Arkitekturmuseets utställning MANMADE ENVIRONMENT

Arkitekturmuseets utställning under sommaren har haft ny nordisk landskapsarkitektur i fokus. Utställningen MANMADE ENVIRONMENT har försökt visa upp det bästa och mest spännande inom nordisk landskapsarkitektur. Totalt 26 projekt har visats upp hur landskapsarkitektur kan möta framtidens utmaningar. Nu till helgen stänger tyvärr utställningen, men flyttas vidare eftersom det är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna. Utställningen har initierats Dansk Arkitektur Center, Köpenhamn i samarbete med Norsk Form, Oslo och medverkan av Arkitekturmuseet, Stockholm, Finlands Arkitekturmuseum, Helsingfors och Nordens hus, Reykjavik.

Utställningen visar att landskapsarkitektur handlar om mer än vackra trädgårdar och parker, och pekar snarare emot dess viktiga roll för en hållbar utveckling både i och utanför staden. Nutida landskap innebär en lyhördhet för och en förnyelse av miljön.

Utställningen är indelad i fyra områden: Sociala landskap, Aktiva landskap, Produktiva landskap, Infrastrukturens landskap. Nedan beskrivs respektive område.

Sociala landskap "I de flesta urbana sammanhang måste gröna områden och offentliga rum skapas som fungerar för olika intressen och aktiviteter. Det mångkulturella samhället och ett ökat tryck från kommersiella intressen innebär såväl utmaningar som möjligheter i våra sociala rum. Landskapsarkitekturen kan bidra med lösningar som underlättar social samvaro och en hälsosam livsstil. Genom till exempel en smart hantering av regnvatten, en rekonstruerad biologisk mångfald eller omfattande trädplanteringar som binder koldioxid kan den dessutom bidra till bättre livsvillkor både lokalt och globalt."

Aktiva landskap "Rubbningar i landskapets ekologiska balans kan leda till svåröverskådliga kriser. Utöver klimatförändringar kan en dålig planering och förvaltning leda till laviner, översvämningar, avfallsproblem eller föroreningar. Landskapsarkitekturen kan spela en viktig roll här genom att stärka landskapets motståndskraft med intelligenta lösningar som integrerar med naturen. Genom ett konsekvent kretsloppstänkande kan överskottsvatten återanvändas, vegetation eller överflödig jord återbrukas eller föroreningar renas med organiska metoder."

Produktiva landskap "Förändringar inom industri och jordbruk, strukturomvandlingar och globalisering har förändrat olika landsdelars befolkningsmönster och ställning i Norden. I det nordiska kulturlandskapet finns många traditioner och det är också ofta rikt på naturresurser. Landskapsarkitekturen kan utveckla kvalitéer eller tillföra nya egenskaper till ett område som har mist sin tidigare funktion. Landskapsarkitekter har den erfarenhet och kunskap som krävs för att se lösningar som tar hänsyn till naturen. Det är viktigt när till exempel gamla industriområden tas om hand eller när nya anläggningar planeras."

Infrastrukturens landskap "Samhället behöver ständigt nya transportvägar och kommunikationsnätverk för sin utveckling. Ingreppen i landskapet påverkar i sin tur hur det kan upplevas. Det krävs betydande offentliga investeringar, politiskt fokus, teknisk kunskap och tvärvetenskapligt samarbete för att nå hållbara lösningar. När landskapsarkitekturens aspekter prioriteras kan det ge skonsamma lösningar som stärker en integration med den närliggande miljön och minskar skadorna på naturen, så väl som föroreningar och trafikstörningar."

Utställningens projekt Några av de utställda projekten: Nørrebroparken, Köpenhamn; The SEB park, Köpenhamn; Prags boulevard, Köpenhamn; Charlotte Ammundsens plads, Köpenhamn; Stapelbäddsparken, Malmö; Augustenborg, Malmö; Väg 73, Nynäshamn; Vasaparken, Stockholm; Broplan, Mölndal; Björkvika, Oslo; Route 15 Århus-Låsby; Bybanen, Bergen; Rantamo-Seitteli, Tuusula; Vuosaari hill, Helsingfors;

Mer information: En välmatad utställningskatalog har tagits fram, men tyvärr är den slutsåld för närvarande på Arkitekturmuseet. Dessutom finns som synes ett välmatat bord med litteratur på utställningens tema. Nedan några recensioner och länkar till ytterligare material: SVD:s artikel DN:s artikel Arkitekturmuseets webbsida om utställningen.