Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Med en ansökan om planbesked för nytt höghus i centrala Sundsvall så blir frågan om vem som planerar högaktuell. Enligt Claes Rogander strider förslaget mot både översiktsplanen, stadsvisionen och riksintresset Stenstaden. Huruvida projektet kommer att fortsätta återstår att se, men det faktum att kommunens politiker i nuläget ändå vill utreda frågan vidare kommer att synliggöra vilken robusthet ett planeringssystem har, eller inte.

Claes Rogander är planarkitekt på Sundsvalls kommun

Det händer mycket i Sundsvall

Höghuset förselås bli drygt 110 meter högt med 38 våningar, varav 34 för bostäder och de fyra nedre med allmänna verksamheter såsom café, restaurang och dylikt. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Höghuset förselås bli drygt 110 meter högt med 38 våningar, varav 34 för bostäder och de fyra nedre med allmänna verksamheter såsom café, restaurang och dylikt. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Sundsvall är inne i ett expansivt skede där byggande av nya bostäder tagit fart. Intresset började i samband med att bron över Sundsvallsfjärden blev klar för ett par år sedan. Ungefär samtidigt blev de första detaljplanerna för de norra och södra kajerna klara. Områden som likt så många andra i svenska städer förut varit hamn- och industriområden, med lager och omlastning men som nu i stora delar står tomma. Här börjar nu byggas bostäder i för Sundsvall stor skala. Bostadsbyggandet har även startat i andra centrala delar av Sundsvall.

Samtidigt med detta planerar vi tillsammans med Trafikverket för att bygga om gamla E4 till en stadsgata, från att den sedan sent 60-tal har varit en trafikled genom staden.

Vi arbetar också mycket med att omsätta alla fina ord rörande kommunens övergripande planeringsmål till faktisk kunskap och metoder för hur vi bygger stadsrummen. Hur bygger vi faktiskt långsiktigt hållbart – vad innebär det när vi lägger plattorna på gatan, planterar träden i parken, var och hur vi placerar skolor och vårdanläggningar, vilka gator är integrerade och vilka borde vara det, hur får vi vardagen att fungera så bra som möjligt.

Det finns också olika faktorer som framhålls som positiva med ett höghus: markering av torget/centrala Sundsvall, ett kännetecken/symbol för Sundsvall, den kan visa att det händer saker i Sundsvall. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Det finns också olika faktorer som framhålls som positiva med ett höghus: markering av torget/centrala Sundsvall, ett kännetecken/symbol för Sundsvall, den kan visa att det händer saker i Sundsvall. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Ett höghus på torget – ansökan om planbesked

Och mitt i detta får vi en ansökan om planbesked från Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB rörande ett höghus på fastigheten Stenstaden 1:3. Man vill uppföra ett höghus drygt 110 meter högt vid/på Stora Torget, mellan torget och Esplanaden. Det tänkta höghuset kommer att ha 38 våningar varav 34 för bostäder, de fyra nedre mot torget ska vara för allmänna verksamheter såsom café, restaurang och dylikt. Huset ska vara ca 18 meter långt och 12 meter brett. En yta som inte tar större plats än den befintliga paviljongen som idag ligger på den plats höghuset är tänkt att placeras på. Ytan på höghuset är ungefär lika stor som en villa. Det innebär som grundtanke två lägenheter per våningsplan – stora tvåor eller små treor om ca 65 m2. Detta kan sen varieras med tvåvåningslösningar. Förslaget till höghus har ritats av Wingårdh Arkitekter AB.

Sundsvalls Stenstad och Stora torget

Stora Torget ligger centralt i Sundsvalls stenstad – ett område av riksintresse på grund av stadens rutnät och dess tidstypiska arkitektur. Stenstadsbebyggelsen uppfördes under en kort och intensiv period omedelbart efter den stora stadsbranden 1888. Denna typ av bebyggelse revs i stor utsträckning runt om i Sverige under 1960-70-talen och sammanhängande miljöer i stadskärnorna försvann. Stenstadsbebyggelsen i Sundsvall är därför starkt representativ för en epok som mer eller mindre försvunnit i Sverige. Som extra intressant komponent i 1890-talshusens värde är att de i Sundsvall uppfördes i stor skala under extremt goda ekonomiska betingelser vilket innebar att husen i Stenstan kunde uppföras med högt ställda krav arkitektonisk utformning, materialval mm. Platsen som avses i ansökan om planbesked ligger strax söder om Storgatan vid Esplanadens västra sida. På den platsen finns idag en paviljongbyggnad från 1980-talet.

Gällande planer

Ur formell plansynpunkt så kan noteras att förslaget strider mot såväl ÖP 2021, Stadsvisionen som Riksintresset Stenstaden vad gäller antalet våningar i Stenstaden. Gällande detaljplan från 1890 ger naturligtvis inte heller utrymme för en så hög byggnad. En diskussion har också börjat föras om det alls finns någon byggrätt på den här platsen. Kommunens tolkning hittills har varit att det finns en byggrätt. Om det finns en byggrätt eller ej spelar inte så stor roll för det föreslagna höghuset eftersom en ny detaljplan ändå måste göras om det ska kunna byggas. Däremot har det förstås betydelse för den kulturhistoriska tolkningen av platsen Stora Torget med omgivningar och därmed också i vilken mån ett höghus här kan utgöra påtaglig skada på riksintresset.

Huset ska vara ca 18 meter långt och 12 meter brett. Ytan på höghuset är ungefär lika stor som en villa. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Huset ska vara ca 18 meter långt och 12 meter brett. Ytan på höghuset är ungefär lika stor som en villa. Bild: Wingårdh Arkitekter AB

Att ta ställning till

Att bygga högt i centrala Sundsvall innebär även ett antal andra frågor att ta ställning till – utöver riksintresset: Hur påverkas Sundsvalls karaktär? Hur påverkas livet på torget och däromkring? Hur känns det att vistas intill höghuset? Hur påverkar ett högt hus känslan i Stenstaden och på Stora Torget? Öppnar höghuset för andra stora, kanske liknande förändringar i Stenstaden? Hur påverkas kvartersindelningen/stadens rutnät? Hur påverkas karaktären av tidig 1900-talsstad? Det finns förstås också ett antal tekniska frågor att hantera men de tror vi går att lösa. Det är inte första gången det byggs ett högt hus i Sverige.

Ett höghus innebär ett antal frågor och därmed förknippade risker. Det finns också olika faktorer som framhålls som positiva med ett höghus: markering av torget/centrala Sundsvall, ett kännetecken/symbol för Sundsvall, huset kan då bli en profilbyggnad, den kan placera Sundsvall i så att säga ”högsta divisionen” med ny arkitektur, den kan visa att det händer saker i Sundsvall.

Stort allmänt intresse

Vi har också fått många synpunkter från allmänheten i detta ärende. Många är mycket positiva till huset och många är synnerligen negativa. Intressant är också att notera att de som är emot huset är mycket genomarbetade och strukturerade i sin argumentation – de har också gjort egna utredningar av god kvalitet i frågan.

Det formella läget och beslut

Det formella läget är att vi ska hantera ett planbesked. Ett första beslut har tagits i stadsbyggnadsnämnden: att innan beslut om planbesked kan ges uppdra till SBK att göra en konsekvensbeskrivning av kulturmiljön med tillhörande bedömning av skada på riksintresset samt en fördjupad studie av konsekvenser för stadslivet i staden och på torget med anledning av ett höghus vid torget. Dessa arbeten pågår med avsikt att vara klart för beslut i stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Och beslutet gäller alltså om ett planarbete ska startas eller ej. Om stadsbyggnadsnämnden bestämmer sig för att gå vidare med en detaljplan så är vår uppfattning att ärendet har så stor betydelse för stan och kommunen med alla dess invånare att vi ska använda utökat planförfarande. Samrådet måste också göras mycket brett med goda möjligheter för i stort sett alla intresserade att komma med synpunkter. Sakägarkretsen är förstås som vanligt en annan fråga.

En av de verkligt svåra och mycket viktiga frågorna är hur ett höghus vid/på Stora torget påverkar livet i staden och framförallt på torget. Stora torget har en så viktig funktion i staden att vi måste säkerställa dess fortsatta funktion som mötesplats för alla – oavsett ursprung, kön och ålder.

Claes Rogander