Bostadsbyggande av en region

Region Skåne har under lång tid varit en föregångare i att arbeta med planering. När de nu vill bidra till ett ökat bostadsbyggande i regionen har de vänt sig till Sveriges Byggindustrier Syd i ett nytt samarbetsprojekt där förhandlingsplanering och andra verktyg prövas för att anta utmaningen om bostadsförsörjning.

Jessica Ulfgren är projektkoordinator, på Region Skåne.
Anna Liljehov är fysisk planerare, på Region Skåne.
Inger Sellers är samhällsplanerare, på Region Skåne.

Tillgången på bostäder är starkt förknippat med en regions utveckling. Bristen på bostäder eller inlåsningseffekter på bostadsmarknaden kan vara ett hinder för att flytta till arbete, utbildning eller vid familjebildning. Bostadsbristen är ett faktum i 29 av Skånes 33 kommuner enligt Länsstyrelsen bostadsmarknadsanalys för 2016. Skåne har länge haft en stor och stark befolkningsutveckling samtidigt som gapet mellan antalet byggda bostäder och befolkningstillväxten ökat.

Redan 2012 tog OECD i sin Territorial Review upp att bristen på bostäder är en av nyckelutmaningarna i Skåne och pekade på att det är nödvändigt att säkerställa tillgången på bostäder och skapa en icke-segregerad bostadsmarknad. Detta är även viktigt för kompetensförsörjningen för företag, sysselsättningen i länet och hela den regionala utvecklingen. Därför initierades år 2014 Skånskt bostadsnätverk av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Skånskt bostadsnätverk är ett regionalt nätverk för bostadsfrågor för representanter från branschen och kommunerna.

Tillsammans har nätverket arrangerat seminarier, större konferenser och varit en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad. Det finns begränsningar för vad ett nätverk kan åstadkomma i form av handlingskraft, men ett nätverk kan leda till att man finner nya samarbetspartners för att ta arbetet vidare. Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd fann varandra så. Två rapporter om bostadsmarknaden i Skåne har tagits fram gemensamt, En bostadsmarknad för alla (2015) och Detta driver bostadsbyggandet i Skåne (2016).

När nu Region Skåne ville växla upp arbetet med bostadsfrågan var det naturligt att vända sig till Sveriges Byggindustrier och starta projekt tillsammans. Från och med hösten 2016 till årsskiftet 2018 ska de gemensamma projektet, som är en uppväxling av Skånskt bostadsnätverk, fortlöpa. Syftet med projektet är att skapa utveckling i hela Skåne genom att stimulera till ökat och balanserat bostadsbyggande.

Kollektivtrafik och infrastruktur medel för bostadsbyggande

Att Region Skåne ger sig in i bostadsfrågan är inte självklart. Region Skåne har, utöver ansvar för hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan samt för utveckling av kollektivtrafiken. Det är utifrån detta ansvar som Region Skåne agerar. Ett av fokusområdena under projektet ska vara att undersöka hur Region Skåne kan använda infrastruktur- och kollektivtrafikinvesteringar för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen.

För några år sedan gjordes en analys av stationsnära lägen i Skåne som visade att potentialen för byggande i stationsnära lägen motsvarade bostäder för ett helt nytt Skåne i befolkning. Nu fortsätter detta arbetet med stationsnära läge 2.0 där Region Skåne i samverkan med sju kommuner ska undersöka vilka hinder som finns för att bygga i närheten av stationerna.

Att använda så kallad förhandlingsplanering har blivit mer och mer vanligt i Sverige och mycket tyder på att den trend som startade med Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen kommer att fortsätta. Regeringen antyder i infrastrukturpropositionen att de vill sammankoppla investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik med byggandet av bostäder för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhällsbygge.

Tillgången på bostäder är starkt förknippat med en regions utveckling. Bostadsbristen är ett faktum i 29 av Skånes 33 kommuner

Tillgången på bostäder är starkt förknippat med en regions utveckling. Bostadsbristen är ett faktum i 29 av Skånes 33 kommuner

För byggbranschen är tillgänglighet en viktig faktor för ett områdes attraktivitet. Genom att använda kollektivtrafik och infrastrukturinvesteringar kan C- lägen bli till A- och B- lägen där det idag inte finns så attraktiv mark för bostadsbyggande. Men byggandet i kollektivtrafiksnära lägen ger även större samhällsekonomiska vinster genom att maximera nyttan av offentliga satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur.

Kompetensförsörjning - utmaning och möjlighet

Utgångsläget för bostadsbyggande ser delvis annorlunda ut i jämförelse med övriga storstadsregioner i Sverige. Möjligheterna att efterfråga nybyggda bostäder här är sämre jämfört med andra storstadsregioner. De finansiella möjligheterna hos befolkningen att efterfråga nybyggda bostäder är lägre. Skånes växande befolkning är till stora delar ung och har mindre finansiella medel. Skåne har även nationellt sett låg sysselsättningsnivå. Samtidigt har byggbranschen och kommunerna svårt att hitta nya kvalificerade medarbetare och det råder brist på kompetens i många yrken relaterade till bostadsbyggandet. Byggbranschen är en av de snabbast växande branscherna i Skåne. Antalet anställda har mer än fördubblats under perioden 1994-2014. Motsvarande utveckling för riket var knappt 50 procent. Skånes byggsektor har således haft mer än dubbelt så hög tillväxt jämfört med byggsektorn generellt.

Kompetensförsörjningen kan därmed ses både som en utmaning och en möjlighet. En utmaning för kommunerna och byggbranschen som arbetsgivare men samtidigt en möjlighet att med olika insatser möjliggöra att fler skåningar får arbete och därmed finansiella medel att efterfråga en bostad. Det går att förklara som en förstärkande triangel. Ett ökat bostadsbyggande leder till att företag och kommuner får ett större behov av att nyanställa som leder till att fler får ett arbete, som leder till att fler får möjlighet att efterfråga bostäder som leder till ett ytterligare ökat bostadsbyggande.

Region Skåne har ett regeringsuppdrag att etablera en regional kompetensplattform - i Skåne kallad Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) - som är en samverkansform med andra myndigheter inom området kompetensförsörjning. I höst startas ett kompetensråd för byggbranschen för att diskutera och göra ansatser till att angripa utmaningarna. Ur bostadsbyggarsynpunkt är det viktigt att kompetensrådet undersöker kompetensbrister och flaskhalsar i hela kedjan från idé till färdigt bygge. Det finns en tendens att annars bara kolla på produktionen och då missar man hela kedjan som ledde fram till produktionen med översiktsplanering, detaljplanering-, och bygglovhandläggning. Kompetensbehov finns dels hos företagen med projektering och projektledare och dels hos kommunerna där behov finns för fler bygglovhandläggare och planläggare.

Två aktörer som inte bygger – samverkan är nyckeln

Region Skåne och Sveriges Byggindustrier är två aktörer som inte bygger några bostäder själva. Däremot bygger Sveriges byggindustriers medlemsföretag bostäder och de har sedan några år tillbaka ett bostadsutskott för företag som bygger bostäder. Bostadsutskottet är uppdragsgivare för projektet Vi bygger Skåne och kommer regelbundet med input och medverkar i projektet på olika vis.

Utgångsläget för bostadsbyggande ser delvis annorlunda ut i Skåne i jämförelse med övriga storstadsregioner i Sverige. Möjligheterna att efterfråga nybyggda bostäder här är sämre jämfört med andra storstadsregioner. Skånes växande befolkning är till stora delar ung  och har mindre finansiella medel. 

Utgångsläget för bostadsbyggande ser delvis annorlunda ut i Skåne i jämförelse med övriga storstadsregioner i Sverige. Möjligheterna att efterfråga nybyggda bostäder här är sämre jämfört med andra storstadsregioner. Skånes växande befolkning är till stora delar ung
och har mindre finansiella medel. 

Vi bygger Skåne kommer att använda de verktyg Region Skåne har för att skapa mer attraktiva lägen med kollektivtrafik och infrastruktur och underlätta för kompetensförsörjningen i byggrelaterade yrken. Om vi ska lösa denna utmaning behöver vi hjälp och samverkan mellan stat, kommun och byggbransch. Tillsammans har vi möjlighet att skapa de rätta förutsättningarna för att bygga fler bostäder. Hur vi antar utmaningen med bostadsförsörjningen är direkt avgörande för den regionala utvecklingen och Skånes framtid.

Jessica Ulfgren
Anna Liljehov
Inger Sellers