Konferenser och andra aktiviteter

FFS nationella årsmöte 23/4

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nationella årsmöte genomförs, som det tidigare informerats om på bla. FFS Planeringsbloggen, torsdag den 23/4 2015. Vi kommer att vara hos vår nya FFS+ partner Sweco som bistår med lokaler i Stockholm. Adressen är Gjörwellsgatan 22.Årsmöteshandlingar, årsbokslut samt revisionsberättelse finns att ta del av på FFS webb www.planering.org Upplägg: 14:00-16:00 Intern utbildning inom FFS avseende a) hur använda FFS nya webb (nya webben lanseras inom kort) b) presentation av Konstella, vårt nya kansli, och hur vi kan nyttja deras nya förbättrade administration 16:00-17:00 FFS nationellt årsmöte 17:00-18:00 Mingelaktivitet

Inbjudan till uppstart av FFS lokalavdelning Östergötland den 18/3

Inbjudan till uppstart av FFS lokalavdelning Östergötland den 18/3

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN, anordnar intressanta mötesplatser och driver frågor om samhällsplaneringens och planerarrollens utveckling. Vi har för närvarande fem stycken lokalavdelningar, men vill gärna starta upp fler. Det är därför med stor glädje som vi vill inbjuda till en uppstart av FFS Östergötland den 18/3 i Linköping. Så här skriver initativtagarna i inbjudan: Vi hoppas att lokalavdelningen kommer utvecklas till en mötesplats för samhällsintresserade planerare och intresserade samhällsplanerare. Vi startar med att organisera lokalavdelningen på ett årsmöte och diskuterar under lättsamma former det kommande årets aktiviteter.

FFS summerar år 2014

FFS summerar år 2014

Föreningen för samhällsplanering (FFS) summering av verksamheten år 2014, det 67:e året i föreningens historia, utgår ifrån de nyårslöften vi satte upp i ett blogginlägg för ett år sedan den 31/12 2013 och som går att läsa här. Imorgon avger vi här på FFS blogg våra nyårslöften inför år 2015, men först uppföljning av år 2014:

Vinnarna av Sveriges Arkitekters priser 2014

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi brukar normalt vara duktiga att sprida information om vinnarna, men har hittills inte gjort detta - men bättre sent än aldrig. Årets priser delades ut den 28/11 i samband med Arkitekturgalan i Stockholm. Följande priser delades ut:

  • Kasper Salin-priset
  • Sienapriset
  • Planpriset
  • Guldstolen
  • Årets arkitekturkritiker

Kasper Salin priset 2014: Kulturhuset Väven i Umeå

Umeå vann Sveriges arkitekters planpris år 2012 för sin fördjupade översiktsplan över staden. Föreningen för samhällsplanering förla sitt årsmöte till Umeå våren 2014. I samband med stadsvandringen då besökte vi bygget av kulturhuset Väven, som nu tilldelas Kaper Salin priset år 2014.

Ansvariga arkitekter: Arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter. Beställare: Väven i Umeå AB (Umeå kommun och Balticgruppen).

Juryns motivering: Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

Övriga nominerade till priset finns presenterade här. Läs också Julias Svenssons kommentar i DN här.

Min vävenbild

Foto: Kulturväven i Umeå, fotad av Bengt Andersson i samband med FFS årsmöte mars 2014.

Sienapriset 2014: Brovaktarparken, Stockholm

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö. År 2012 tilldelades Sienapriset till Hornsbergsstrandpark på Kungsholmen i Stockholm, och precis som i Umeå, se ovan, så blev det ett nytt pris år 2014. Genom att fortsättning på Hornsbergs strandpark är Brovaktarparken, även om de är av helt olika karaktär men också därför kompletterar varandra. FFS Stockholm Mälardalen gjorde en mötesplats i juni 2013 då bägge parkerna besöktes, med Bengt Isling, Nyrens arkitektkontor, som guide. Läs Dan Hallemars kommentar i tidskriften Arkitektur här.

Ansvariga arkitekter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri. Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret.

Juryns motivering: Med omhändertagandet av denna bortglömda plats har staden fått ett överraskande tillskott som med sin gestaltning lyckas bevara och förstärka det oväntade ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfikenhet nog för att ta en omväg eller göra ett besök för att uppleva parkens växlingar i tid och rum. Årets vinnare av Sienapriset är Brovaktarparken i Stockholm.

Combine Hornsberg 2013 _BP_5627_webb

Brovaktarparken, Stockholm

Planpriset 2014: Malmös sociala hållbarhetskomission Planpriset, som utedelas vartannat år, tilldelas 2014: Malmö stad och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Samtliga nominerade finns att ta del av här. Du kan här komma till Malmö stads webbsida med deras rapport och övrigt material kopplat till kommissionen. Läs också debattinlägg om planpriset på Dagens samhälle, skrivet av Sveriges Arkitekters Tobias Olsson och planprisjuryns ordförande Bengt Andren.

Ansvarig arkitekt: Stadsbyggnadsdirektör arkitekt SAR/MSA Christer Larsson. Medarbetare: Programarkitekt Marianne Dock, Malmö stad, vicerektor Eva Engquist, Malmö högskola, miljödirektör Katarina Pelin, Malmö stad. Kommissionärer: Kommissionens ordförande Sven-Olof Isacsson, huvudsekreterare Anna Balkfors. Referensgrupp: Mikael Stigendal, Olof Östergren, Tapio Salonen. Övriga: senior adviser, Malmö stad Bertil Johansson, enhetschef IT/GIT Malmö stad Håkan Kristersson. Beställare: Kommunstyrelsen Malmö stad.

Juryns motivering: De sociala konsekvenserna av ökande skillnader i levnadsförhållanden i våra städer är en angelägen samhällsfråga som de flesta kommuner arbetar med. Årets Planprisvinnare har närmat sig frågan på ett nytt sätt. Kommunens arbetssätt har möjliggjort en bred samverkan med både forskning, ideella krafter och näringsliv. Genom detta arbetssätt har vinnaren fördjupat förståelsen för samband mellan hälsa och den byggda miljön på en mer vetenskaplig grund. Det stärker inte minst den fysiska planeringens trovärdighet och ställning i stadsutvecklingen. Vinnaren av Planpriset 2014 är en bra inspiration för andra kommuner: Malmö stad med Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

planprisvinnare-foto-jonas-eriksson-1024x683

Vinnarna av planpriset i samband med Arkitekturgalan

Guldstolen 2014: SK Mat & Människor, Göteborg.

Sveriges Arkitekter gratulerar restaurang SK Mat & Människor i Göteborg, 2014 års vinnare av Guldstolen för bästa inredning. Läs mer här.

Arkitekturkritiker 2014: Catharina Thörn

Catharina Thörn är fil dr i sociologi, forskare och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Hon har skrivit ett flertal artiklar för fack- och branschpress om bland annat hemlöshet, medborgarinflytande, stadsutveckling och gentrifiering. Sommaren 2014 gav Thörn, tillsammans med Helena Holgersson, ut antologin Gentrifiering. 2015 publicerar hon tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting boken Stad till salu. Makten i stadskärnan och det offentliga rummet.

Juryns motivering: Sveriges Arkitekters Kritikerprisjury vill med årets pris peka på forskningens betydelse för att utveckla samhällsbyggandet. Till kritikerns uppgifter hör att resa tvivlet och föra in ett annat perspektiv, även när det är obekvämt. Vinnaren är verksam som forskare och har som debattör lyckats förmedla sitt arbete utanför den akademiska världen. Som engagerad boendeaktivist är hen också aktiv i folkbildningen för att göra fler delaktiga i sin närmiljö. Att bryta segregationen mellan grupper i staden är en av de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Vinnaren för in gentrifiering som begrepp i den allmänna debatten och visar hur retorik och stadsbyggnad kan bidra till en förstärkt socioekonomisk segregation. Kritikerpriset 2014 tilldelas forskaren, debattören och aktivisten Catharina Thörn för hennes insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Win 2704

 Chatarina Thörn

PLAN nr 5 "The impact of culture"

Konferensen "The impact of culture" genomfördes i Umeå, Europas kulturhuvudstad, den 23-24 september. Konferensen fokuserade på hur kultur och kreativa företag kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Konferensen var ett samarrangemang mellan flera olika aktörer och projektleddes av Tillväxtverket. I syfte att skapa en heltäckande och tillgänglig dokumentation för en bredare publik än enbart konferensdeltagarna, gavs FFS i uppdrag att göra ett specialnummer av vår tidskrift PLAN. Nu finns PLAN nr 5 år 2014 att ta del av i sin helhet via Tillväxtverkets webbsida. Konferensen genomfördes på engelska, varför också dokumentationen är på engelska. Vill du läsa en kortfattad dokumentation på svenska så finns den att ta del av här.
impact+of+culture

 

FFS Väst arrangerar politikerhearing i Göteborg 27/8

Framtidsbilder för Göteborg

Hur kan västsvenska paketet bidra till att minska de sociala klyftorna i Göteborg?

- Politikerhearing inför valet 2014

Mycket av senare tids offentliga debatt om Göteborgssamhället har ägnats åt trafik, transporter och de investeringar som planeras framförallt genom Västsvenska Paketet. Investeringarna intecknar samhällets möjlighet att finansiera många andra angelägna projekt under en lång period. Det är därmed viktigt att effekterna av projekten blir positiva men det kan vara svårt för gemene man att förstå såväl behov som konsekvenser.

I Göteborgssamhället växer samtidigt den sociala segregationen. Stadsdelar vars befolkning har lägst inkomst och utbildningsnivå har befäst sin position och till och med gått bakåt de senaste decennierna. Detta trots att utvecklingen får stor medial uppmärksamhet och att segregation tillmäts betydelse för hur vår välfärd ska mätas. Vilka svar vill politiken ge på hur segregationen långsiktigt behöver hanteras?

Vi vill höra politikerna förklara på vilket sätt projekten i västsvenska paketet vid sidan om att öka regionens konkurrenskraft, bidrar till att minska klyftorna i Västsverige. Flera av projekten som ingår i det västsvenska paketet är kontroversiella och har genererat en högljudd debatt i lokala media. Kritik har riktats mot såväl måluppfyllelse som kostnadsbild för de enskilda projekten. Vi undrar därför vilka de samhällskostnader är som externaliseras? Vilka avväganden har gjorts?

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Deltagande politiker: Johan Nyhus (s), Mats Pilhem (v), Karin Pleijel (mp), Axel Darvik (fp), Maria Berntsson (kd), Theo Papaioannou (vv), Axel Josefsson (m)

Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014, kl 18:00-21:00

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11

Anmälan: Sker med e-post till ffs.vast@gmail.com (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer: Föreningen för samhällsplanering, lokalföreningen i västra Sverige

Fråga politikerna denna kväll: #ffshearinggbg2014

Upplägg:

17.30 Mingel Kaffe, fralla och frukt finns framdukat i foajén

18.00 Välkommen, Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

18.05 Kort presentation av framtidsbilder för Göteborg från respektive parti

19.15 Bensträckare

19.30 Diskussion, Moderator: Marianne Olsson, Mofirm

21.00 Avslutning

 

FFS Väst arrangerar politikerhearing 27/8

Framtidsbilder för Göteborg

Hur kan västsvenska paketet bidra till att minska de sociala klyftorna i Göteborg?

- Politikerhearing inför valet 2014

Mycket av senare tids offentliga debatt om Göteborgssamhället har ägnats åt trafik, transporter och de investeringar som planeras framförallt genom Västsvenska Paketet. Investeringarna intecknar samhällets möjlighet att finansiera många andra angelägna projekt under en lång period. Det är därmed viktigt att effekterna av projekten blir positiva men det kan vara svårt för gemene man att förstå såväl behov som konsekvenser.

I Göteborgssamhället växer samtidigt den sociala segregationen. Stadsdelar vars befolkning har lägst inkomst och utbildningsnivå har befäst sin position och till och med gått bakåt de senaste decennierna. Detta trots att utvecklingen får stor medial uppmärksamhet och att segregation tillmäts betydelse för hur vår välfärd ska mätas. Vilka svar vill politiken ge på hur segregationen långsiktigt behöver hanteras?

Vi vill höra politikerna förklara på vilket sätt projekten i västsvenska paketet vid sidan om att öka regionens konkurrenskraft, bidrar till att minska klyftorna i Västsverige. Flera av projekten som ingår i det västsvenska paketet är kontroversiella och har genererat en högljudd debatt i lokala media. Kritik har riktats mot såväl måluppfyllelse som kostnadsbild för de enskilda projekten. Vi undrar därför vilka de samhällskostnader är som externaliseras? Vilka avväganden har gjorts?

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Deltagande politiker: Johan Nyhus (s), Mats Pilhem (v), Karin Pleijel (mp), Axel Darvik (fp), Maria Berntsson (kd), Theo Papaioannou (vv), Axel Josefsson (m)

Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014, kl 18:00-21:00

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11

Anmälan: Sker med e-post till ffs.vast@gmail.com (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer: Föreningen för samhällsplanering, lokalföreningen i västra Sverige

Fråga politikerna denna kväll: #ffshearinggbg2014

Upplägg:

17.30 Mingel Kaffe, fralla och frukt finns framdukat i foajén

18.00 Välkommen, Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

18.05 Kort presentation av framtidsbilder för Göteborg från respektive parti

19.15 Bensträckare

19.30 Diskussion, Moderator: Marianne Olsson, Mofirm

21.00 Avslutning

FFS årsmöte 26 mars i Umeå - inbjudan med program

Kallelse till FFS årsmöte har tidigare spridits. Nu finns detaljerad inbjudan klar:

Årsmöte för Föreningen för Samhällsplanering (Sverige) i Umeå 26 mars 2014

Lokal: Guitars - the museum, Vasagatan 18-20, Umeå.

Tema: Samtal och dialog för medskapande av framtidens städer.

ffs_årsmöte14_bild

Program:

12:00 Gemensam lunch, föreningen står för lunchen 95 SEK/deltagare. Under lunchen presenterar Örjan Pettersson Umeå universitets utbildningar inom samhällsplaneringsområdet. Mette Harder berättar om arkitektutbildningen

13:00 Välkomna till årsmötet. Royne Söderström, ordförande FFS Umeå, och Bengt Andersson, ordförande FFS Sverige

13:10 Umeås planering och utveckling, alla ska vara med! Elin Pietroni, planeringschef Umeå kommun

13:30 Kulturdriven tillväxt, Lars Westin, professor Umeå universitet

13:50 Södertälje planerar för tillväxt och integration. Bengt Andersson, samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun

14:10 Statens konstråd berättar om regeringsuppdraget om offentliga platser. Henrik Orrje, Statens konstråd

14:30 Fika

15:00 PLANs nya redaktion berättar om förnyelsearbetet. Malin Marntell, PLANs biträdande redaktör

15:20 Guidning Guitars – The museum, ingår i konferensmiddagsavgiften om 195 SEK/deltagare, se nedan

16:00 Årsmöte. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på FFS webb www.planering.org from den 20 mars.

17:00 Stadsvandring med Carl Arnö, Umeå kommun

18:30 Frivillig middag på Norrlands Operan, deltagare betalar själva - förbokat för 30 personer. Norrlandsbuffé 195 SEK + dryck

Praktisk information

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 och mängder av evenemang anordnas under året, bl.a Umeå Open 24-29 mars. Mer information finns på www.umea2014.se. Hotell finns på www.visitumea.se.

Den 27 mars hålls en konferens konferens om transporter och logistik: Nordic Logistic Corridor och SimLabEast-West (www.kvarken.org)

Flygresor Stockholm – Umeå avgår 08:25, 09:50, 10:40, flygresor Umeå - Stockholm avgår 18:55, 19:10, 20:20

Anmälan senast den 24 mars!

Med e-post till bengt_e_a@live.se , eller via FFS facebook