Aktuell Plan

Hiedanranta Innovation Bay

Teamet Mandaworks och Schauman & Nordgren Architects vann ett delat första pris i den öppna internationella arkitekttävlingen för stadsdelen Hiedanranta i Tammerfors, Finland. Nedan beskriver de förslaget.

”Genom att anamma en cirkulär ekonomi och den kreativa potentialen i Tammerfors, främjar visionen och masterplanen innovation, fram­tida smart tillverkning och skapar en robust plattform för det offentliga livet i Hiedanranta. ”Hiedanranta Innovation Bay” anammar platsens industriella karaktär och bygger vidare på dess kvaliteter för att skapa en stadsdel som gynnar utveckling inom ny teknik, affärstrender och lokal energiproduktion”,

säger Patrick Verhoeven.

”Hiedanranta Innovation Bay” har potential att bli en förebild för nya sätt att arbeta och leva i Finlands andra största stad. Tammerfors arv från den stolta industriella historian och närvaron av vatten är en stark identitet att bygga vidare på i den nya stadsdelen. I dagens informationssamhälle har kunskap och nätverk blivit vad forsen och sjöarna brukade vara för Tammerfors – energikällan i staden. I den nya stadsdelen Hiedanranta förblir vattnet och det industriella arvet väsentliga delar för att upprätta och vidhålla detta framtida nätverk. Från att producera energi och varor, fungerar de nu som facilitatorer av kunskap i staden.”,

säger Ted Schauman, medgrundare av Schauman & Nordgren Architects som har en lång erfarenhet från planering i Tammerfors och har arbetat tre år med ­Resecentrumet i hjärtat av Tammerfors.

Arkitekterna beskriver

Den omgivande stadsstrukturen för att skapa två tydliga urbana rutnät som organiserar den föreslagna kvartersuppdelningen och kopplar på så sätt till de angränsande närområdena. Vid mötet mellan de två rutnäten sammanbinds den nya strukturen av en innovationskorridor. Korridoren är en nord-sydlig sekvens av offentliga stadsrum som är ansluten via en spårvägslinje. Längs korridoren finner man såväl historiska byggnader och platser som lokala skolor, smarta tillverkningsanläggningar och innovationscampus. Sekvensen av stadsrum, transitstationer och övriga funktioner genererar en rik urban korridor av upplevelser med institutioner, mötesplatser och kulturella hotspots.

Innovationskorridoren korsas av den urbana re­kreationskorridoren. Denna öst-västra koppling ­sammanbinder befintliga kommersiella områden vid Lielahti till den föreslagna kuststräckan och kanalen vidare in till Tampere centrum. Den öst-västra kopplingen definieras av en serie vattenrum: the Grand Canal, det blå torget, småbåtshamnar och offentliga rum längs den transformerade Enqvistsgatan.

Den öst-västra kopplingen definieras av en serie vattenrum.

Den öst-västra kopplingen definieras av en serie vattenrum.

De två korsande urbana korridorerna bildar de viktigaste organiserande element i planen. De skapar direkta fotgängarkopplingar mellan kollektivtrafik, viktiga lokala destinationer och de primära offentliga stadsrummen.

Som komplement till de två urbana korridorerna vävs området ihop av ett överordnat, sammanhängande landskapssystem som tillsammans med den naturliga sjöstranden skapar en kvalitativ offentlig domän. Landskapets huvudstruktur utgörs av den historiska parken vid vatten, sport och rekreationskullen samt ett sjödelta som upplöser gränsen mellan sjö och land och maximerar Ålielahtis kontakt till vattnet. Det konstruerade landskapet förser såväl invånare som besökare med rika naturliga rekreationsområden samtidigt som den utgör infrastruktur för att passivt hantera dagvatten och erbjuda stora sammanhängande områden för odlingslotter och andra typer av offentliga landskapskvaliteter.

Diagram för de två korsande innovationskorridorerna.

Diagram för de två korsande innovationskorridorerna.

För att på ett smidigt sätt förflytta alla medborgare runt i det 250 hektar stora utvecklingsområdet möjliggör masterplanen ett flerfacetterat transportnät. Två spårvagnslinjer skär igenom området, cykel, gångvägar och kollektivtrafik prioriteras över vanlig biltrafik. Detta nätverk sammanbinder Hiedanranta Innovation Bay och skapar smidig förflyttning mellan de olika bostadsområden. De 1,8 miljoner kvadratmeterna i ”Hiedanranta Innovation Bay” utvecklas genom en flexibel och robust etappindelning som säkerställer att den tydliga visionen genomförs under de kommande åren.

Tampere_Hiedanrannan_Innovaatiolahti_havainnekuva_2_large_MW+SNA.jpg