Aktuell Plan: Hörsalsparken, Norrköping

Två år i rad har Norrköping varit nominerad till Sienapriset för bästa utemiljö. Ifjol föll Strömparken på målsnöret, men i år gick det bättre. På Arkitekturgalan den 19 november avslöjades att Sienapriset 2015 går till Hörsalsparken.

Hörsalsparken är den gamla landskyrkans ursprungliga kyrkogård som genom historien byggts om och utvecklats till ett grönt kvarter mitt inne i Norrköpings rutnätsstad.

Trappan och murarna är gjutna i platsgjuten betong med brädform. Räckena är utförda av rostfria stålstänger som fäst in separat på antingen sida eller inne i trappan beroende på placering för att ge de olika delarna en variation och tydlighet.

Trappan och murarna är gjutna i platsgjuten betong med brädform. Räckena är utförda av rostfria stålstänger som fäst in separat på antingen sida eller inne i trappan beroende på placering för att ge de olika delarna en variation och tydlighet.

Den ursprungliga kyrkobyggnaden har rivits sedan länge och ersatts med en ny kyrka som byggts om till Hörsal för musiklivet i staden. Byggnaden är fortfarande kraftfull och pampig men låg tidigare en smula bortglömt i den gamla parken med en tillbyggd restaurangdel från 1960-talet som nu rivits.

aktuellplan.jpg

Norrköping har de senaste åren genomgått en större stadsomvandling där gamla stadsdelar närmare Motala ström fått nytt liv med högskola, restauranger och butiker. För att gynna denna utveckling tog staden fram en vision där stadens befintliga handelsstråk skulle knytas närmare dessa nya funktioner. En väldigt viktig del i detta var att öppna upp Hörsalsparken och få till ett diagonalt stråk genom parken.

Arkitekten beskriver

Uppgiften var att skapa ett nytt parktorg som skulle kunna fungera som huvudstråk i staden och få människor att stanna upp och även lyfta fram den före detta kyrkobyggnaden. Gestaltningen bygger på en enkel rumsorganisation som tydligt framhäver rörelserna över ytorna och där detaljerna är hämtade från torget snarare än parken. Tidigare problem med att människor gömde sig i parken försvinner, då rumsindelningen inte är så tydlig. Mycket grönska och mindre småplatser i en mera brokig struktur kompletterar den enkla grunden. Materialen är även de enkla i form av betongplattor i stråken, smågatsten i övriga hårda ytor förutom platsgjutna hällar som skapar tydliga vistelseytor i mönstret. Genom hela parktorgets mönstersättning finns byggnadens huvudfasad som riktningsgivare och i detta ortogonala system har sedan samtliga programfunktioner infogats. För att undvika schakter i de historiska lagren bygger planteringarna på upphöjda växtbäddar där den slutliga formen anpassats efter de lämningar som hittades under byggnationen. Trappan är gestaltad som ett svävande objekt som knyter ihop de olika nivåerna. Idén är att den ska vara generös och rymlig med möjlighet att stanna om man möter en bekant. Gestaltningsuttrycket är starkt för att tydligt visa på rörelsen betydelse i den framtida staden. Växtmaterialet är valt för att vara robust och är planterat som mer eller mindre monokulturer i respektive växtkärl. Tanken i artvalet är att det skall vara klassiska växter som de flesta ska kunna känna igen från sin trädgård men sammansättningen skall bli så stark att den även ska nå fram till alla personer som bara passerar igenom.

Mycket grönska och mindre småplatser i en mera brokig struktur kompletterar den enkla grunden.

Juryns motivering

Hörsalsparken övertygar med en landskapsarkitektur som är både gedigen och nyskapande. Med estetisk precision och stor förståelse för platsens sammanhang i staden har en vacker och lekfullt kittlande park skapats.

Eftersom golvet är relativt hårt och strukturen öppen så har utformningen av detaljerna varit extra viktig. Syftet har varit att komplettera platsen med både värme och lite oväntade småplatser att stanna upp på. På ytan finns fem småscener inplacerade, dessa är förberedda för ett högtalarsystem. I raderna av växtlighet ligger de avverkade trädens stammar uppsågade som långa sittbänkar. Dessa är perforerade för att insekter ska kunna bygga bo i det gamla virket. På marken ligger trä- och barkflis från avverkningen. Stålkaren är byggda av lokala smeder och platsanpassade för att täcka in fornlämningar samtidigt som de ska öppna upp för en varierad storlek av platser och ge möjligheten för lugnare rörelser.

Eftersom golvet är relativt hårt och strukturen öppen så har utformningen av detaljerna varit extra viktig. Syftet har varit att komplettera platsen med både värme och lite oväntade småplatser att stanna upp på. På ytan finns fem småscener inplacerade, dessa är förberedda för ett högtalarsystem. I raderna av växtlighet ligger de avverkade trädens stammar uppsågade som långa sittbänkar. Dessa är perforerade för att insekter ska kunna bygga bo i det gamla virket. På marken ligger trä- och barkflis från avverkningen. Stålkaren är byggda av lokala smeder och platsanpassade för att täcka in fornlämningar samtidigt som de ska öppna upp för en varierad storlek av platser och ge möjligheten för lugnare rörelser.

Priset består av en plakett och en resa till staden i Siena i Toscana. Sponsor för Sienapriset är Starka Betongindustrier.

Juryn har bestått av landskapsarkitekterna Karin Sjölin, Malmö stad, Gustav Jarlöv, White arkitekter och Helena Bjarnegård, Göteborgs Stad samt Erik Simonsen, Cementa och Jan Lang, Starka Betongindustrier.

Ansvarig landskapsarkitekt: Joakim Malmquist, AQ Arkitekter