Aktuell plan: Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

Antagen av Kommunfullmäktige, 2016–02–28
Gällivare kommun genom Liza Yngström, planeringsarkitekt FPR/MSA

Illustration: Amanda Wahlén, Sweco architects

Illustration: Amanda Wahlén, Sweco architects

Att konkretisera en vision

Med Sveriges första grön-, blå och vitstrukturplan vill vi i Gällivare kommun skapa en gemensam syn rörande användning, hantering och utformning av snö, vatten, grönska och vägar. Arbetet har utvecklats för att hitta konkreta lösningar som svarar mot hållbarhetsmålen och Gällivares vision om att vara ”En arktisk småstad i världsklass”, där utevistelse är möjligt året runt och där snö ses som en tillgång, även inne i staden.

Det övergripande målet är att förstärka de kvalitéer Gällivare har med sitt naturnära läge, arktiska klimat och sin småstadskänsla. I uppgiften ligger att kombinera människors vistelse i staden med nya former av vinterbaserade aktiviteter, med växtplatser och spridningskorridorer för lokal flora och fauna, med en prioritet för unika arktiska transporter, med lokala lösningar för infiltration och uppehälle av dagvatten samt med lagring och hantering av stora snömängder. Som grund i förslaget ligger att se på alla strukturer som en tillgång och att hitta synergier mellan dessa olika strukturer för att skapa sociala och rumsliga värden.

Utmaningar och designelement

Ramverket för hela planen består av ett antal fördjupande utmaningar. Dessa är de tematiska ämnen som planen svarar mot och innebär att planen ska: främja hälsa genom att tillgängliggöra friluftsliv och idrott, låta natur- och kulturlandskapet komma närmre staden, främja jämlikhet och integration, ta vara på snö, vatten och grönska på ett skonsamt sätt för miljön och gynna ett hållbart och säkert resande inom staden.

För att hantera de utmaningar som formulerats i planen finns åtta särskilt viktiga designelement som konkretiserar den övergripande strukturen. 

För att kunna hantera utmaningarna på en tillräckligt trovärdig nivå i planen krävs dock större konkretion än vad en övergripande strategisk strukturplan medger. Av den anledningen utvecklades ett antal designelement som används för att redovisa vilka lösningar som krävs för att svara mot planens utmaningar.

Två stråk och tre slingor

Konceptet innebär en årstidsvarierande strukturplan som utgår från de åtta samiska årstiderna. Konceptet utgår vidare från en struktur som knyter samman bebyggelseområden med naturområden och möjliggör rörelse mellan alla de målpunkter som bedöms betydelsefulla för att uppnå utmaningarna. Koncept består därför av två stråk och tre slingor som tillsammans skapar ett axiellt och radiellt nät av rumsliga kopplingar, med särskild prioritet till mjuka transportslag. Planen vill på så vis stärka tillgången till stadens kvaliteter och offentliga rum vare sig om du bor i utkanten av staden eller om du är barn, pensionär, kvinna, man eller nyinflyttad.

Illustrationsplan för korsningspunkt och gata med årstidsskiftande användning och utseende. Se även modellbilder.

Illustrationsplan för korsningspunkt och gata med årstidsskiftande användning och utseende. Se även modellbilder.

Vinterleder

Strukturplanen bygger på ett system av primära och sekundära vinterleder, som namnet till trots är lika viktiga på sommaren som vintern. De byter karaktär efter årstider och bär olika transportslag och funktion beroende på om
det är barmark, snö eller tö. Under barmarksperioderna är gång- och cykeltrafiken prioriterad genom att gång- och cykelvägarna har generösa bredder, är gena och skapar plats för grönska, odlingslådor och lokalt omhändertagande av dagvatten. Under snöperioderna är gång, cykel, skidor, spark och skoter prioriterade vilket också skapar nya kanter och rum i staden. På vintern tas utrymme från biltrafiken för att möjliggöra de olika transportslagen och dess behov av specifika underlag. På dessa utrymmen sker lokal snölagring av snö som plogas upp och prepareras som spårområden för gång och skidåkning. Även gång-, cykel- och sparkvägar utanför området för snölagring utformas genom ett antal nya driftsprinciper.

Gestaltningsidén innebär att framhäva strukturernas individuella kvaliteter men också att visa på de vinster och synergier som uppstår vid en integrering av gröna, blå och vita strukturer.

Strukturplan med konceptet två stråk och tre slingor. 

Strukturplan med konceptet två stråk och tre slingor. 

Dialog och demotest

Projektet genomgår just nu detaljstudier för att uppföras som fullskaletest vintern 16/17. Då kommer en sträcka av ca 2 km i de mest centrala delarna av staden att byggas, testas och diskuteras med allmänheten och forskare vad avser upplevelsevärden och funktion över vinterhalv året. För närvarande pågår också en test av den markbeläggning som förordas i planen för vinterlederna. Beläggningen består av armerat gräs och byggs upp av en restprodukt från gruvbrytningen som kallas ettasten. Två testytor är redan etablerade och uppföljning sker sommaren 2016.

Ett samverkans- och forskningsprojekt

Projektet har genomförts av Gällivare kommun i samverkan med Sweco Architects under 2015-2016. Det är i huvudsak finansierat av Gällivare kommun men med vissa medel från Vinnovaprojektet Attract (Attractive and Sustainable Cities in Cold Climate). I anslutning till projektet har även en delstudie (Gestaltning av dagvatten: exempel och rekommendationer) genomförts inom Vinnovaprojektet Grön Nano. Uppdraget har utförts i samarbete med forskare inom arkitektur, drift, dagvatten och trafikteknik samt med studenter på civilingenjörsprogrammet arkitektur vid Luleå tekniska universitet och med My Ekelund vid Uppsala universitet som genomförde sitt examensarbete om ekosystemtjänster i Gällivare. Utöver detta har en referensgrupp bestående av experter från Sweco Environment, Sweco Transport Systems och Sweco Architects samverkat under arbetets gång.