Aktuell Plan ÖP Uppsala kommun

Uppsala kommun har en nyantagen översiktsplan Här presenteras vad kommunen planerar ska hända under de kommande 40 åren.

Uppsala kommuns nyantagna översiktsplan ger en ram för hur kommunen kan komma att växa. Två principer ger vägledning, tillsammans med generella riktlinjer och inriktningar för olika geografiska områden i staden, i tätorterna och på landsbygden.

Koncentrera bebyggelsen

År 2050 kan kommunen ha uppemot 135 000 fler invånare. Människor ska ha nära till service, jobb och varandra.

Många nya bostäder och arbetsplatser

Uppsala översiktsplan lyfter fram två viktiga principer. 1. Skapa närhet - genom att koncentrera, blanda och koppla samman. Med närhet menas närhet mellan människor och till det man behöver i sin vardag. 2. Skapa mervärden - Det innebär att en förändring löser flera problem på samma gång och skapar många olika värden samtidigt. Därför ska vi tänka långsiktigt, utgå från platsen och samordna investeringar.

Uppsala översiktsplan lyfter fram två viktiga principer. 1. Skapa närhet - genom att koncentrera, blanda och koppla samman. Med närhet menas närhet mellan människor och till det man behöver i sin vardag. 2. Skapa mervärden - Det innebär att en förändring löser flera problem på samma gång och skapar många olika värden samtidigt. Därför ska vi tänka långsiktigt, utgå från platsen och samordna investeringar.

I den närmaste framtiden behövs 3 000 nya bostäder varje år. De flesta av dessa nya bostäder kommer att byggas i Uppsala stad. Det betyder att staden blir mer koncentrerad. Det ska också finnas plats för ett breddat näringsliv, med 2 000 nya jobb per år.

Noder och stråk

Uppsalas innerstad kommer att fortsätta vara kommunens största centrum. Men till år 2050 har fyra nya stadsnoder vuxit fram: Gränby, Gottsunda-Ultuna, Bergsbrunna och Börjetull. De kompletterar innerstaden och här finns en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och parker. Starka kollektivtrafikstråk binder samman stadsnoderna med varandra och innerstaden.

En levande landsbygd

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Nya bostäder och arbetsplatser finns framför allt i tätorter med bra kollektivtrafik. På så sätt stärks möjligheter för butiker, skolor och annan lokal service. Det bidrar till ett bra liv både på landsbygden och i kommunens många tätorter.

Nära till hållbara transporter

Platser som besöks av många människor ska vara lätta att nå. Därför byggs bostäder och arbetsplatser framför allt där det är lätt att åka kollektivt och ta cykeln. Landsbygden, tätorterna och staden kopplas samman med kollektivtrafik

Strukturbild för hela kommunen 2050+. Bilden visar den övergripande strukturen med viktiga noder, stråk, prioriterade tätorter, landsbygden, stadens omland och grönområden.

Strukturbild för hela kommunen 2050+. Bilden visar den övergripande strukturen med viktiga noder, stråk, prioriterade tätorter, landsbygden, stadens omland och grönområden.

Använd och lyft fram naturen

Många sorters gröna kvaliteter

Både i staden och i tätorterna ska det finnas många olika slags gröna områden. Lekparker, gröna parker, idrottsytor och natur- och skogsområden är några exempel. Här ska man kunna vara aktiv, möta andra och leka – men även vila och hämta andan. Det är viktigt att sådana områden fortsätter att användas och utvecklas.

Strukturbild för staden 2050+. Bilden visar noder med koncentration av bebyggelse och sammanbindande stråk med kapacitetsstark kollektivtrafik.

Strukturbild för staden 2050+. Bilden visar noder med koncentration av bebyggelse och sammanbindande stråk med kapacitetsstark kollektivtrafik.

Koppla samman gröna områden

Genom att koppla samman parker, naturområden och vattendrag med gröna stråk vinner vi flera saker. Fler kan njuta av naturen eftersom den blir mer tillgänglig. Det blir också lättare att både använda naturen och att värna den biologiska mångfalden.

Använda naturens tjänster

Ekosystemens tjänster är sådant vi får gratis av naturen, och som vi ofta tar för givna. Men faktum är att vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. I Uppsala ska vi fortsätta att jobba med naturen. Vi ska använda naturens tjänster på ett klokt sätt, och samtidigt skapa värden för rekreation och upplevelser för oss som bor här.

Rent grundvatten

En av de viktigaste ekosystemtjänsterna i kommunen är Uppsalaåsens förmåga att ge oss rent dricksvatten. Vi måste fortsätta skydda åsen, eftersom det skulle kosta väldigt mycket att rena vattnet bara med hjälp av teknik. Vi ska också skydda det synliga vattnet i sjöar och åar, och se till att det fortsätter vara rent.

Res hållbart och enkelt

Resa på ett hållbart sätt

Grönstrukturbild staden 2050

Grönstrukturbild staden 2050

Fler ska kunna använda effektiva och miljövänliga sätt att resa. Det gäller också transporten av varor. Därför reserverar vi plats för nya stationer och ny järnväg. Men det handlar också om att investera för gång- och cykeltrafiken, i vägnätet samt för kollektivtrafiken.

Byggandet hänger ihop med trafiken

Kollektivtrafiken har en huvudroll. Den både stödjer och är en del av utvecklingen. Ju mer som koncentreras på en viss plats, desto viktigare blir det att kunna åka kollektivt dit. Och ju mer kollektivtrafik det finns, desto attraktivare blir det att bygga där.

Nya stationer och spår

Fyra spår mellan Stockholm och Uppsala gör det enklare att resa i stråket mellan städerna. Nya tågstationer kan byggas i Bergsbrunna och Börjetull, vilket gör att trycket på Resecentrum blir mindre. Möjlighet ska även behållas till stationsutveckling längs Dalabanan.

Lättare att cykla och gå

Det ska bli lättare att välja cykel eller att gå för att ta sig fram i Uppsala. Ett väl utbyggt cykelnät gör det enklare att cykla även längre sträckor. Inne i staden får fotgängare mer utrymme, och bilarna mindre. Parkeringar på gator och torg ska istället ge plats för människor, stadsliv och torghandel.

I den interaktiva översiktsplanen (iÖP) kan man navigera mellan planens olika delar och läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Man kan gå mellan karta och text, och tvärt om. Det går att se på olika lager i kartorna och även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor (GIS). Översiktsplanen finns även som webbsida för läsning på mobil eller surfplatta och som pdf för den som vill ladda ned och spara hela planen.

I den interaktiva översiktsplanen (iÖP) kan man navigera mellan planens olika delar och läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Man kan gå mellan karta och text, och tvärt om. Det går att se på olika lager i kartorna och även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor (GIS). Översiktsplanen finns även som webbsida för läsning på mobil eller surfplatta och som pdf för den som vill ladda ned och spara hela planen.

Snabb utveckling kräver rullande process

När översiktsplanen antagits startar tillämpningen, löpande uppföljning och omvärldsanalys. En nyantagen översiktsplan innebär normalt sett också uppdrag till och insatser från kommunens nämnder och bolag. Det kan handla om att inleda strategiska planarbeten (fördjupade översiktsplaner, programarbeten och så vidare) eller om att göra vissa övergripande utredningar, utveckla arbetssätt och utveckla samarbeten. Det rullande arbetet kopplat till översiktsplanen leder till slutsatser och förslag om det fortsatta genomförandet. Det används i kommunens mål- och budgetarbete och resulterar i förnyade uppdrag och insatser. Det ligger också till grund för kommunfullmäktiges beslut om att översiktsplanen är fortsatt aktuell och eventuella andra ställningstaganden i en “aktualitetsförklaring”. När översiktsplanen till slut bedöms som inaktuell fattas beslut om att revidera den.

När utvecklingen går snabbt är det extra viktigt med framförhållning och strategisk planering. Översiktsplaneringen är en kontinuerlig process där uppföljningar och uppdateringar görs löpande. Arbetssättet säkerställer att översiktsplanen över tid uppfattas som aktuell och relevant och att den utan hinder kan användas som stöd i det dagliga beslutsfattandet. 

När utvecklingen går snabbt är det extra viktigt med framförhållning och strategisk planering. Översiktsplaneringen är en kontinuerlig process där uppföljningar och uppdateringar görs löpande. Arbetssättet säkerställer att översiktsplanen över tid uppfattas som aktuell och relevant och att den utan hinder kan användas som stöd i det dagliga beslutsfattandet.