PLAN:s diskussionsartikel nr 3 2011 "Spelform ger medborgare röst i planeringsprocessen"

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN, den kommer ut fyra gånger per år. Tidsskriften går till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN. "Spelform ger medborgare röst i planeringsprocessen"" Skribent: Gustav Magnusson. Gustav är stadsplanerare. Han har bland annat arbetat hos White arkitekter i Stockholm och Archi5 i Paris.

Kan spelformer användas för att få fler invånare att delta i utformningen av den egna stadsmiljön? Gustav Magnusson beskriver här spelen Hub2, Participatory Chinatown och Community planIt som nya möjliga medel för att engagera fler unga personer i stadsplaneringen.

Samrådsmöten fångar ofta upp avgränsade kategorier, exempelvis engagerade personer som väljer att avboka andra aktiviteter eller personer som har tid att komma. Det är därför intressant att läsa om forskningslaboratoriet Engagement Game Lab på Emerson College i Boston. De använder datorspel och sociala medier som komplement i processer för medborgardeltagande. Metoderna skulle kunna ge fler samhällsgrupper en bättre plattform för deltagande? Tanken är att spelformen som deltagandeprocess kan engagera fler unga personer vars framtida miljö i hög grad berörs av offentliga planprocesser.

Hub2 Forskningslaboratoriets första spel Hub2 (hub2.org) lanserades 2008. För att slippa programmera ett nytt spel från grunden använde Hub2 ett redan existerande spel (Second Life) som spelplattform.

Hub2 avsåg att bidra till utformandet av en park i Boston. Allmänheten var inbjuden till en fysisk och virtuell plats där en moderator och en virtuell designer ledde processen. Vid åtta tillfällen fick de inbjudna ta plats vid datorer i en datorsal. Deltagarna fick vandra runt i parken i en virtuell 3d-värld. Bland annat kunde de flytta saker, föreslå ändringar i utformningen, testa rumsliga konfigurationer och röra sig i parken med hjälp av rollspel. Professionella 3d-animerare fanns på plats under workshopen. De skapade snabbt enkla modeller av deltagarnas synpunkter.

Vissa saker placerades direkt in i den virtuella världen, exempelvis en parkbänk. Andra önskemål som kom in i den virtuella parken skapade livliga diskussioner i det verkliga rummet. Synpunkterna blev synliga även i den virtuella världen med hjälp av flaggor som deltagarna själva kunde placera ut. De kunde sedan gå fram till flaggorna för att läsa kommentaren samt lägga sin röst, dvs. om förslaget gillades eller ogillades. Flaggor där deltagarna var positiva till ett nytt förslag blev gröna medan flaggor där majoriteten ogillat ändringsförslaget blev röda.

Vid sidan av sådana workshopmöten kunde deltagarna komma till spontana ”drop-in”-möten. Där kunde besökaren själv gå runt i den virtuella världen och framföra egna förslag i en online-dialog. Avslutningsvis intervjuades en rad deltagare för att se hur metoden upplevdes och användes. Hur deltagarnas idéer användes var i detta tidiga skede inte det viktigaste. Istället var projektledarnas mål att försöka hitta bättre metoder för ett bredare deltagande i offentliga processer. 

Participatory Chinatown 2010 lanserade laboratoriet det mer avancerade spelet Participatory Chinatown (www.participatorychinatown.org). Det är, enkelt utryckt, ett dataspel där spelaren rör sig i en tredimensionell värld i syfte att skapa en medborgardiskussion kring stadsplanen för Bostons Chinatown. Planerarna arbetade med planen parallellt. Spelet samlar synpunkter från deltagarna och involverar dem i arbetet med den framtida planen.

Deltagarna får välja en spelroll bland femton virtuella roller i spelet. Rollkaraktärerna har tagits fram utifrån verkliga människor i stadsdelen Boston Chinatown. Uppgiften är att utifrån din roll hitta ett jobb, bostad eller en plats att umgås på. Språkkunskaper, inkomst och andra faktorer blir en del av spelarens förutsättningar.

I en andra fas får deltagaren kommentera föreslagna förändringar i stadsdelen, förslag som bland annat framkommit genom spelet.

Det går att spela ensam över Internet eller tillsammans med flera personer på en bestämd plats. Tanken är att spelet ska fungera som ett kompletterande verktyg i skapandet av en medborgardiskussion i stadsplaneringen. Deltagarna ska kunna arrangera ett möte (exempelvis ett samrådsmöte) för att diskutera den framtida utvecklingen av en plats. De kan samtidigt se miljön de diskuterar genom att tillsammans, utifrån var sin dator, varandra omkring i spelets virtuella miljö.  - Participatory Chinatown strävar efter att ge områdets invånare en egen upplevelse och en djupare förståelse för hur miljön kan se ut i framtiden, säger projektchefen Eric Gordon.

Han är professor på programmet “New Media” vid Emerson College. Gordon menar att invånare ofta får stadsplanefrågor som de inte kan leva sig in i eller fullt förstå. Han förklarar att Participatory Chinatown försöker ge människor “en upplevelse av platsen”. Spelaren får en förstahandsupplevelse i det virtuella rummet. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jA5sz-ymv6k&feature=player_embedded#at=13]

Pågående utveckling Det senaste tillskottet från forskningsgruppen är ett ännu pågående projekt som utforskar deltagandeprocessen inom stadsplaneringen. Community planIt (communityplanit.org) är en blandning av ett datorspel, rollspel och medborgardeltagande. Sedan april 2011 utvecklar arbetsgruppen den nya metoden för att vid ett senare tillfälle lansera det färdiga projektet.

Idén bakom Community PlanIt är att deltagarna för en diskussion över internet innan de träffas i verkligheten. Det resultat som framkommit används sedan för att sätta agendan i offentligt möte som kallas evenemang. Under evenemanget spelar deltagarna ett spel med hjälp av mobila enheter.  

Spelform som metod I min intervju med Gordon frågar jag om det är viktigt att motivera människor till medborgardeltagande.  – Ja. Människor behöver någon form av belöning eller motivation för att vilja delta, men det räcker inte med bara det. Medborgardeltagande behöver kännas mindre avskräckande. Spelformen ger deltagarna en personlig upplevelse och gör det lättare att diskutera. Processen blir både roligare och mer tillgänglig. Det har varit särskilt positivt för deltagarna i projektet att se hur Participatory Chinatown attraherat alla åldersgrupper, säger projektchefen professor Eric Gordon.

Han hoppas att liknande metoder kan komma att användas i framtida planering. Som jämförelse nämner han att vanliga samråd så kallade “Neighborhood meeting” i Massachusetts präglades av en åldersmedian runt 60 år. Medianen på Participatory Chinatown var 30 år. Samtidigt säger Gordon att den stora kostnaden för ett projekt av det här slaget fortfarande är den största barriären för mer utbredd implementering.

- Vi jobbar på att få ner kostnaderna. Den kan bli lägre och då tror jag processer i spelform och konceptet, som vi kallar Augmented deliberation*, absolut kan få en betydelse i offentliga planeringsprocesser, säger Eric Gordon. 

*Augmented deliberation är en process där en grupp människor varsamt undersöker ett problem för att söka en mer välgrundad lösning efter inkluderande och respektfulla överväganden av olika synsätt. Metoden används i en miljö där deltagarna möts ansikte mot ansikte men samtidigt verkar i en virtuell miljö

Fungerar metoderna? Fortfarande finns därmed vissa hinder för att dessa metoder ska fungera i mindre experimentella sammanhang, men de betonar samtalets och kommunikationens roll när det gäller att stärka demokratin.

För att förankra en sådan så kallad deliberativ form av deltagande behöver man ta hänsyn till hur de demokratiska strukturerna fungerar. Det menar författarna till skriften ”Public Value and Participation: A Literature Review for the Scottish Government”. Annars finns en risk att allmänhetens deltagande blir ett sorts bihang till befintliga institutioner och processer, snarare än att bidra till utvecklingen av lyhörda offentliga processer av det slag som allmänheten uppskattar.

För att närma sig det målet behövs ofta en mer utvecklad plan för hur det insamlade materialet ska användas. Vid ett tidigare tillfälle talade jag om deltagande processer med socialantropropologen Viktoria Walldin på White i Stockholm.

 – Jag anser inte att alla metoder för deltagande är intressanta. Exempelvis kan jättestora medborgardialoger bli otroligt ytliga och skapa förväntningar som är svåra att uppfylla. Vi får inte ignorera resultatet av ett sådant insamlat material bara för att det innebär mer arbete än vi har förväntat oss. Arbetar vi med deltagande måste vi också ha en plan för hur man hanterar ett stort material. Dessutom behövs medvetenhet om att brukarnas svar kanske inte alltid handlar om den fysiska strukturen. Framförallt måste man definiera vem som tar ansvar för vad, säger Victoria Walldin.

Exemplen Hub2, Participatory Chinatown och Community planIt, är processer under utveckling, inte definitiva metoder. De kan öka förståelsen för samråd i en planprocess och undvika generalisering eller risken att utesluta vissa invånare. Att hitta vägar för deltagande som fungerar för olika personer och grupper är därför en intressant infallsvinkel. Medborgardeltagande i textens exempel skulle kunna kritiseras därför att den upplevs som uteslutande för personer utan tillgång till dator eller med dålig datorvana. Samtidigt kan man i alla metoder för deltagande hitta brister. Ett vanligt exempel är att samråd inte alltid lockar en ung publik. En variation av metoder ökar möjligheterna för olika människor att delta. (För den som är intresserad av ytterligare metoder för medborgardeltagande finns en lista med 70 vanliga metoder att finna på planering.org.)

FAKTARUTA Metoder för medborgardeltagande

Sociala medier Sociala medier, som bloggar, internetforum och webbplatser, kan vara sätt att förstärka tillgängligheten för massinteraktion vid medborgardeltagandeprocesser. Sociala medier gör det möjligt att föra en dialog oavsett tid och plats. De kan integreras i redan existerande strukturer för att fler människor ska få möjlighet att delta i en process. Dessutom kan det och göra processen tillgänglig under alla tidpunkter exempelvis helger, semestertider, tidig morgon eller sen kväll. 

Simulering Simulering har historiska rötter i exempelvis de militära stabernas krigsspel samt modellförsök. Simulering strävar efter att så långt som möjligt återskapa en verklighet och ger underlag för att behärska verkliga situationer. En representation av ett system i form av en simulering kan ge insikter i situationer där det faktiska systemet inte är tillgängligt, farligt eller dyrbart. 

Åskådliggörande av idéer och tankar Tom Wujec som jobbar för företaget Autodesk talade under en TED konferens i februari 2009. Han menar att grupper som jobbar med att visualisera tankegångarna har lättare att tydligöra deltagarnas skilda tankar. De får en gemensam syn och en bättre förståelse för projektet. Wujecs idé är att ta ett tomt rum i anspråk för samtliga projektdeltagare och visualisera arbetsgången på olika sätt i rummet. Det kan liknas vid polisthrillers där man ser staben sätta upp bilder på en anslagstavla för att visualisera arbetsgången. 

Debatt, Dialog och Diskussion Debatt är en välbeprövad metod där deltagarna går in i en diskussion med en förutbestämd agenda. Diskussionen övervakas av en moderator som strävar efter att debatten inte vinklas till någon deltagares fördel. Deltagandet består ofta av kritik av varandras argument. Förhoppningen är att en ny perception på problemet skall infinna sig efter avslutad debatt. Dialog och diskussion är två former av meningsutbyte. Till skillnad från debatt kan målet i dialog och diskussion även vara att finna kunskap och konsensus. Att tillägna sig ny kunskap förutsätter bland annat: Perception, inlärning, kommunikation och associationer mm.