentera  ca fem nyheter i veckan dvs 250 inlägg om året. Samtidigt så bör inte informationsflödet vara mer än 7 ggr/vecka. Om detta ska kunna uppnås så krävs det att andra informationskällor än föreningens egen verksamhet nyttjas. Här finns många källor, inriktningen för publicering av nyheter bör hämtas utifrån den publicistiska idén ovan. En från varje lokalavdelning bör vara engagerad för att kunna sprida information om lokala arrangemang.

Nyhetsbrev FFS ePLAN

Nyhetsbrevet FFS ePLAN har sedan arbetet påbörjades 2011 funnits sin form, utgivning och organisation. Redaktionen för FFS ePLAN är nu en del av PLAN:s gemensamma organisation. Anton Sjöblom är nu utsedd att vara FFS ePLANs redaktör. Inriktningen bör fortsatt vara att det är blandning av eget material och PLAN:s nuvarande ”Nytt & noterat”. Det är mycket viktigt att det sker ett samspel med PLAN så att FFS ePLAN kompletterar PLAN. Ambitionen bör vara att FFS ePlan kommer ut 8-10 nr/år. Tanken är det enbart ska skickas enbart till FFS-medlemmar för att skapa en ökad medlemsnytta. Genom en tätare utgivning kan också FFS ePLAN utgöra ett intressantare val för annonsörer.

FFS söker redaktör för våra sociala medier

Som framgick i senaste numret av FFS tidskrift PLAN så söker vi en redaktör för föreningen sociala medier. Vi har redan fått in flera intressanta intresseanmälningar men väljer att ändå, också här, publicera annonsen - då vi ser ett behov av att skapa ett team av människor som kan hjälpa till med föreningens sociala medier. FFS söker en redaktör/biträdande redaktörer för våra sociala medier

FFS har valt att för närvarande fokusera på att utveckla sociala medier i form av webb, blogg och facebook. Men det finns också en youtubesida, wikisida samt ett linkedin-forum. Vi söker nu en redaktör/biträdande redaktörer som kan hålla ihop arbetet med FFS sociala medier och  fokusera på att producera nyheter på egen hand och i samspel med PLAN/ePLAN:s redaktion samt med lokalavdelningarna. FFS sociala medier spelar en viktig roll att hålla samman och synliggöra FFS hela verksamhet, ta del av hela verksamheten i form av en bild här. Det ska märkas på de sociala medierna när ett nytt nummer av PLAN kommer eller det arrangeras en lokal mötesplats. Inriktningen för FFS sociala medier är de ska uppleveas vara aktuella och samtidigt neutrala i ställningstagande till olika publicerade nyheter, en samlad publicistisk idé finns att utgå ifrån. Det kan finnas anledning att ompröva vilka sociala medier som FFS ska finnas på, exempelvis ska vi starta upp ett twitterkonto eller inte. Det allra viktigaste är att du är eller ska arbeta med samhällsplanering i men det är också meriterande om du är tekniskt kunnig kring sociala medier. Viss ersättning kommer utgå för arbetet. Mer information lämnas av FFS ordförande Bengt Andersson på email: bengt_e_a@live.se

FFS nyårslöften år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyårslöften för år 2014 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS.  Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN - sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

En ny organisation för framtagande av PLAN är på plats. Det blir en samlad redaktion som tar fram både PLAN och ePLAN. Höga ambitioner och mycket planering har redan gjorts av nya redaktionen. Utgivning av sex nummmer av vår tidskrift PLAN under år 2014, ambitionen är sex stycken enkelnummer. Årets teman kommer tillkännages på FFS webb/blogg/facebook ca den 15/1, men det ryktas om att ett av numren som kommer i augusti handlar om planering och politik. FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationskanaler under 2014

Vi lovar att under 2014 fortsätta vår påbörjade utveckling av våra digitala informationskanaler. Det innebär fortsatt prioritering av vår

Inriktningen på utveckling under år 2014 kommer framförallt ligga på att utveckla en ännu starkare organisation som i första hand ska utveckla vår webb, i övrigt handlar det om konsolidering av upparbetad publiceringstakt.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under 2014

Ambitionen blir att under 2014 kunna komma upp i samma höga nivå som under år 2012 då hela 25 lokala mötesplatser genomfördes, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet.

Vi hoppas också inom kort återkomma med ett spännande seminarium i samband med FFS årsmöte.

EU projektet Special går in en mer aktiv fas

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt går in en mer aktiv fas under år 2014. Vilket vi hoppas kommer synas på olika sätt. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2014: FFS+1 & FFS partner

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att tappa medlemmar. Det visar sig att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter. Under 2013 har därför en kampanj utarbetats och lanserats: FFS+1. Den innebär att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Många små insatser ger stor effekt. Läs mer här.

Vi bör också rimligen med den stärkta organisationen och verksamheten locka till oss ännu fler FFS partners under år 2014.

Genom vår nya organisation med en tydligt avdelad person för att locka annonsörer hoppas vi också kunna stärka FFS ekonomi.

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi kommer under 2014 se på möjligheterna att justera villkoren, som idag är mycket höga, för att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

FFS summerar år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av år 2013, det 66:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2012 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2014, men först uppföljning av år 2013:

Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer under 2013 med totalt över 225 sidors läsning

Enligt målsättningen utgavs sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN med totalt 225 sidor. Årets teman var:

 • PLAN #1 2013 - Planera för bostäder
 • PLAN #2-3 2013 - En djupdykning i parkeringsfrågan
 • PLAN #4 2013 - Värdeskapande i planeringen
 • PLAN #5-6 2013 - Media/Makt & Barn/Unga

En stor förändring för tidskriften PLAN under år 2013 var övergången till FFS nya grafisk profil, i likhet med övriga verksamheten i FFS.

Men den största förändringen var den nya organisationen för tidskriften PLAN. Under år 2013 avtackades Mats J Lundström som varit redaktör i över tio års tid. Ett stort tack till dig Mats! Även ett tack till Charlotta Fredriksson som varit biträdande redaktör och till Björn Adolfsson som svarat för tidskriftens layout under många år. En ny redaktör och biträdande redaktör utsågs, och en layoutfirma är under upphandling. Välkommen Björn Eklund & Malin Marntell! Till sin hjälp har Björn och Malin en ny redaktionskommitte. I redaktionen kommer också ePLAN:s redaktör Anton Sjöblom ingå.

plan2013-5-6

Ny grafisk profil på FFS tidskrift PLAN introducerades under år 2013.

Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN: utkom med tio nummer under 2013

Försöksverksamheten under år 2012 med att skicka ett elektroniskt nyhetsbrev till alla FFS-medlemmar har utvecklats till att bli en naturlig del av verksamheten under 2013. Tio stycken nummer under år 2013, är helt enligt den uppsatta målsättningen. Vanligtvis utskickade den 20:e i varje månad förutom semestermånaderna. FFS ePLAN har kommit att bli en viktig del i att visa upp och knyta samman FFS hela verksamhet genom att informera om PLAN artiklar, FFS bloggnyheter, kommande lokala FFS arrangemang mm. Tack Anton Sjöblom för ditt arbete som redaktör för FFS ePLAN under år 2013. Anton kommer att fortsätta som redaktör, men vara en del av PLAN:s samlade redaktion under 2014 tillsammans med Björn Eklund och Malin Marntell.

Utgivning under år 2013 av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska

Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Den senaste utgåvan av FFS på samma tema från 2001 var slutsåld sedan länge, och en uppföljare var efterlängtad. Releasefesten skedde i form av ett seminarium den 14/5 på KTH i Stockholm, se mer information om det här. Mer information om själva boken och dess innehåll samt hur man kan beställa den finns här. Tack till redaktörerna: Mats J Lundström, Charlotta Fredriksson och Jacob Witzell. Tack till författarna för era bidrag. Tack för faktagranskning: Carl-Johan Engström och Eva Hägglund. Slutligen tack till Delegationen för hållbara städer/Boverket för visst ekonomiskt stöd för att kunna genomföra detta projekt.

2013-planbok-omslag

Omslaget på FFS nya bok, som utkom i maj 2013, om svensk samhällsplanering på engelska

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationslokaler: Fler blogginlägg och fler facebookföljare

Allt är naturligtvis inte "guld och gröna skogar" när man följer upp verksamheten för en ideel förening. Ambitionerna var att under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS sociala medier. Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en kontinuerligt hög nivå. Tack till Bengt Andersson och Jacob Witzell för detta. Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook. Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras. Fler blogginlägg än under år 2012 producerades 2013, 54 stycken år 2013, samt en stor ökning av facebookföljare skedde under 2013, nu uppe i 815 följare jämfört med 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Under år 2013 har också layouten anpassats till FFS nya grafiska profil för webb, blogg och facebook.

blogg-toppbild-2013.png

Fler inlägg under år 2013 på FFS planeringsblogg, totalt 53 blogginlägg. En uppdatering av layout i enlighet med FFS nya grafiska profil har också genomförts under året.

Fortsatt hög nivå under år 2013 på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack

Det var länge sedan vi lyckades genomföra så många lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack som vi gjorde år 2012: 25 stycken lokala arrangemang. Ambitionen var därför att konsolidera denna höga nivå under år 2013 men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Detta har inte riktigt lyckats, men den lokala verksamheten har varit hög i alla de fem aktiva lokalföreningarna. Totalt har 21 stycken lokala mötesplatser arrangerats år 2013.

Introducerat en ny sammanhållande grafisk profil för FFS under år 2013

Vi har under senare år arbetat med att tydligare koppla samman våra olika aktiviteter, PLAN-Lokala arrangemang-Sociala medier. Under år 2013 var det dags att ta ytterligare ett steg genom att etablera en ny sammanhållen grafisk profil för FFS. Samtliga nummer av tidskriften PLAN under 2013 skedde i den nya layouten. Under året uppdaterades även succesivt föreningens webb, blogg och facebooksida i enlighet med den nya grafiska profilen.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi: kampanjer kring FFS Partner och FFS+1 under år 2013

Trots mer och bättre verksamhet under senare år så fortsätter FFS att ha ungefär samma antal medlemmar. Det visar att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också som förening göra mer utåtriktade aktiviteter. Under år 2013 har i huvudsak tre aktiviteter genomförts: 1. FFS styrelse har genom sina ledamöter bedrivit en rekryteringskamanj av nya sk FFS Partners. 2. En ny medlemrekryteringskampanj har tagits fram och lanserats FFS+1. Den innebär att varje medlem ska rekrytera en ny medlem, och på så sätt vara med i en utlottning om ett fritt medlemskapsår 3. En förändrad organisation som innebär att en ny roll inrättas, annonsrekryterare, som ska driva aktivt uppsökande arbete. Tidigare har detta arbete bedrivits av PLAN:s, ePLAN:s redaktöterer, nu avlastas de detta och kan koncentrera sig på det innehållsliga. Annonsrekryterare kommer att bli Mats J Lundström, PLAN:s tidigare redaktör. Den nya rollen framgår i den organisationsskiss som presenterades här på planeringsbloggen igår - se här.

ffsplus1

Logga för den nya kampanjen: FFS+1 

FFS i en figur

I samband med ett möte med PLAN:s nya och avgående redaktörer, ePLAN:s redaktör samt FFS ordförande i förra veckan så ritades en figur upp över Föreningen för samhällsplanering (FFS) organisation och verksamhet. Vi väljer att dela dena figur på FFS blogg, eftersom den förhoppningsvis ger överblick av FFS hela verksamhet. Bland annat eftersom vi de nästkommande dagarna ska presentera nya blogginlägg med uppföljning av 2013 år verksamhet och framåtblick mot år 2014. ffs organisation

PLAN nr 5-6 år 2013 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 5-6 år 2013 är på gång att skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta dubbelnummer är “Barn&Unga” och "Media&Makt". Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er.

Tema Barn & Unga

Rosens röda matta - stadsplanering på tjerernas villkor, Moa Björnson

Får barnen plats i den täta staden, Sofia Cele

Barnkonsekvensanalyser, Maruia Nordström

Arkitekturpedagogik, Suzanne de Laval

Kan barn visionera?, Gerd Cruse Sondén & Lars Jonsson

Ungas idéer om smarta transporter, Fariba Daryani

Att se ett litet hej som ett stort möte, Daniel Möller

barn och unga

Tema Media & Makt

När tunnelbanan blev ett PR-projekt, Lars Strömgren

Planeringsberättelser om en stad i förvandling, Mareile Walter

Parken som konfiktpunkt och oumbärligt livsrum, Åsa Johansson & Lisa Hellberg

Medias mörka bild av en arktisk småstad i världsklass, Christina Eneris  & Lisa Yngström

Sociala medier i debatten om Slussen, Merete Boland

Hållbara Stockholm? Amy Rader Olsson, Jonathan Metzenger & Anna Hult

Intervju: Viktor Barth-Kron, årets bevakare

Viktor+Barth-Kron

Viktor Barth-Kron, Dagens Nyheter. Årets bevakare. Intervjuas i PLAN nr 5-6.

Aktuell plan

Hamra nationalpark, Ljusdal

Recension & debatt

PLAN:s diskussionsartikel nr 4 år 2013: Stadskvaliteter och hållbar stadsutveckling

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN fyra gånger per år. Tidsskriften går enbart till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN. Vi är något sena med att lägga ut artikeln denna gång, från PLAN nr 4 år 2013, men har valt Alexander Ståhle, Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape;  och Linda Kummel, planeringsarkitekt MSA, Spacescape; gemensamma artikel: Stadskvaliteter och hållbar stadsutveckling.

Stadskvaliteter och hållbar stadsutveckling

Kan en analys av hur stadskvaliteter värderas ha relevans för det framtida bostadsbyggandet? Frågan är viktig att ställa sig, framför allt för de kommuner som ser röda siffror i befolkningsutvecklingen, men även för dem som vill forma Sveriges framtida bostadspolitik. Studien pekar tydligt på behovet av att växla fokus, från en bostadspolitik som siktar på ett behov av att bygga bostäder till en stadsbyggnadspolitik som handlar om nödvändigheten av att bygga attraktiva stadsmiljöer. En växling från kvantitet till kvalitet; från kortsiktighet till långsiktighet. För att på sikt skapa miljöer som upplevs attraktiva för boende, företagande och besökande. Det är en politik som gynnar alla städer, oavsett storlek.

Analyser av vad som skapar attraktivitet i den byggda miljön är ett värdefullt stöd för det framtida stadsbyggandet. Resultaten från en studie av Stockholms bostadsrättsmarknad, se faktaruta, möjliggör att i stadsbyggnadsprojekt även räkna på inkomstsidan av att bygga på ett visst sätt eller på en viss plats, till skillnad mot att som tidigare betona kostnadssidan av en exploatering: byggkostnader, kostnader för anläggande av parkytor, gator etcetera. Intäktssidan har tidigare varit svårare att precisera, vilket har inneburit en hög grad av komplexitet i förhandlingar om mark och byggprojekt samt vid försäljningar.  Det skulle också kunna vara möjligt att med grund i analyserna peka på värdet av att exploatera i exempelvis de av Regionplanekontoret utpekade tyngdpunkter och regionala stadskärnor där intresset från exploatörer i vissa fall är lågt.

IMG_5278

Alla analyser har sina begränsningar

Det finns många slutsatser som kan dras ifrån studien om hur man bör gå tillväga vid utformning av bostadsmiljö och stadsstruktur. Samtidigt måste det påpekas att det finns flertalet begränsningar i studien som gör att den inte kan användas som ett generellt ”recept” för stadsbyggande. Bostadsrättsstudien kompletterades 2012 av två nya studier av småhusmarknaden samt marknaden för kontorslokaler i Stockholms län. Resultaten från dessa studier har gett liknande resultat, och särskilt tillgänglighetsfrågorna i form av närhet och tillgång till kollektivtrafik och gatunät, samt tillgång till urbana verksamheter sammanfaller i samtliga studier.

Ytterligare en viktig begränsning för dessa studier är att de är gjorda för Stockholm, vilket innebär att de i siffror inte är direkt applicerbara på andra städer. Mycket tyder på att värderingen av stadskvaliteter är tämligen lika oavsett stad och plats, men resultat från nu pågående studier av Köpenhamn och Århus i Danmark pekar på några skillnader. En annan viktig avgränsning i studien är att den utgår strikt från det ekonomiska perspektivet. Den handlar således om en av tre hållbarhetsdimensioner. Emellertid visar det sig att flera av de funna stadskvaliteterna är högst relevanta för ekologisk och social hållbarhet. Till exempel visar forskning att sammankopplat gatunät, täthet av urbana verksamheter och närhet till spårstation ger minskat bilåkande, vilket innebär viktiga miljö- och klimateffekter, samtidigt som just dessa stadsvaliteter understödjer social integration och socialt samspel.

Begränsningarna i studien väcker självklart fler frågor.  Vad kan sägas om just min kommun? Väljer olika målgrupper olika typer av boende? Väljer olika ålderskategorier olika typer av boende? Dessa begränsningar öppnar givetvis upp för fördjupningsstudier, där frågetecken kan rätas ut, men också nya intressanta frågor ställas. De senaste åren har man till exempel i mäklarvärlden pekat på att det börjar ske förändringar hos barnfamiljer, som i högre utsträckning väljer att stanna kvar i innerstaden än för ett tiotal år sedan.  Många som flyttat till ett småhus utanför staden ångrar också sin flytt och väljer att flytta tillbaka: rörelsen kallas för ”Den grå vågen” (till skillnad från ”den gröna vågen”).  En viktig orsak till återflytten är sannolikt oförutsedda resbehov eller konsekvenser därav. Inte endast resor till och från arbete, utan även längre avstånd till service och handel samt fritidsaktiviteter, har lett till ett oönskat resande som slukar tid och pengar. Internationell forskning talar också om ”peak travel”: att västvärldens resande har nått sin topp och att det nu för de flesta större städer i industriländer börjar synas en återgång i resandet. [1] Orsaken till denna tendens tros vara ett generationsskifte, där dagens unga inte kan tänka sig ett bilberoende förortsliv.

Täthetens betydelse

Ofta hävdas att man måste bygga högt för att bygga tätt. Detta är bara delvis sant. Stadsbyggnadsforskare[2] har visat att det finns olika geometriska samband mellan täthet och hushöjd. Exempelvis kan ett slutet kvarter på tre våningar med samma exploateringsgrad, samma antalet bostäder på samma tomt, bli en 25-våningshög punkthusbyggnad.  Samma täthet kan alltså innebära helt olika hushöjd. En empirisk studie[3] har till exempel visat att Barcelonas åttavåningskvarter är tätare än Hong Kongs höghuskvarter. Om man vill bygga mycket tätt i exempelvis Stockholms västra City så går det utan att bygga höga skyskrapor.

Faktaruta - Hur är det med begreppet täthet?

Täthet kan mätas på olika sätt. Dels är det skillnad på befolkningstäthet och bebyggelsetäthet. Debatten brukar vanligtvis handla om bebyggelsetäthet. Denna kan mätas på tomtnivå eller på lägesnivå. På tomtnivå brukar man tala om exploateringsgrad, vilket är relationen mellan våningsyta och tomtyta. Exploateringstal 2, vilket är ganska vanligt i Stockholms innerstad, betyder att våningsytan är dubbelt så stor som tomtytan. Exploateringstalet i en vanlig förort som exempelvis Årsta är ungefär 0,5, alltså en fjärdedel så tätbebyggd som innerstaden.

Betyder täthet attraktivitet? Ja, på sätt och vis, men det är inte tätheten i sig som är attraktiv utan vad den har för effekter på stadsliv och näringsliv. Urbanekonomer[4] konstaterar att tätheten ökar närheten, vilket skapar större och effektivare marknader. Här måste vi dock använda oss av måttet lägestäthet, det vill säga hur tätheten sprids över ett större omland. Det räcker ju inte att bygga en eller två skyskrapor, som i Kista, för att skapa täthet. I en ny studie av Spacescape och Evidens på uppdrag av Landstinget och flera Stockholmskommuner konstateras att tätheten har ett starkt samband med mängden butiker och restauranger i ett område. Samma studie visar också att detta utbud har stark påverkan på bostadsrättspriser, småhuspriser och kontorshyror i Stockholmsregionen.

Kollektivtrafikens betydelse

Stor påverkan på attraktiviteten mätt i bostadspriser och kontorshyror har också den spårbundna kollektivtrafiken. Men, förvånande nog inte biltillgängligheten. Detta kan förklara varför kommuner, som Nacka, Täby och Lidingö, gärna vill bygga ut spår. Faktorer som gångvänlighet i gatunätet och lokaler i gatuplan ger högre attraktivitet, men inte tillgången till parkeringsplatser. Denna studie av bostads- och kontorsmarknaden bekräftar således det pågående paradigmskiftet från bilstad till promenadstad som materialiserats i Stockholm stads översiktsplan och framkomlighetsstrategi som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik framför bilen. Studien förklarar också de höga priserna i innerstaden och den upplevda bostadsbristen, vilket lett till ett högt förtätningstryck på våra närförorter.

Grönskans betydelse

I närförort ger den låga tätheten gott om plats att bygga.  Men, är det hållbart? Måste vi ”offra” våra grönområden för denna tillväxt, som vissa täthetsförespråkare hävdar. Till att börja med måste vi fråga oss om mindre grönyta automatiskt leder till sämre tillgänglighet. Forskning[5] visar att så inte nödvändigtvis är fallet. Till exempel svarar ytterst få Östermalmsbor (stadsdel i Stockholms innerstad) att de har brist på grönområden medan en större andel Örbybor (förort till Stockholm, ca 10 km från centralstationen) upplever brist. Det finns ingen forskning som stödjer hypotesen om att högre täthet ger sämre gröntillgång. Det som framförallt skapar tillgång och attraktivitet är närheten och kvaliteten, vilket också bekräftas i studien om regionens bostadspriser.

Vem vil inte bygga attraktivt?

Slutsatsen måste vara att det går att bygga tätt, tillgängligt och grönt och att det är attraktivt, ett svar på efterfrågan. Men, är det då hållbart? Tittar man på forskningen om hållbar stadsutveckling så kan man konstatera att det förmodligen är det. Täthet och bra kollektivtrafik minskar bilberoende, utsläpp och markkonsumtion. I de internationella certifieringssystemen för hållbart stadsbyggande BREEAM-Communities och LEED-Neighborhood finns alla de stadskvaliteter som identifierats i bostads- och kontorsstudien. Samma kvaliteter finns i både Naturskyddsföreningens policy för hållbar stadsutveckling och Sveriges Arkitekters motsvarighet.

Borde man bli misstänksam kring denna konsensus. Ja, lite. Långt ifrån alla frågor är besvarade. Det krävs mycket mer forskning om staden och hur vi borde bygga den. Och det kommer aldrig finnas ett recept som löser alla stadsbyggnadsproblem. Naturmiljön och kulturmiljön är unik på varje plats. Men, en sak är säker, det är ohållbart att inte bygga attraktivt. Ställer vi inte om planeringen mot attraktivitet så kommer det bli stora problem med den lokala opinionen och då kommer vi aldrig kunna bygga alla dessa bostäder Stockholm behöver.


[1] Newman,P, University of Perth samt Millard-Ball, A, McGill University of Montreal.  

[2] Meta Burghauser Pont, Per Haupt och Johan Rådberg

[3] Urban density study: Southbank structure plan, 2010

[4] T.ex. Paul Krugman och Edward Glaeser

[5] Compact sprawl, Ståhle, 2008