Varför åker alla till Freiburg?

Johannes Berg, medlem i FFS och som till vardags arbetar som konsult på WSP redogör varför svenska aktörer inom samhälls- och trafikplanering vallfärdar till tyska staden Freiburg. Det bör direkt konstateras att besöksfrekvensen av svenska samhälls- och trafikplanerare till Freiburg hade varit betydligt lägre utan stadsdelen Vauban. Denna stadesdel har sedan det färdigställdes rönt stor internationell uppmärksamhet och presenterats som ett ”best practice” område från Tyskland vid UN habitat II konferensen i Istanbul samt användes som extern site vid World Expo 2000.

Freiburg är en snabbt växande universitetsstad i sydvästra Tyskland med ca 220 000 invånare.

I staden finns en före detta fransk flygbas som myndigheterna beslutat att omvandla till bostadsområdet Vauban. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv är vauban intressant i flera avseenden. En stor del av de nybyggda fastigheterna har uppförts och förvaltas av små ägarkollektiv på mellan 3 och 21 hushåll. Detta har gett upphov till en mycket diversifierad arkitektur och sammansättning på husen, allt från små villor till lägenhetshus med 20 lägenheter. Möjligheten att vara med och utforma sitt boende har även visat sig varit en av de viktigaste faktorerna bakom valet att bosätta sig i Vauban.

Den främsta anledningen till att Vauban rönt så pass stor uppmärksamhet är det låga bilberoendet i området. Av hushållen i Vauban är det 46 procent som inte äger någon bil. Bilinnehavet har dessutom sjunkit sedan inflyttning i området. 64 procent av resorna i som de boende i Vauban gör sker med icke motoriserade färdmedel. Detta är anmärkningsvärt då området är beläget ca 3 km utanför Freiburgs stadskärna. Lägenheterna i området är även överlag stora, i snitt 115 kvm och barnfamiljer är en dominerande grupp i området, snitthushållet är 3,34 personer. Barnfamiljer är annars en grupp som vanligtvis uppvisar en hög grad av bilberoende.

En viktig faktor bakom det låga bilberoendet är att de boende erbjudits fullvärdiga alternativ till bil. I området finns en bilpool som erbjuder de boende bilar i olika storlekar för olika behov samt cyklar och cykelkärror. De som är anslutna till bilpoolen får dessutom mot en depositionsavgift på ca 3500 kronor ett kort som ger dem gratis lokal och regional kollektivtrafik och 50 procent rabatt på nationella tåg.

Parkeringsfrågan är en annan viktig faktor bakom det låga bilberoendet. I Vauban till skillnad från svenska bostadsområden subventioneras inte parkering. De boende som vill ha bil får istället köpa en parkeringsplats i ett parkeringshus för ca 150 000 kr. Gatuparkering är förutom ett par undantag förbjuden i området.

Kontentan är att man Vauban lyckats skapa ett område med en bilanvändning som ligger i nivå med innerstaden i europeiska storstäder med välutbyggd kollektivtrafik samtidigt som man skapat gatumiljöer som är lika trygga för barn att leka i som svenska miljonprogramgårdar. Dessutom har man genom att involvera de boende i planeringsprocessen skapat engagerade invånare.

Mer information på engelska om Vauban finns att läsa här och även här. Vi lägger också med en länk till ett kort amerikanskt TV-repotage.